• Matematyka

    •  

      

     PSO z matematyki uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:
     1. Wypowiedzi ustne
     - głos w dyskusji,
     - poprawność merytoryczna wypowiedzi.
     2. Wypowiedzi pisemne ucznia
     - prawidłowy tok rozumowania,
     -umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem,
     - logiczne myślenie,
     - poprawny zapis,
     - wykorzystanie wiedzy w praktyce,
     - wyobraźnia przestrzenna.
     3. Zadania praktyczne – plakat, prezentacja, bryła.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - sprawdziany,
     - kartkówki,
     - odpowiedzi ustne,
     - aktywność,
     - praca domowa,
     - testy diagnostyczne,
     - próbne egzaminy (wewnętrzne i zewnętrzne),
     - testy kompetencji,
     - praca długoterminowa/ projekty,
     - praca na lekcji,
     - zadania praktyczne(bryły, plakaty, prezentacje itp.),
     - zeszyt.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń może otrzymać „+” za:
     - samodzielne zgłoszenie się i udzielenie prawidłowej odpowiedzi lub prawidłowe rozwiązanie zadania,
     - rozwiązanie dodatkowego zadania „dla chętnych”.

     Uczeń może otrzymać  „-” za:
     - brak pracy na lekcji, jakiejkolwiek aktywności
     i zaangażowania.

     Każde pięć znaków zdobyte przez ucznia to ocena. 
     I tak:

     - pięć „+” – ocena bdb,
     - cztery „+” i jeden „-” – ocena db,
     - trzy „+” i dwa „-” – ocena dst,
     - dwa „+” i trzy „-” – ocena dop,
     - jeden „+” i cztery „-” – ocena ndst,
     - pięć „-” – ocena ndst.

     Przy niepełnej ilości znaków uczeń nie otrzymuje oceny.
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji. Za czwartym i każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

     Nieprzygotowanie (np) do zajęć uczeń zgłasza po wejściu do klasy, przed rozpoczęciem zajęć.

     Nieprzygotowanie uczeń otrzymuje za:
     - brak pracy domowej,
     - brak przyrządów geometrycznych,
     - brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, jeśli była w nim zadana praca domowa.

     Za brak jednego z kilku zadanych do domu ćwiczeń (części ćwiczeń), uczeń otrzymuje „brak zadania” (bz). Trzy „bz” to jedno nieprzygotowanie do zajęć. 

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - sprawdziany / próbne egzaminy i testy kompetencji,
     - kartkówki,
     - odpowiedź ustna,
     - praca domowa,
     - aktywność,
     - projekty,
     - zeszyt.

     Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną na I półrocze, zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich omówionych zagadnień w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż do końca maja.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
     nie wykazuje jakichkolwiek postępów, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań
     o podstawowym stopniu trudności, a braki
     w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

     Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
     w ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności
     i wiadomości, jego braki nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy, a umiejętności dają mu możliwość dalszej edukacji.

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
     opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny, wykonuje typowe zadania o średnim stopniu trudności.

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
     Opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie wykorzystać zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, potrafi wykorzystać wsparcie i wskazówki nauczyciela.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
     opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, jest samodzielny i aktywny, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiazywaniu zadań
     i problemów w nowych nietypowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
     spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, samodzielnie
     i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę objętą podstawą programową do rozwiązywania zadań nietypowych, bądź rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, reprezentuje szkołę na zewnątrz.