• Edukacja wczesnoszkolna

    •  

     Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej w SP nr 11 w Łodzi

     L.p.

     Elementy PSO

     PSO

     1.

     PSO z edukacji wczesnoszkolnej

     PSO z edukacji wczesnoszkolnej uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawartego w Statucie Szkoły.

     2.

     Ogólny obszar oceniania osiągnięć uczniów.

     Klasa I

     1. Znajomość liter.

     2. Początkowa nauka czytania i pisania (przepisywanie
         i pisanie z pamięci).

     3. Recytacja.

     4. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń.

     5. Liczenie w zakresie 20.

     6. Wykonywanie i zapisywanie działań
         matematycznych.

     7. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

     8. Orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo –
         społecznym.

     9. Stosowanie technik plastycznych i technicznych.

     10. Dokładność i estetyka wykonania prac.

     11. Wiedza o sztuce.

     12. Odtwarzanie muzyki – np. śpiewanie piosenek,
           odtwarzanie prostego rytmu, rozpoznawanie nazw
           solmizacyjnych, odtwarzanie na instrumencie
           prostego akompaniamentu.

     13. Percepcja muzyki np. rozpoznawanie brzmienia
           najczęściej wykorzystywanych instrumentów,
           różnicowanie głosów z otoczenia oraz
           rozpoznawanie nastroju słuchanego utworu i
           brzmienia najczęściej wykorzystywanych
           instrumentów, przyjmowanie właściwej postawy
           w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

     14. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

     15. Sprawność fizyczna.

     16. Aktywność na zajęciach edukacyjnych i praca
           w zespole.

      

     Klasa II

     1. Technika czytania.

     2. Pisanie – przepisywanie, pisanie z pamięci i ze
         słuchu.

     3. Wypowiadanie się na określony temat.

     4. Recytacja.

     5. Samodzielnie zdobywanie wiadomości, lektura.

     6. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń.

     7. Liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych
        działań matematycznych.

     8. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

        Przeprowadzanie pomiarów.

     9. Wiedza przyrodniczo – społeczna z elementami
          kulturowymi.

     10. Stosowanie technik plastycznych i technicznych.

     11. Dokładność i estetyka wykonania prac.

     12. Wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki.

     13. Odtwarzanie muzyki – np. śpiewanie piosenek
           jednogłosowych ze słuchu indywidualnie i w
           zespole, powtarzanie  w formie echa tematów
           rytmicznych realizacja prostych rytmów.

     14. Percepcja muzyki np. rozpoznawanie i określanie
           nastroju wysłuchanego utworu muzycznego,
           świadome i aktywne słuchanie muzyki,
           rozpoznawanie i nazywanie poznanych znaków
           muzycznych, rozpoznawanie i różnicowanie barwy
           dźwięków poznanych instrumentów.

     15. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

     16. Sprawność fizyczna i edukacja zdrowotna.

     17. Aktywność na zajęciach edukacyjnych i praca
           w zespole.

      

     Klasa III

     1. Technika czytania .

     2. Ciche czytanie ze zrozumieniem.

     3. Znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych
         i kaligraficznych.

     4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł
         informacji.

     5. Umiejętność stosowania różnorodnych form
         wypowiedzi ustnych i pisemnych.

     4. Recytacja.

     5. Zainteresowania czytelnicze - lektura.

     6. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń.

     7. Liczenie w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech
         podstawowych działań matematycznych.

     8. Rozwiązywanie i układanie prostych i złożonych
         zadań tekstowych. Przeprowadzanie pomiarów.

     9. Znajomość środowiska społeczno – przyrodniczego
         wybranych regionów Polski, Europy i świata.

     10. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych
          i technicznych.

     11. Dokładność i estetyka wykonania prac.

     12. Wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki.

     13. Odtwarzanie muzyki – np. śpiewanie,

           rozpoznawanie nazw solmizacyjnych, realizacja
           prostych rytmów, inscenizacja ruchowa do
           piosenek.

     14. Percepcja muzyki np. rozpoznawanie utworów
           muzycznych, różnicowanie głosów ludzkich,
           rozpoznawanie brzmienia instrumentów
           muzycznych, znajomość wartości nut i pauz.

     15. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

     16. Sprawność fizyczna i edukacja zdrowotna.

     17. Aktywność na zajęciach edukacyjnych i praca
           w zespole.

     3.

     Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

     1. Ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności
         uczniów.

     2. Prace pisemne np. dłuższe wypowiedzi ciągłe.

     3. Kartkówki.

     4. Sprawdziany.

     5. Obserwacja uczenia się (praca w grupie).

     6. Posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach
         humanistycznych).

     7. Ocena aktywności ucznia na zajęciach
         edukacyjnych.

     8. Zadania domowe.

     9. Prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze
         informacyjne.

     10. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede
          wszystkim w przedmiotach artystycznych oraz
          wychowaniu fizycznym).

     4.

     Ocena aktywności ucznia.

     Aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych jest oceniana na bieżąco, biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy dziecka oraz jego indywidualne możliwości.

     5.

     Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

     Nieprzygotowanie ucznia do zajęć jest na bieżąco zapisywane w dzienniku elektronicznym skrótem „np.”. Ma ono na celu przekazanie rodzicom informacji czego dziecko nie posiadało podczas zajęć w danym dniu, np. brak przyborów szkolnych, podręcznika, ćwiczeń, materiałów plastycznych lub kostiumu na zajęcia wychowania fizycznego. Nieprzygotowanie dotyczy również braku pracy domowej i oznaczone jest w dzienniku elektronicznym skrótem „bz”.  Informowanie na bieżąco rodziców o nieprzygotowaniu dziecka do zajęć ma na celu szybkie uzupełnienie braków w wyposażeniu lub uzupełnieniu zaległej pracy domowej.

     6.

     Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna/ roczna.

     W oddziałach klas I - III ocena za I półrocze oraz ocena roczna jest oceną opisową.

     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ujmuje następujące osiągnięcia:

     1. umiejętności wypowiadania się,

     2. technika czytania i pisania,

           3. podstawy ortografii i gramatyki,

           4. liczenie w zależności od poziomu nauczania,

           5. rozwiązywanie zadań tekstowych,

           6. ogólną wiedzę o otaczającym świecie,

           7. zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym.

      

     Śródroczna i roczna opisowa ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia klas I-III wystawiana jest na podstawie wskazanej, minimalnej liczby punktowych ocen cząstkowych z następujących edukacji:

      

     • dziesięć ocen z edukacji polonistycznej,
     • dziesięć ocen z edukacji matematycznej,
     • sześć ocen z edukacji przyrodniczej,
     • sześć ocen z edukacji społecznej,
     • sześć ocen z edukacji plastycznej,
     • sześć ocen z edukacji technicznej,
     • sześć ocen z edukacji komputerowej lub edukacji informatycznej,
     • sześć ocen z edukacji muzycznej,
     • sześć ocen z edukacji fizycznej

      

     oraz minimum sześć punktowych ocen z języka angielskiego.

     Śródroczna i roczna ocena opisowa wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

     7.

     Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 1-3

      

      W edukacji wczesnoszkolnej bieżące osiągnięcia ucznia ocenia się według następująco przyjętej skali punktowej:

      

     6 punktów otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Często wykracza swoją wiedzą i umiejętnościami poza program. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

      

     5 punktów otrzymuje uczeń który, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

      

     4 punkty otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje opanowane wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne. Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. W pracach samodzielnych popełnia nieliczne błędy.

      

     3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie wystarczającym do rozwiązywania, wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności. W pracach samodzielnych popełnia znaczące błędy.

      

     2 punkty uczeń ma braki w opanowaniu programu. Rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności. W pracach samodzielnych popełnia liczne i znaczące błędy.

      

     1 punkt uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Nie jest w stanie wykonać z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim/elementarnym stopniu trudności.