• Ocena  zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi

   Ocena  zachowania     

   1. W klasach I – III ocena  zachowania ucznia po I i II połroczu jest oceną opisową. Ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie i nauczycielami świetlicy. W trakcie roku szkolnego uczeń otrzymuje punktowe oceny cząskowe wg określonych kryteriów.  

   2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

   1). wzorowe

   2). bardzo dobre

   3). dobre

   4). poprawne

   5). nieodpowiednie

   6). naganne

   3. Począwszy od klasy IV do klasy VIII uczeń oceniany jest za swoje zachowanie na bieżąco przez: dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, wychowawcę, nauczycieli, pedagoga. Ocenę cząstkową ustala się  w stopniach według następującej skali:

   1). stopień 6 za zachowanie wzorowe

   2). stopień 5 za zachowanie bardzo dobre

   3). stopień 4 za zachowanie dobre

   4). stopień 3 za zachowanie poprawne

   5). stopień 2 za zachowanie nieodpowiednie

   6). stopień 1 za zachowanie naganne

   4.Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o sposobie oceniania zachowania uczniów z uwzględnieniem kryteriów. Stopnie cząstkowe zachowania wpisuje się do dziennika elektronicznego z odpowiednim komentarzem, biorąc pod uwagę kryteria ocen zachowania na poszczególny oceny.

   5.Wyjściową oceną  zachowania jest ocena dobra.

   1). Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora, nie może otrzymać wyższej oceny niż dobra za dane półrocze.

   2). Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, nie może otrzymać wyższej oceny niż poprawna za dane półrocze.

   6. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie.

   7. Wychowawca dokonuje co najmniej raz w miesiącu oceny zachowania każdego ucznia wpisując stopień do dziennika elektronicznego z komentarzem ocena cząstkowa zachowania ucznia w szkole.

   8.Wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w szczególnych okolicznościach i z ważnych powodów ma prawo zmienić ustaloną wcześniej śródroczną i roczną ocenę zachowania.

   9. Rodzic ucznia jest poinformowany za pośrednictwem dziennika elektronicznego o przewidywanej ocenie zachowania  na miesiąc przed klasyfikacją.

   10. Wychowawca informuje uczniów podczas zajęć w formie ustnej o  przewidywanej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacją. Adnotacje umieszcza w dokumentacji wychowawcy i w dzienniku elektronicznym ucznia w  module wydarzenia z życia klasy.

   11. Kryteria ocen zachowania

   Ocena zachowania stopień cząstkowy Kryteria oceniania ucznia
   wzorowa 6

   1.Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku.

   2. Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, a także prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

   3.Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

   4.Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły.

   5. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków  powierzanych mu przez nauczycieli.

   6.Systematycznie uczęszcza do szkoły i ma wszystkie usprawiedliwienia  nieobecności w terminie 7 dni od momentu powrotu na zajęcia edukacyjne.

   7.Nie spóźnia się na zajęcia.

   8.Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę.

   9.Szanuje podręczniki szkolne, mienie szkolne i społeczne oraz mienie innych kolegów.

   10.Dba o zdrowie i higienę swoją oraz otoczenia.

   11. Zawsze wypowiada się w sposób poprawny i kulturalny.

   12. Bierze aktywny udział w pracach samorządu (klasowego, szkolnego).

   13. Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.

   14. Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

   15.Reprezentuje szkołę w uroczystościach, konkursach, zawodach (poza szkołą i w szkole).

   16. Pomaga w przygotowaniach imprez klasowych, szkolnych.

   17. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz środowiska: charytatywne, ekologiczne na terenie szkoły.

   18.Przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na zagrożenia.

   19. Otrzymał pochwałę dyrektora/wicedyrektora szkoły.

   20. Otrzymał pochwałę wychowawcy.
   bardzo dobre 5

   1.Bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania i jest systematyczny w nauce.

   2.Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów oraz na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.

   3.Chętnie bierze udział  w zajęciach na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

   4.Nosi ubiór zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły.

   5.Wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela.

   6.Systematycznie uczęszcza do szkoły i dba o usprawiedliwienie nieobecności.

   7. Zawsze wypowiada się w sposób poprawny i kulturalny.

   8. Szanuje podręczniki szkolne, mienie szkolne, społeczne, kolegów.

   9. Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.

   10.Dba o zdrowie i higienę osobistą.

   11. Nie używa cyberprzemocy w stosunku do innych.

   12. Pomaga w przygotowaniach imprez klasowych, szkolnych.

   13. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz środowiska: charytatywne, ekologiczne na terenie szkoły.

   14.Przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na zagrożenia.

   15. Aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

   dobre 4

   1.Wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły.

   2.Cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów.

   3.Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków.

   4.Szanuje mienie społeczne, szkolne, mienie kolegów.

   5.Przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej.

   6.Jest kulturalny i tolerancyjny wobec kolegów.

   7. Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.

   8. Nie korzysta z telefonu komórkowego na terenie szkoły.

   9.Wykazuje chęć do współpracy z wychowawcą.

   10. Uczęszcza do szkoły i dba o usprawiedliwienie nieobecności – poniżej 10 nieusprawiedliwionych nieobecności.

   poprawne 3

   1.Wywiązuje się z obowiązków zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.

   2.Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków.

   3.Przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej.

   4. Czasami nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.

   5.Wykazuje chęć do współpracy z wychowawcą.

   6.W półroczu ma nie więcej niż 5 spóźnień.

   7.W półroczu ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych.

   8. Nie przestrzega zasad BHP podczas przerw lekcyjnych.

   9. Nie zwraca książek do biblioteki w terminie.

   10.Niszczy podręczniki, mienie szkolne oraz kolegów

   11. Nie zmienia obuwia.

   12. Nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela.

   nieodpowiednie 2

   1.Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.

   2.Przeszkadza w prowadzeniu zajęć (odpowiedź bez podnoszenia ręki, swobodne wędrówki po klasie, rozmowy niezwiązane z lekcją, komentowanie wypowiedzi nauczyciela i uczniów, jedzenie i żucie gumy).

   3.Ma arogancki stosunek do nauczycieli innych pracowników szkoły.

   4.Nie przestrzega zasad właściwego zachowania podczas uroczystości organizowanych przez szkołę.

   5.Często spóźnia się na zajęcia – powyżej 10 spóźnień w półroczu.

   6.Opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia – powyżej 30 godzin.

   7.Wdaje się w bójki, często powoduje kłótnie i konflikty.

   8.Nie wykonuje poleceń nauczyciela.

   9.Nie zwraca książek do biblioteki na koniec roku szkolnego. Ocena wystawiana jest na początku kolejnego roku szkolnego, oprócz rocznika kończącego naukę w szkole podstawowej.

   10. Niestosownie się ubiera, brak stroju galowego, maluje paznokcie, farbuje włosy.

   11. Używa wulgaryzmów.

   12. Notorycznie używa telefonu komórkowego na terenie szkoły.

   13. Łamie regulamin wycieczek szkolnych

   14. Zaśmieca otoczenia, pluje  na innych uczniów.

   15.Czasami znęca się nad kolegami/koleżankami.

   16.Wychodzi poza teren szkoły w trakcie lekcji lub przerwy.
   naganne 1

   1.Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska społecznego.

   2.Prowokuje bójki.

   3. Przywłaszcza cudze mienie i wyłudza pieniądze.

   4.Znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi.

   5.Celowo niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne.

   6.Stosuje szantaż, wymuszenia i zastraszenia.

   7.Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia – powyżej 50 godzin w półroczu.

   8.Nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą ani innymi nauczycielami.

   9. Notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych (odpowiedź bez podnoszenia ręki, swobodne wędrówki po klasie, rozmowy niezwiązane z lekcją, komentowanie wypowiedzi nauczyciela i uczniów).

   10.Stosuje cyberprzemoc.

   11.Używa środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów.

   12.Celowo znęca się nad kolegami/koleżankami, zastrasza.

   13.Kompromituje wizerunek szkoły na forach internetowych.

   14.Przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia.

   15. Notorycznie nie wykonuje poleceń nauczyciela.

   16. Fałszuje usprawiedliwienia lub podpis nauczyciela, rodzica/prawnego opiekuna.

   17. Jest arogancki w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (agresja słowna: ubliżanie, ośmieszanie, przezywanie, wulgarne gesty).

   18. Fotografuje, filmuje zdarzenia z udziałem innych osób bez ich zgody, upublicznia materiał w sieci bez zgody obecnych na nich osób.