• Procedura nr 1/2018

    REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

    Podstawa prawna:

    1). art. 47 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz.996
     i 1000).

    2). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. poz.1055 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
    i turystyki.

     

    § 1

    Zasady ogólne

    1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
    2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
     1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
     2. poznawanie kultury i języka innych państw,
     3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
     4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
     5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
     6. upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
     7. poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
     1. przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej
     2.  poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

           3.  Krajoznawstwo i turystyka organizowane są w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

           4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji,  sprawności fizycznej i umiejętności.

            5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

          6. Wycieczki mogą być organizowane w kraju i za granicą.

    § 2

    Rodzaje wycieczek

    Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

     

    1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach jednego lub kilku przedmiotów;
    2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
    3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo – turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych - zwanych dalej „wycieczkami”.

     

    § 3

    Kierownik wycieczki i opiekunowie

    1. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych.

    2. W przypadku specjalistycznych wycieczek krajoznawczo – turystycznych kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

    • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
    • jest instruktorem harcerskim,
    • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

      

    3. Kierownik, opiekun specjalistycznej wycieczki krajoznawczo – turystycznej zobowiązany jest posiadać     udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

    4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.      

    5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej musi być przynajmniej jedna osoba, która zna język na poziomie umożliwiającym porozumienie się w krajach tranzytowych i docelowym.

    6. Opiekuna wycieczki wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych.

    7. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

    8. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. (W sytuacji, gdy w wycieczce uczestniczy pilot wycieczki zatrudniony przez biuro podróży, który zajmuje się realizacją programu wycieczki i finansową obsługą wycieczki).

    9.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny szkoły osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki (ukończył kurs kierownika wycieczek), w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

    10. Do zadań kierownika wycieczki należy:

    1. opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy,
    2. opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
    3. zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje o ich celu i trasie wycieczki;
    4. zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
    5. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
    6. określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
    7. nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
    8. organizuje i nadzoruje transportu, wyżywienie i  noclegi dla uczestników i opiekunów wycieczki,
    9. dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
    10. opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce – kierownik może pełnić funkcję jednego z opiekunów,
    11. dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
    12. dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły w terminie 14 dni od zakończenia wycieczki.

    11. Obowiązkiem opiekuna jest:

    1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
    2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki
      i przestrzegania regulaminu,
    3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów,
     ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
    4. nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,
    5. wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.

     

    § 4

    Zasady organizacji wycieczek

     

    1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:

    a) podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – max. 30 os. na 1 opiekuna (wskazana jest pomoc drugiego opiekuna, niepedagogicznego w grupie dzieci do 10 roku życia);

    b) podczas wycieczek poza jej terenem – klasy 1 – 3(uczniowie poniżej 10 roku życia oraz grupy mieszane) 15.os. na  jednego opiekuna;

    c) klasy 4-8 (uczniowie powyżej 10 roku życia) od 1 do max. 20 os. na jednego opiekuna;

    podczas wycieczek w góry powyżej 1000m n.p.m. – 15 + wykwalifikowany przewodnik górski.

    2. Liczba uczestników wycieczki pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. (wycieczki, wycieczki kilkudniowe, zielone szkoły).

    3.  W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. (wycieczki, wycieczki kilkudniowe, zielone szkoły).

    4. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.

    5. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającym i kończącym wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce ustalone przez kierownika wycieczki.

    6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

    7. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

    8. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

    9. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

    10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

    11. Dokumentacja wycieczki winna być złożona do zatwierdzenia przez dyrektora szkoły w terminie minimum 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

    12. W przypadku wycieczki przedmiotowej, która ma się odbyć podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły na Karcie wycieczki przedmiotowej, a następnie odnotować w „zeszycie wyjść”.

    13. Przyczyny przerwania lub odwołania wycieczki

    • Złe warunki atmosferyczne lub nagła ich zmiana.
    • Naganne zachowanie uczestników wycieczki, nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki (koszty wycieczki nie zostaną zwrócone).
    • Zła organizacja transportu, wyżywienia i noclegów.
    •  Brak właściwej dokumentacji wycieczki.
    •  Inne przypadki losowe.

    14. Na wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

     

    § 5

    Obowiązki uczestników wycieczki

    1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

    • przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
    • poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej,
    • wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
    • w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,
    • w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,
    • nie zaśmiecać pojazdu,
    • korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
    • w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
    • dbać o higienę i schludny wygląd,
    • nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
    • w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,
    • zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
    • przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

    § 6

    Finansowanie wycieczek

    1.   Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

    2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

    3.   Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

    4.   Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

    5.   Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

     

    § 7

    Dokumentacja wycieczki

    1.   Karta wycieczki – załącznik nr 1.

    2.   Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki  - załącznik nr 2.

    3.   Pisemną zgodę rodziców - załącznik nr 3.

    4.   Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.

          załącznik nr 4.

    5.   Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 4 winna być złożona w terminie     

          minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki

          zagranicznej jest to termin 14 dni.

    6.Rozlicznie wycieczki – załącznik nr 5.

    7. Oświadczenie kierownika wycieczki – załącznik nr 6.

    8. Oświadczenie opiekuna wycieczki – załącznik nr 7.

    9. Karta wycieczki przedmiotowej – załącznik nr 8.

    10.W przypadku organizacji wycieczki za granicą:

     1. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki.
     2. Dyrektor przekazuje kartę wycieczki do wskazanych organów bez listy uczestników.
     3. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział
      w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.

    § 8

     Postanowienia końcowe

     1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę.
     2. Listę tych uczniów ustala wychowawca. Plan klasy zajęć opracowuje wicedyrektor.
     3. Kierownik wycieczki może zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
     4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
     5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu.
     6. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 1 m regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
     7. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice ( prawni opiekunowie ).
     8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

      

     Procedura obowiązuje z dniem podpisania.

     

    dokumentacja wycieczki.