•  

    REGULAMIN RADY RODZICÓW
    DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W  ŁODZI
    IM. MARII KOWACKIEJ

     

    ROZDZIAŁ I 

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    § 1.

    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi, zwana dalej Radą Rodziców, działa na podstawie:

    1. Art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

    2. Statutu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    3. Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  11 w Łodzi

    4. Uchwał Organów Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    § 2.

    1. Ilekroć w Regulaminie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi jest mowa o:

    • Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi ;
    • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 11 w Łodzi;
    • Uczniach – należy przez to rozumieć ogół uczniów Szkoły;
    • Rodzicach – należy przez to rozumieć ogół rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów;
    • Nauczycielach – należy przez to rozumieć ogół nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
    • Organach Szkoły – należy przez to rozumieć:

    - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    - Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    - Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    - Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    • Zebraniu Plenarnym – należy przez to rozumieć Zebranie Plenarne Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi

    2. Rodzice współdziałają ze Szkołą za pośrednictwem Rady Rodziców, która poprzez różne formy swego działania zapewnia społeczności rodzicielskiej realizację uprawnień ustawowych i statutowych.

     

    ROZDZIAŁ II

    CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

    § 3.

    1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem wszystkich Rodziców, współdziałającym ze wszystkimi Organami Szkoły w realizacji celów i zadań Szkoły.

    2. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie Planu pracy oraz Planu finansowego. Plany te tworzone są oddzielnie na każdą kadencję Rady Rodziców i powinny zostać przedstawione na pierwszym Zebraniu Plenarnym następującym po Zebraniu Plenarnym sprawozdawczo-wyborczym. Jeżeli na dany rok szkolny nie został przygotowany Plan pracy i/lub Plan finansowy Rada Rodziców działa w oparciu o wnioski bądź propozycje zgłaszane w ciągu roku szkolnego. Wnioski takie bądź propozycje mogą być zgłaszane przez wszystkie organy szkoły, Rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły bądż nauczycieli zatrudnionych w szkole.

    3. Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły w szczególności w zakresie:

    1. procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego;
    2. warunków technicznych i wyposażenia szkoły.

    4. Do zadań Rady Rodziców należą w szczególności:

    1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły;
    2. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań wychowawczych;
    3. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym;
    4. aktywizowanie Rodziców do czynnego udziału w realizacji celów i zadań szkoły;
    5. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na rzecz szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dysponowanie tymi środkami;
    6. inicjowanie i branie czynnego udziału w spotkaniach z Uczniami;
    7. współpraca z Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w szkole, uczniowskimi kołami i zespołami zainteresowań a także lokalnymi organizacjami społecznymi.
    8. Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców z innych placówek, ustalając zasady i zakres współpracy.

    § 4.

    1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych Organów Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami i wnioskami we wszystkich sprawach Szkoły.

    2. Rada Rodziców opiniuje w szczególności:

    1. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
    2. pracę Nauczycieli przed sporządzeniem przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego,
    3. wnioski o podjęcie działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji  a w szczególności organizacji harcerskiej, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
    4. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły.
    5. szkolne zestawy podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów

    3. Rada Rodziców wnioskuje w szczególności o:

    1. przyznanie wyróżnień lub nagród dla Uczniów;

    4. Do kompetencji Rady Rodziców należy także:               

    1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

    5. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do składu komisji konkursowych na stanowisko Dyrektora Szkoły.

    6. W celu wydania opinii w sprawach opisanych w zadaniach i kompetencjach Rady Rodziców lub w przypadku konieczności rozwiązywania powstałych w szkole problemów, Rada Rodziców może powoływać Komisje Celowe.

    7. Rada Rodziców może powoływać Zespoły Robocze, w celu realizacji zadań i projektów, przygotowania imprez oraz wydarzeń szkolnych, których Rada Rodziców jest organizatorem lub współorganizatorem.

    8. Porozumienie z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w §4 ust.4 pkt a), powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. W razie niedotrzymania tego terminu program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

     

    ROZDZIAŁ III

    ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

    § 5.

    Oddziałowa Rada Rodziców

    1. Oddziałowa Rady Rodziców (zwana również Trójką Klasową) realizuje cele i zadania Rady Rodziców, określone w § 3, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych potrzeb oddziału (klasy), wyrażanych przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

    2. Oddziałowa Rada Rodziców wybierana jest przez Rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym, przy czym obowiązuje zasada, że jednego Ucznia reprezentuje jeden Rodzic.

    3. Wybory do Oddziałowej Rady Rodziców powinny być tajne, a sugerowany tryb przeprowadzenia wyborów jest następujący:

    1. Zgłoszenie kandydatów do Oddziałowej Rady Rodziców – Rodzice mogą sami zgłaszać chęć kandydowania;
    2. Rodzice obecni na zebraniu wypisują na dostarczonych przez wychowawcę kartkach trzy nazwiska spośród zgłoszonych kandydatów, ze wskazaniem delegata do Rady Rodziców;
    3. Podliczenie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i ogłoszenie wyników wyborów. Podanie nazwisk trzech osób, które uzyskały największą liczbę głosów i tym samym tworzących Oddziałową Radę Rodziców;
    4. Jeżeli to możliwe w głosowaniu wskazywani są również Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Oddziałowej Rady Rodziców;
    5. Jeżeli w głosowaniu nie zostali wskazani Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik Oddziałowej Rady Rodziców, Rodzice wybrani do Oddziałowej Rady Rodziców wybierają ich spośród siebie;
    6. Z przeprowadzonych wyborów sporządzany jest protokół, który przekazywany jest przez wychowawcę do dokumentacji Rady Rodziców w terminie 7 dni od dnia zebrania, na którym została wybrana Oddziałowa Rada Rodziców.

    4. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję Rodziców na zebraniu.

    5. Wychowawca lub Przewodniczący Oddziałowej Rady Rodziców danego oddziału jest zobowiązany przekazać Przewodniczącemu lub Sekretarzowi Rady Rodziców dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail,) do osób wybranych do Oddziałowej Rady Rodziców na pierwszym zebraniu Plenarnym Rady Rodziców w danym roku szkolnym

    6. Rodzic traci członkostwo w Oddziałowej Radzie Rodziców w przypadku:

    1. odwołania przez Rodziców uczniów danego oddziału;
    2. odejścia dziecka z danego oddziału (klasy);
    3. rezygnacji z pełnionej funkcji.

    7. Głosowanie w sprawie odwołania Oddziałowej Rady Rodziców w całości lub poszczególnych jej członków jest tajne. Odbywa się na wniosek co najmniej 30% Rodziców uczniów danego oddziału, który może być złożony na każdym zebraniu danego oddziału. Na tym samym zebraniu wybierane są nowe osoby do Oddziałowej Rady Rodziców.

    8. Wybory uzupełniające do Oddziałowej Rady Rodziców przeprowadzane są w trybie podanym w § 5 ust.3, 4 i 5.

    § 6.

    Rada Rodziców

    1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców (jedna osoba z każdego oddziału – delegat do Rady Rodziców). Jeżeli Rodzice uczniów danego Oddziału nie zdecydują inaczej delegatem do Rady Rodziców każdorazowo jest Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz lub Skarbnik. W szczególnych przypadkach delegatem do Rady Rodziców może być Rodzic ucznia danego oddziału nie wchodzący w skład Oddziałowej Rady Rodziców danego oddziału.

    2. Do podstawowych obowiązków członków Rady Rodziców należą:

    1. uczestniczenie w Zebraniach Plenarnych i reprezentowanie oddziału (klasy) w Radzie Rodziców;
    2. aktywne włączanie się w realizację zadań Rady Rodziców, a szczególnie w prace powoływanych Komisji Celowych i Zespołów Roboczych;
    3. wymiana informacji między Radą Rodziców a Rodzicami uczniów poszczególnych oddziałów (klas);
    4. zachęcanie Rodziców do pomocy i udziału w realizacji zadań Rady Rodziców.

    3. Członkowie Rady Rodziców zobowiązani są do znajomości i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wypełniania wynikających z niego zobowiązań.

    4. Członkowie Rady Rodziców, Komisji Celowych, Zespołów Roboczych pełnią swoje funkcje społecznie.

    § 7.

    Organy Rady Rodziców

    1. Organami Rady Rodziców są:

    1. Zebranie Plenarne Rady Rodziców,
    2. Prezydium Rady Rodziców,
    3. Komisja Rewizyjna.

    2. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Rodziców, którą tworzą członkowie Rady Rodziców.

    3. Prezydium Rady Rodziców jest organem kierującym pracami Rady Rodziców. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz,

     4. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Prezydium Rady Rodziców. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 2 osoby: Przewodniczący i członek.

    5. Kadencja Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej trwa:

    - od 1 października w roku wyboru do 30 września w roku kolejnym, jeżeli pierwsze Zebranie Plenarne sprawozdawczo - wyborcze w danym roku szkolnym odbędzie się przed dniem 20 września;

    6. W przypadku wyboru członka Prezydium Rady Rodziców lub członka Komisji Rewizyjnej
    w trybie wyborów uzupełniających kadencja tego członka trwa od dnia wyboru do dnia zakończenia kadencji Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej, do której dołączył.

    7. Członkowie Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, na pisemny wniosek, z uzasadnieniem i poparciem minimum 30% członków Rady Rodziców. Wniosek składany jest do Dyrektora Szkoły, który przedstawia go na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców. Punkt dotyczący odwołania członka Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej musi być podany w zawiadomieniu o Zebraniu Plenarnym, które powinno być zwołane w terminie do 30 dni, od daty wpłynięcia wniosku do Dyrektora Szkoły.

    8. Jeżeli członek Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej zostanie odwołany, złoży rezygnację, utraci członkostwo w Radzie Rodziców, Zebranie Plenarne Rady Rodziców w drodze wyborów uzupełnia skład Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej.

    9. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających nie jest wymagane, jeżeli członek Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej traci członkostwo w Radzie Rodziców, a tym samym w Prezydium Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej z ostatnim dniem roku szkolnego w roku zakończenia kadencji danego organu.

    10.Posiedzenia organów Rady Rodziców, w tym treść podejmowanych uchwał, są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji organu. Protokoły są zatwierdzane przez Przewodniczącego organu Rady Rodziców. Za sporządzanie protokołów odpowiedzialny jest Sekretarz danego organu bądź inna osoba wyznaczona na zebraniu danego organu.

    § 8.

    Zebranie Plenarne Rady Rodziców

    1. Zebranie Plenarne Rady Rodziców zbiera się co najmniej cztery razy w roku szkolnym.

    2. Zebrania Plenarne Rady Rodziców zwołuje Prezydium Rady Rodziców:

    1. na własny wniosek,
    2. na wniosek co najmniej dwóch Oddziałowych Rad Rodziców,
    3. na wniosek Dyrektora Szkoły lub innych Organów Szkoły.

    3. Członkowie Rady Rodziców zawiadamiani są o Zebraniu Plenarnym w formie pisemnej (można wykorzystać media elektroniczne, w tym również za pomocą dziennika elektronicznego), minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać: datę, godzinę, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie wysłane na zgłoszony Radzie Rodziców adres e-mail bądź za pomocą dziennika elektronicznego uważa się za dostarczone prawidłowo.

    4. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Plenarnego Rady Rodziców należy podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

    1. uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców;
    2. zatwierdzanie wysokości składek na Fundusz Rady Rodziców;
    3. wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej;
    4. udzielanie absolutorium dla Prezydium Rady Rodziców;
    5. odwołanie Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów;
    6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców;
    7. wytypowanie przedstawiciela Rady Rodziców, który weźmie udział w pracach Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.

    5. Pierwsze posiedzenie Zebrania Plenarnego Rady Rodziców w danym roku szkolnym jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Powinno się ono odbyć w terminie do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

    6. Proponuje się następujący porządek obrad Zebrania Plenarnego Rady Rodziców sprawozdawczo-wyborczego:

    1. wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Plenarnego sprawozdawczo-wyborczego;
    2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców;
    3. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych Organów Szkoły lub organizacji;
    4. sprawozdanie Prezydium Rady Rodziców z działalności w okresie sprawozdawczym;
    5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium Prezydium Rady Rodziców;
    6. wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej lub wybory uzupełniające do tych organów;
    7. wolne wnioski.

    7. Tryb wyborów Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej podano w §14.

    8. Posiedzenia Zebrania Plenarnego Rady Rodziców są protokołowane, a protokoły podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców, poprzez głosowanie jawne za przyjęciem protokołu, zwykłą większością głosów członków Rady Rodziców obecnych na zebraniu.

    9. W Zebraniach Plenarnych Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły, który jest zawiadamiany o Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców w trybie przyjętym dla członków Rady Rodziców.

    10. W Zebraniach Plenarnych Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym wszyscy członkowie Oddziałowych Rad Rodziców oraz pozostali Rodzice, przy czym do udziału w głosowaniach uprawnieni są tylko członkowie Rady Rodziców.

    11. Prezydium Rady Rodziców może zapraszać do udziału w Zebraniach Plenarnych Rady Rodziców także inne osoby.

    12. Członkowie Rady Rodziców mogą brać udział w Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców poprzez pełnomocnika:

    1. Pełnomocnikiem może być osoba będąca Rodzicem ucznia Szkoły Podstawowej Nr 11 w Łodzi;
    2. Mocodawca ma obowiązek zaznajomić pełnomocnika z bieżącymi sprawami Rady Rodziców, w szczególności zaś z aktualnym porządkiem obrad;
    3. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej.

    § 9.

    Prezydium Rady Rodziców

    1. Prezydium Rady Rodziców wykonuje zadania i kompetencje Rady Rodziców, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zebrania Plenarnego Rady Rodziców, wymienionych w § 8 ust.4.

    2. Do podstawowych zadań Prezydium Rady Rodziców należą:

    1. bieżące kierowanie pracami Rady Rodziców w okresie między Zebraniami Plenarnymi Rady Rodziców, w tym zarządzanie Funduszem Rady Rodziców;
    2. przygotowanie projektu Planu finansowego i Planu pracy i przedstawienie go na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców;
    3. realizacja Planu finansowego i Planu pracy;
    4. nadzorowanie wykonywania uchwał Zebrania Plenarnego Rady Rodziców;
    5. powoływanie i nadzór nad pracami Komisji Celowych;
    6. powoływanie i nadzór nad pracami Zespołów Roboczych,
    7. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady Rodziców;
    8. reprezentowanie Rady Rodziców wobec Organów Szkoły oraz na zewnątrz;
    9. przygotowanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności i przedstawienie go na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców sprawozdawczo-wyborczym;
    10. przygotowywanie projektów uchwał w sprawach będących w wyłącznej kompetencji Zebrania Plenarnego Rady Rodziców;
    11. przygotowanie posiedzeń Zebrań Plenarnych Rady Rodziców, w tym wyborów do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców odbywają się według planu ustalonego przez Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców. W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły.

    3. Prezydium Rady Rodziców może wnioskować o wyznaczenie wśród członków Zebrania Plenarnego Rady Rodziców o wybranie Skarbnika Rady Rodziców. Obsadzenie tej funkcji nie jest obowiązkowe.

    4. Prezydium Rady Rodziców może podejmować Uchwały w trybie obiegowym. W przypadku podjęcia Uchwały w trybie obiegowym do jej prawomocności wymagana jest jednomyślność wszystkich członków Prezydium Rady Rodziców. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym nie wymagają protokołowania.

    § 10.

    Zadania osób funkcyjnych Prezydium Rady Rodziców

    1. Do zadań Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców lub jego Zastępcy należy:

    1. kierowanie pracami Prezydium Rady Rodziców;
    2. zatwierdzanie dokumentów Rady Rodziców;
    3. współpraca z Organami Szkoły;
    4. dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium Rady Rodziców oraz Rady Rodziców;
    5. zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium Rady Rodziców;
    6. zwoływanie i prowadzenie Zebrań Plenarnych Rady Rodziców;
    7. kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;
    8. określanie zakresu działań Komisji Celowych;
    9. określanie zakresu działań Zespołów Roboczych;
    10. przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Dyrektorowi Szkoły;
    11. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

    2. Do zadań Sekretarza Prezydium Rady Rodziców należy:

    1. opracowanie i realizacja harmonogramu Zebrań Plenarnych Rady Rodziców;
    2. przygotowywanie zebrań Prezydium Rady Rodziców (harmonogram, niezbędne dokumenty i materiały itp.);
    3. przygotowywanie Zebrań Plenarnych Rady Rodziców (harmonogram, niezbędne dokumenty i materiały itp.);
    4. nadzorowanie terminowości wykonania Planu pracy;
    5. sporządzanie protokołów z zebrań Prezydium Rady Rodziców i Zebrań Plenarnych Rady Rodziców,
    6. prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców.

    § 11.

    Komisja Rewizyjna

    1. Zalecane jest, aby Komisja Rewizyjna, co najmniej dwa razy w okresie trwania kadencji, przeprowadziła kontrolę działalności Prezydium Rady Rodziców pod względem:

    1. realizacji Planu pracy i Planu finansowego,
    2. realizacji uchwał Zebrań Plenarnych Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
    3. zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu i innymi przepisami, w szczególności wskazanymi w § 1.

    2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia wyniki kontroli, o której mowa w § 11 ust.1, na najbliższym Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców.

    3. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców, składane na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców sprawozdawczo-wyborczym i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Rady Rodziców za minioną kadencję.

    4. Na wniosek Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców lub Skarbnika Rady Rodziców, bądź na pisemny wniosek grupy Rodziców reprezentujących co najmniej 20 Uczniów lub 30% członków Rady Rodziców lub z własnej inicjatywy Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole doraźne.

    § 12.

    Komisje Celowe

    1. Komisje Celowe powołuje Prezydium Rady Rodziców lub Zebranie Plenarne Rady Rodziców:

    1. z własnej inicjatywy,
    2. na wniosek Dyrektora Szkoły,
    3. na pisemny wniosek grupy Rodziców reprezentujących co najmniej 20 Uczniów.

    2. W skład Komisji Celowych mogą wchodzić członkowie Rady Rodziców oraz inne osoby.

    3. Prezydium Rady Rodziców może zasięgać opinii ekspertów i, jeśli sytuacja tego wymaga, wynagradzać ich pracę na podstawie uchwały Prezydium Rady Rodziców.

    4. Komisje Celowe są obowiązane do złożenia sprawozdania ze swych prac na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców. Sprawozdanie Komisji Celowej powinno mieć formę pisemną. Sprawozdania Komisji Celowych podpisywane są przez wszystkich jej członków i przechowywane są w dokumentacji Rady Rodziców.

    § 13.

    Podejmowanie uchwał przez Radę Rodziców

    1. Decyzje organów Rady Rodziców są podejmowane w formie uchwał.

    2. Uchwały organów Rady Rodziców, z wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących Regulaminu Rady Rodziców, podejmowane są zwykłą większością głosów członków danego organu Rady Rodziców obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym..

    3. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców.

    4. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo Przewodniczący danego organu Rady Rodziców lub Sekretarz Prezydium Rady Rodziców lub Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców.

    5. Treść uchwał organów Rady Rodziców przekazywana jest Dyrektorowi Szkoły.

    6. Jeżeli uchwały organów Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami szkolnymi lub interesem szkoły albo mogą wywoływać w swych konsekwencjach ujemne skutki społeczne, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonywanie i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, ma obowiązek uzgodnić z Prezydium Rady Rodziców tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

    § 14.

    Wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

    1. Zebranie Plenarne Rady Rodziców wybiera spośród członków Rady Rodziców w formie uchwały:

    1. Prezydium Rady Rodziców,
    2. Komisję Rewizyjną.

    2. Sugerowany przebieg wyborów jest następujący:

    1. Omawianie zasad wyborczych, ustalanie listy obecności i stwierdzanie prawomocności zebrania przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
    2. Zgłaszanie kandydatów do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
    3. Zebranie Plenarne Rady Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym Komisję Wyborczą    (2 lub 3 osoby), spośród osób, które nie są kandydatami.
    4. Ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą, w tym potwierdzenie zgody na kandydowanie.
    5. Głosowanie jawne, oddzielnie na każdego kandydata i liczenie głosów przez Komisję Wyborczą.
    6. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Wyborczą.
    7. Sporządzenie protokołu z wyborów przez Komisję Wyborczą.

    3. Zgłoszeni kandydaci do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wymagana jest zgoda na kandydowanie w formie pisemnej.

    4. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

    5. Zebranie Plenarne Rady Rodziców wybiera Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków do danego organu. A jeżeli to możliwe wybiera również osoby zajmujące poszczególne funkcje w tych organach.

    6. Jeżeli Zebranie Plenarne Rady Rodziców nie dokonało wyboru osób zajmujących poszczególne funkcje w tych organach, wybrani członkowie danego organu wybierają ze swego grona takie osoby. Sugeruje się, aby wybór odbył się według następującego porządku: zgłoszenie kandydatów, potwierdzenie przez kandydatów chęci objęcia danej funkcji, głosowanie członków danego organu za przyjęciem danej kandydatury, ogłoszenie wyników. Zapis przebiegu wyborów na poszczególne funkcje w Prezydium Rady Rodziców trafia do protokołu Zebrania Plenarnego Rady Rodziców sprawozdawczo-wyborczego. Liczeniem głosów zajmuje się Komisja Wyborcza Zebrania Plenarnego sprawozdawczo-wyborczego.

    7. Prezydium Rady Rodziców dokonuje ukonstytuowania się przed zakończeniem obrad Zebrania Plenarnego Rady Rodziców sprawozdawczo-wyborczego, dokonującego wyboru. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców potwierdza ukonstytuowanie się Prezydium Rady Rodziców.

    8. W przypadku wyborów uzupełniających, liczbę wybieranych osób określa Prezydium Rady Rodziców. Po wyborach uzupełniających następuje ponowne ukonstytuowanie się organu, którego dotyczyły wybory uzupełniające.

    9. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje przed zakończeniem obrad Zebrania Plenarnego Rady Rodziców sprawozdawczo-wyborczego, dokonującego wyboru. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdza ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.

    § 15.

    Fundusz Rady Rodziców

    1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły
    z następujących źródeł:

    1. dobrowolnych składek wnoszonych przez Rodziców,
    2. darowizn osób fizycznych i prawnych,
    3. innych źródeł.

    2. Środki finansowe z Funduszu Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

    1. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
    2. poprawę warunków technicznych i wyposażenia Szkoły,
    3. dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych,
    4. nagrody dla Uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
    5. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
    6. udzielanie pomocy materialnej Uczniom, w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników, odzieży, zapomóg i dofinansowań celowych,
    7. koszty związane z działalnością Rady Rodziców,
    8. promocję i rozwój Szkoły,
    9. inne cele, związane z działalnością statutową Szkoły.

    3. Do dysponowania Funduszem Rady Rodziców upoważnione jest Prezydium Rady Rodziców.

    4. Podstawą wydatkowania środków z Funduszu Rady Rodziców jest uchwała Prezydium Rady Rodziców lub uchwała Zebrania Plenarnego Rady Rodziców, która może być podejmowana także na pisemne wnioski składane przez:

    1. Dyrektora Szkoły,
    2. wychowawców klas,
    3. pedagoga szkolnego,
    4. Oddziałowe Rady Rodziców,
    5. Samorząd Uczniowski,
    6. wyżej niewymienionych pracowników Szkoły.

    5. Wnioski, o których mowa powyżej, są każdorazowo opiniowane przez Dyrektora Szkoły.

    6. Rada Rodziców dysponuje rachunkiem bankowym.

    7. W imieniu Rady Rodziców dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium Rady Rodziców, upoważnieni uchwałą Prezydium Rady Rodziców.

    8. Dokumenty księgowe muszą być przed zaksięgowaniem sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone pod względem merytorycznym przez Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców bądź osobę upoważnioną przez Prezydium Rady Rodziców.

    9. W celu prowadzenia dokumentacji finansowej oraz zabezpieczenia prawidłowości jej sporządzania, Prezydium Rady Rodziców może zatrudnić osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

    10 . Do podejmowania pieniędzy z konta Rady Rodziców upoważnieni są

    1. księgowa Rady Rodziców
    2. przewodniczący Rady Rodziców

     ROZDZIAŁ IV

    PRZEPISY KOŃCOWE

    § 16.

    1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego członek Prezydium Rady Rodziców.

    2. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią podłużną o treści:

    RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Marii Kownackiej z adresem i numerem NIP.

    3. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz oświatowych oraz Statutem Szkoły, o których mowa w § 1.

    4. Osoby biorące udział w pracach Rady Rodziców są zobowiązane do nieujawniania rozpatrywanych przez Radę Rodziców spraw, które mogą naruszać dobra osobiste Uczniów lub Rodziców, a także Nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Powyższe dotyczy również wszelkich danych osobowych, które kiedykolwiek pojawią się w dokumentach w tym korespondencji i/lub zostaną wyartykułowane podczas prac i obrad Rady Rodziców, jej organów, powoływanych Komisji Celowych, Zespołów Roboczych oraz jakichkolwiek grup, w których skład wchodzą członkowie Rady Rodziców.

    § 17.

    1. W przypadku nie respektowania uprawnień, o których mowa w §2 ust.2, przez organy Szkoły, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na taki stan rzeczy do Dyrektora Szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej, pisemnej odpowiedzi.

    2. Jeżeli odpowiedź, o której mowa w §17 ust.1, nie rozstrzyga przedmiotu zażalenia lub nie została udzielona w terminie do dwóch tygodni od dnia dostarczenia zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego Szkołę.

    § 18.

    1. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Zebranie Plenarne Rady Rodziców
    w głosowaniu jawnym. Do przyjęcia Regulaminu wymagane jest co najmniej 2/3 głosów spośród członków Rady Rodziców obecnych na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków.

    2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają trybu określonego w §18 ust.1.

    3. Wszelkie instrukcje, wytyczne i zasady pracy niezbędne do funkcjonowania Rady Rodziców zostaną zapisane w formie Załączników do niniejszego Regulaminu.

    4. Kolejne Załączniki, o których mowa w §18 ust.3, mogą być wprowadzane do Regulaminu na mocy uchwał Zebrania Plenarnego Rady Rodziców, podejmowanych większością 2/3 głosów spośród członków Rady Rodziców obecnych na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców, przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków.

    5. Propozycje zmian niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane na piśmie przez:

    1. Dyrektora Szkoły,
    2. Prezydium Rady Rodziców
    3. Oddziałowe Rady Rodziców,
    4. Członków Rady Rodziców.

     §19. Nadzwyczajny tryb pracy [obiegowy]

    1. W uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym) Zebranie plenarne oraz Prezydium może podejmować decyzje w trybie nadzwyczajnym.

    2. Podejmowanie decyzji w nadzwyczajnym trybie ma każdorazowo formę elektroniczną tj. projekty Uchwał bądź niezbędne informacje wysyłane są do członków Rady Rodziców bądź Prezydium drogą elektroniczną (za pośrednictwem dziennika elektronicznego bądź poczty elektronicznej [e-mail]).

    3. Uchwały przyjmowane w tym trybie powinny zostać opatrzone klauzulą „tryb obiegowy”

    4. W trybie nadzwyczajnym dopuszcza się organizowanie posiedzeń z wykorzystywaniem łączy elektronicznych (spotkania on-line).

    5. Decyzje w trybie nadzwyczajnym podejmowane są większością głosów. Członkowie przesyłają swój głos za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dziennika elektronicznego.

    §20.

    1. Regulamin Rady Rodziców, składy Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Szkoły.

    2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

    §20. Załączniki

    1. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu Rady Rodziców jest Polityka Rachunkowości.

    Robert Wójcik

    (podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)

     

    Michał Filipczak

    (podpis Dyrektora Szkoły)

     

     Łódź , dnia 22.10.2020 roku

     

     

    Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą działalność Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11

    Prezentacja_Rady_Rodzicow.pptx