• Załącznik nr 2

     Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest mniejsza od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

      

                    Łódź, dnia 05.05.2022 r.

     ZAPYTANIE OFERTOWE ZP1/2022

     1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.

     1) Przedmiotem zamówienia jest:

     1.   Stół warsztatowy uczniowski, jednoosobowy, wielorozmiarowy.

     2. Krzesło szkolne z regulacją.

     3. Stół warsztatowy stolarsko – montażowy, dwuosobowy.

     4. Stół warsztatowy stolarsko – ślusarski, jednoosobowy.

     5. Taboret warsztatowy, regulowany, z podnóżkiem.

     6. Taboret laboratoryjny, obrotowy.

     7. Krzesło szkolne z pulpitem, z regulacją.

     8. Stolik meblowy.

     9. Stolik meblowy.

     10. Krzesło obrotowe, tapicerowane, regulowane.

     11. Szafa/gablota na narzędzia, zamykana.

     12. Szafa/gablota na narzędzia, zamykana, wąska.

     13. Szafa na narzędzia, niska.

     14. Tablica ścieralna.

     15. Tablica ścieralna.

      

      2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. 1 do Zapytania ofertowego.

     2. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2022 r.

     3. Warunki realizacji zamówienia:

     1) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi ul. Hufcowa 20A.

     2) Płatność nastąpi w terminie 30 dni po dostarczeniu w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu oraz prawidłowo wystawioną fakturą VAT.

     4. Osoba do kontaktów: dyrektor szkoły p. Michał Filipczak 

     5. Opis sposobu przygotowania oferty:

     1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

     2) Ofertę należy złożyć na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl

     3) W tytule wiadomości należy wpisać: ZP1/2022.

     4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

     5) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

     6. Termin i sposób złożenia oferty przez wykonawcę:

     1) Ofertę należy złożyć do dnia 16 maja 2022 r.  do godz. 9.00 wyłącznie na adres mailowy: kontakt@sp11.elodz.edu.pl z wpisaniem w tytule nr   ZP1/2022.

     2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.

     3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

     1) Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami
     w tym zakresie.

     2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

     3) Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

     8. Kryteria oceny ofert:

      1) Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która obejmuje najniższą kwotę spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.

     9. Składanie ofert dodatkowych

     1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny oferty jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

     2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

     10. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu.

     1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

     2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

     3) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.

     11. Podstawa nieudzielenia zamówienia.

     1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.

     2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

     3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 9, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

     4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

     5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodległej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
     6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

     12. Informacje dodatkowe

     1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.

     2) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.

     3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

     4) Zamawiający bierze pod uwagę wyłącznie oferty przesłane na adres mailowy wskazany
      w zapytaniu.


     Załącznik nr 1

     Szczegółowy opis zamówienia ZP 1/2022

     Lp.

     Nazwa

     Ilość

     Opis i minimalne wymagania techniczne

     1

     Stół warsztatowy uczniowski, jednoosobowy,  wielorozmiarowy

     46

     Stolik szkolny jednoosobowy o zakresie regulacji Nr 3 – Nr 6. Blat o wymiarach 700 x 500 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, oklejony obrzeżem PCV ,  . Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Możliwość wyboru koloru blatu i stelażu.

     2

     Krzesło szkolne z regulacją

     30

     Krzesło szkolne o zakresie regulacji  Nr 5 – Nr 6. Stelaż metalowy, złożony z rur płaskoowalnych. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Możliwość wyboru koloru stelaża.

     3

     Stół warsztatowy stolarsko – montażowy, dwuosobowy.

     4

     Stół warsztatowy stolarsko – montażowy, dwuosobowy, regulowany,  o zakresie regulacji – 745 – 985 mm, złożony na stelażu stalowym z kształtowników grubościennych. Blat o wymiarach 1250x640 mm, wykonany ze sklejki o grubości min 35 mm, wyposażony w dwa imadła, zamocowane z tyłu stołu, po bokach. Nośność stołu min 350 kg. Możliwość wyboru koloru stelaża.

     4

     Stół warsztatowy stolarsko – ślusarski, jednoosobowy.

     1

     Stół warsztatowy stolarsko – ślusarski, jednoosobowy, regulowany,  o zakresie regulacji – 745 – 985 mm, złożony na stelażu stalowym z kształtowników grubościennych. Blat o wymiarach 1000x620 mm, wykonany ze sklejki o grubości min. 32 mm, wyposażony w jedno imadło stolarskie i jedno imadło ślusarskie, zamocowane po bokach stołu.  Nośność stołu min. 350 kg. Możliwość wyboru koloru stelaża.

     5

     Taboret warsztatowy, regulowany, z podnóżkiem

     10

     Taboret warsztatowy, obrotowy, z regulacją wysokości o zakresie min. 55 – 70 cm, regulowany za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko wykonane ze sklejki o średnicy min 32 mm. Podnóżek z możliwością regulacji lub bez regulacji. Końce nóżek zabezpieczone stopkami antypoślizgowymi.

     6

     Taboret laboratoryjny, obrotowy.

     10

     Taboret laboratoryjny, obrotowy, z regulacją wysokości o zakresie min. 40-55 cm, regulowany za pomocą podnośnika pneumatycznego. Siedzisko tapicerowane eko-skórą bądź skajem, o średnicy min. 33 mm. Nogi zakończone kółkami przeznaczonymi do powierzchni twardych. Możliwość wyboru koloru tkaniny.  

     7

     Krzesło szkolne z pulpitem, z regulacją

     15

     Krzesło szkolne z ruchomym pulpitem, o zakresie regulacji Nr 5 – 6. Pulpit wykonany ze sklejki. Możliwość wyboru koloru stelaża.

     8

     Stolik meblowy

     1

     Stolik meblowy z  jedną otwartą półką i dwiema szufladami zamykanymi na klucz, wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości min. 18 mm., oklejony obrzeżem PCV. Wymiary blatu 1200x600 mm. Możliwość wyboru koloru płyty i stelażu.

     9

     Stolik meblowy

     1

     Stolik meblowy z  jedną otwartą półką, jedną szufladą i  szafką zamykaną na klucz, w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Wymiary blatu 1000x600 mm.  Możliwość wyboru koloru płyty.

     10

     Krzesło obrotowe, tapicerowane, regulowane.

     3

     Krzesło obrotowe, tapicerowane z płynną regulacją wysokości siedziska i wysokości oparcia. Nóżki zakończone kółkami. Możliwość wyboru koloru tapicerki.

     11

     Szafa/gablota na narzędzia, zamykana.

     7

     Szafa/gablota na narzędzia, zamykana na klucz, wykonana z płyty biurowej, laminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary: szer. Min 800mm, głębokość min. 380 mm, wysokość – dowolna.  Część szafy może być w postaci witryny z szybą. Możliwość wyboru koloru płyty.

     12

     Szafa/gablota na narzędzia, zamykana, wąska.

     1

     Szafa/gablota na narzędzia, wąska, zamykana na klucz, wykonana z płyty biurowej, laminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary: szer. 400mm, głębokość min. 400 mm, wysokość – dowolna. Możliwość wyboru koloru płyty.

     13

     Szafa na narzędzia, niska

     2

     Szafa na narzędzia, niska, zamykana na klucz, wykonana z płyty biurowej, laminowanej o grubości min. 18 mm. Wymiary: szer. min. 800mm, głębokość min. 400 mm, wysokość – min. 900mm. Możliwość wyboru koloru płyty.

     14

     Tablica ścieralna

     1

     Biała tablica ścieralna, wisząca, w aluminiowej ramie. Wymiary min.: 1700x1000mm.

     15

     Tablica ścieralna

     3

     Biała tablica ścieralna, wisząca, w aluminiowej ramie. Wymiary min.: 1200x1000mm.