•  

    Regulamin używania telefonów komórkowych /smartfonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych w SP nr 11 w Łodzi

     

    1. Po wejściu na teren szkoły należy w szatni wyłączyć telefon komórkowy. Wyciszenie telefonu nie oznacza jego wyłączenia.

    2. Podczas pobytu w szkole (podczas wszystkich zajęć i przerw) obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych/ smartfonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Zakaz obowiązuje w salach lekcyjnych, na holu, stołówce, toaletach, salach gimnastycznych i szatniach przy sali gimnastycznej i innych niewymienionych pomieszczeniach szkolnych.

    3. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych/ smartfonów obowiązuje podczas wycieczek przedmiotowych organizowanych w ramach zajęć szkolnych. Wyjątek stanowią sytuacje, w których nauczyciel wyrazi zgodę.

    4. Uczeń może skorzystać  z telefonów komórkowych/ smartfonów i innych urządzeń  telekomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, podczas lekcji, bądź w sytuacjach wyjątkowych, losowych, zdrowotnych po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela.

    5. Kontakt z rodzicami ucznia w każdej sytuacji mającej miejsce na terenie szkoły odbywa się za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

    6. W sytuacji złamania regulaminu uczeń każdorazowo otrzyma stopień 2 z zachowania oznaczający nieodpowiednie zachowanie w danej sytuacji.

    7. Uzyskanie w ciągu roku szkolnego 5 i więcej stopni nieodpowiednich z zachowania skutkuje niemożliwością otrzymania rocznej oceny bardzo dobrej lub wzorowej z zachowania.

    8. Uczeń w każdym półroczu otrzymuje stopień 6 za wzorowe przestrzeganie powyższego regulaminu.

    Cel wprowadzenia regulaminu:

    1. Niedopuszczanie do rozpowszechniania obraźliwych komentarzy, umieszczania zdjęć i filmów w sieci ośmieszających uczniów.

    2. Niedopuszczanie do upowszechniania w sieci obraźliwych, nieprawdziwych i wulgarnych informacji, rozpowszechniania niepożądanych treści.

    3. Jawne przeciwstawienie się hejtowi w sieci i językowi nienawiści.

    4. Przeciwstawianie się cyberprzemocy w sieci.

    5. Profilaktyka związana z uzależnieniem się od telefonów komórkowych, smartfonów itp. urządzeń.

    6. Zapobieganie uzależnienia się od gier komputerowych.

    7. Nauka dobrych praktyk, języka kultury w sieci, wykorzystywania urządzeń komputerowych do nauki.