•  

   Procedura  nr 33/15

    

   PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z WYKONYWANIA  OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ NA ZAJĘCIACH  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W ŁODZI.

   Podstawa prawna:

   1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  poz. 843.)

   § 5 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.”

   Procedura postępowania.

   1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony
    z wykonywania ćwiczeń fizycznych wskazanych   przez lekarza  na podstawie opinii    o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii
   2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii  o braku możliwości  uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną  na podstawie opinii lekarza na czas określony w tej opinii.
   3.  O zwolnienie ucznia z  wykonywania określonych w opinii ćwiczeń fizycznych  występują rodzice (opiekunowie prawni) składając w sekretariacie wniosek do dyrektora szkoły , do którego załączają opinię lekarza.
   4.  O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni) składając w sekretariacie wniosek do dyrektora szkoły , do którego załączają   opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
   5. Wniosek o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu opinii lekarza.
   6. Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku . Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły .
   8. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora
    w sekretariacie szkoły .
   9. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem Dyrektora  szkoły do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
   10. O zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych w opinii ćwiczeń fizycznych  poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
   11. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
   12. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosowują odrębne wymagania edukacyjne  dla uczniów posiadających  opinię  o ograniczeniach w wykonywaniu  określonych ćwiczeń na podstawie tej opinii.
   13. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

    Procedura obowiązuje od  1.09.2015

   Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11

   z dnia 3 września 2015 r

   *wzór wniosku o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych - załącznik nr 1  

   *wzór wniosku o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - załącznik nr 2