•  

    WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

     

    § 59.

    1.Wewnątrzszkolne ocenianie precyzuje i ujednolica sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi. Ocenianie to proces gromadzenia informacji
    o postępach i osiągnięciach ucznia. Ocenianie jest integralnym i naturalnym elementem uczenia się
     i nauczania.

     

    § 60.

    Wewnątrzszkolne ocenianie zajęć edukacyjnych

    1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:

    1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
    2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, oraz udzielanie pomocy poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
    3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
    4. dostarczanie rodzicom /opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
     i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
    5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
    6. monitorowanie bieżącej pracy ucznia.

    2.  Ocenianiu podlegają:

    1) osiągnięcia edukacyjne uczniów;

    2) zachowanie.

    3 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
    się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz w przypadku wychowania fizycznego, systematyczność udziału w tych zajęciach, a także aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

     

    § 61.

    1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, a w odniesieniu do zajęć religii/etyki od klasy I ustala się w stopniach według następującej skali:
     1. stopień celujący – 6;
     2. stopień bardzo dobry – 5;
     3. stopień dobry – 4;
     4. stopień dostateczny – 3;
     5. stopień dopuszczający – 2;
     6. stopień niedostateczny – 1.
    1. Określoną w ust. 1, skalę ocen (pełną nazwę lub symbol cyfrowy stopni) stosuje się przy ustalaniu i rejestrowaniu bieżących ocen postępów i poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych w oparciu o przedmiotowe systemy oceniania.
    2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „ – „.
      1. stopień ze znakiem „+” otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia;
      2. stopień ze znakiem „ – „ otrzymuje uczeń , którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie dla danego stopnia.
    3. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) nie mogą być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.
    4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
    5. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie
     w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
    6. Pisemne prace kontrolne nauczyciel przechowuje w kl. I – III przez cały cykl kształcenia, w kl. IV –VIII  do końca października następnego roku szkolnego.
    7. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
     1. w czasie konsultacji zgodnie z kalendarzem pracy szkoły;
     2. poprzez przekazanie oryginału pracy do wglądu w domu. Praca przekazana do wglądu w domu winna zostać podpisana przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz zwrócona do nauczyciela
      w terminie 7 dni od udostępnienia.

    § 62.

    1.Ustala się następujące kryteria ocen klasyfikacyjnych:

    1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej nauczanego przedmiotu w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami
    w rozwiązywaniu nietypowych problemów, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz ma inne porównywalne osiągnięcia;

    2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował program w zakresie wiedzy
    i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne
    w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy;

    3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań;

    4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny i zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela;

    5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przy wydatnej pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności /minimum niezbędne do kontynuacji nauki/;

    6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów /np. oddaje pustą kartkę na pracy pisemnej, odmawia odpowiedzi, nie wykonuje prac domowych/, opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować dalszą naukę /nawet przy pomocy nauczyciela nie rozwiązuje typowych zadań i prac/.

    2.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

    3. Przyjmuje się następujące formy bieżącego oceniania postępów edukacyjnych ucznia począwszy
    od kl. IV:

    1) odpowiedzi ustne powtórzeniowe /zapowiedziane/ z określonego zakresu materiału;

    2) odpowiedzi ustne z bieżącego materiału;

    3) kartkówki z co najwyżej trzech ostatnich lekcji;

    4)sprawdziany obejmujące materiał z kilku ostatnich lekcji bądź podsumowujące dział;

    a) w tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, w jednym dniu nie więcej niż jeden sprawdzian;

    6) udział w lekcjach;

    7) prace domowe;

    8) inne ustalone przez nauczycieli przedmiotów w zespołach nauczycielskich: samodzielne prowadzenie elementów lekcji, sprawdziany praktyczne, projekty grupowe, wyniki prac w grupach; samodzielnie wykonane modele, albumy, zielniki, prezentacje multimedialne, plakaty; aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach i zawodach; przygotowanie do uczestnictwa w lekcjach (posiadanie zeszytu, podręczników, przyrządów itp.).

    4.  Każda sprawdzian podsumowujący dział  poprzedzony będzie powtórzeniem danego materiału, omówiony i poprawiony /z zapisem w dzienniku.

    5. O terminie sprawdzianu powiadamia nauczyciel z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

    6.  Każdy nauczyciel winien oddać sprawdzony sprawdzian w terminie do 14 dni.

    7.  Odstępstwo od tej zasady ma miejsce w wypadkach szczególnych np. długotrwała nieobecność nauczyciela.

    8. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu 1 raz w określonym przez nauczyciela terminie.

    9. Uczeń ma możliwość w uzasadnionych przypadkach  poprawy oceny cząstkowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 1 raz w określonym przez nauczyciela terminie. Uzyskaną z poprawy ocenę cząstkową wpisuję się do dziennika elektronicznego, pozostawiając ocenę poprawianą.

    10. Uczeń nieobecny na sprawdzianie z ważnych przyczyn ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu
    w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż dwa tygodnie od daty sprawdzianu
    lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia sprawdzianu.

    11.  Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen przyjęty skrót.

    12. Decyzja o formie zaliczenia sprawdzianu lub kartkówki pozostaje w gestii decyzji nauczyciela danego przedmiotu.

    13. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

    14. Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi
    w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

    15. Pisemne prace zawierają, krótkie uzasadnienie oceny opatrzone komentarzem zawierającym informację zwrotną dla ucznia.

    16.  Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

    a – aktywność

    np. – nieprzygotowanie do zajęć

    bz. – brak zadania, pracy domowej

    0– nieobecność na pracy pisemnej.

    17. Uczeń w ciągu półrocza jest oceniany za różne formy aktywności i powinien posiadać następującą ilość ocen w półroczu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

    1) jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny

    2) dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny

    3) trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen

    4) cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum 6 ocen.

    18. Szczegółowy wykaz aktywności, za które uczeń jest oceniany, określają wymagania przedmiotowego systemu oceniania.

    19. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów stosuje się następujące zasady przeliczania punktów
    na oceny:

    1) poniżej 30% punktów możliwych do uzyskania – niedostateczny;

    2) 30% - 49% - dopuszczający;

    3) 50% - 74% - dostateczny;

    4) 75% - 89% - dobry;

    5) 90% - 99% - bardzo dobry;

    6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

    20. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na oceny:

    1) poniżej 19% punktów możliwych do uzyskania – niedostateczny;

    2) 20% - 39% - dopuszczający;

    3) 40% - 54% - dostateczny;

    4) 55% - 70% - dobry;

    5) 71% - 89% - bardzo dobry;

    6) 90% - 100% – celujący.

    21. Formy bieżącego oceniania postępów edukacyjnych uczniów kl. I– III ustalają nauczyciele
    w ramach oceny opisowej, uwzględniając zachowanie w grupie, nawyki w pracy, przestrzeganie higieny, kulturę osobistą i frekwencję.

    22. Nauczyciel prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania:

    1) dziennik elektroniczny;

    2) arkusz obserwacji postępów ucznia ze specyfikacyjnymi potrzebami edukacyjnymi
    lub sprawiającego szczególne problemy edukacyjno – wychowawcze;

    3) arkusz ocen;

    4) dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    23. Rodzice informowani są o bieżących postępach edukacyjnych ucznia w zeszycie przedmiotowym lub na karcie pracy oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

     

    § 63.

    Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania

     1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

    2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności;

    3) dbałość o honor i tradycje szkoły, w tym przestrzeganie zapisów zawartych w Statucie Szkoły;

    4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

    7) okazywanie szacunku innym osobom;

    8) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

     1. W klasach I – III ocena  zachowania ucznia jest oceną opisową. Ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie i nauczycielami świetlicy.

    3.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

    1) wzorowe

    2)  bardzo dobre

    3)  dobre

    4)  poprawne

    5) nieodpowiednie

    6)  naganne.

    4. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy I-III informuje uczniów i ich rodziców
    lub prawnych opiekunów o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

    5. Wychowawca klas IV-VIII na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
    o sposobie oceniania zachowania uczniów z uwzględnieniem kryteriów. Stopnie cząstkowe zachowania wpisuje się do dziennika elektronicznego z odpowiednim komentarzem, biorąc pod uwagę kryteria ocen zachowania na poszczególny oceny.

    6. Począwszy od klasy IV do klasy VIII uczeń oceniany jest za swoje zachowanie na bieżąco przez: Dyrektora Szkoły, wicedyrektora szkoły, wychowawcę, nauczycieli, pedagoga. Ocenę cząstkową zachowania  ustala się  w stopniach według następującej skali:

    1). stopień 6 za zachowanie wzorowe

    2). stopień 5 za zachowanie bardzo dobre

    3). stopień 4 za zachowanie dobre

    4). stopień 3 za zachowanie poprawne

    5). stopień 2 za zachowanie nieodpowiednie

    6). stopień 1 za zachowanie naganne.

    7.Wyjściową oceną  zachowania  ucznia klas IV-VIII jest ocena dobra.

    1) Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora, nie może otrzymać wyższej oceny
    niż dobra za dane półrocze.

    2)  Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, nie może otrzymać wyższej oceny niż poprawna za dane półrocze.

    8. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie.

    9.Wychowawca dokonuje co najmniej raz w miesiącu oceny zachowania każdego ucznia wpisując stopień do dziennika elektronicznego z komentarzem ocena cząstkowa zachowania ucznia w szkole.

    10.Wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w szczególnych okolicznościach i z ważnych powodów ma prawo zmienić ustaloną wcześniej śródroczną i roczną ocenę zachowania.

    11.Wychowawca informuje uczniów podczas zajęć w formie ustnej o  przewidywanej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacją. Adnotacje umieszcza w dokumentacji wychowawcy
    i w dzienniku elektronicznym ucznia w  module wydarzenia z życia klasy .

    12. Wychowawca informuje rodziców w formie pisemnej lub za pomocą dziennika elektronicznego
    o przewidywanej ocenie zachowania ucznia na miesiąc przed zakończeniem półrocza lub roku.