• Wychowanie fizyczne

    •  

     PSO z wychowania fizycznego uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:

     1. Postawa, zaangażowanie, stosunek do przedmiotu, przestrzeganie zasad BHP i FAIR PLAY, poszanowanie sprzętu,

     stosunek do nauczyciela i współćwiczących.

     2. Przygotowanie do zajęć tj. kompletny strój w skład którego wchodzi: biała bluzka, czerwone spodenki, obuwie sportowe,skarpetki, gumka do włosów.

     3. Wysiłek  jaki uczeń podejmuje dla własnego usprawniania, chęć do pracy, współdziałania w zespole.

     4. Wypowiedzi ustne ze znajomości przepisów gier, nazewnictwa sportowego, dyscyplin sportowych i historii sportu.

     5. Formy krótkie pisemne, oraz praktyczne w formie testów sprawności.

     6. Dodatkowe prace domowe w postaci prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, gazetek.

     7. Prowadzenie samodzielnie rozgrzewki lub innej formy ruchu.

     8. Sprawdziany z poszczególnych dyscyplin sportowych, gier zespołowych, gimnastyki, LA, zajęć tanecznych- wg poziomu klasy i opanowanego materiału.

     9. Udział w zawodach sportowych szkolnych 
     i międzyszkolnych, pomoc w organizacji i sędziowaniu rozgrywek sportowych.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1.Testy sprawności fizycznej badające cechy motoryczne: szybkość, skoczność, siłę, wytrzymałość, moc oraz gibkość.

     2.Testy z umiejętności technicznych z gier zespołowych.

     3.Sprawdzian z opanowania elementów z gimnastyki, tańca.

     4.Odpowiedzi ustne.

     5.Projekty wykonane w domu.

     6. Całościowe lub częściowe prowadzenie rozgrzewki.

      

     W ciągu roku szkolnego uczeń podlega trzy razy sprawdzeniu cech motorycznych w testach diagnozujących we : wrześniu, styczniu i maju.

     Nauczyciel ocenia postęp w usprawnianiu i poprawę kolejnych prób.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Aktywność  ucznia oceniana jest na podstawie zdobytych „+”
     i  „ -”.

     5 „+” to ocena bardzo dobra,  a  3 „-” ocena niedostateczna.
      

     Uczeń zdobywa plusy za wyróżniającą się postawę, aktywność, wolę walki, pomoc współćwiczącym, zwycięstwa
     w małych rozgrywkach wewnątrzszkolnych.

     Uczeń zdobywa minusy za brak zaangażowania, niewykonywanie poleceń nauczyciela, stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych, nie szanowanie sprzętu sportowego
     i używania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.

      

     Uczeń otrzymuje  „-”  za brak stroju sportowego.

     Za trzy braki stroju w semestrze uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną - kolejny brak, to też ocena  niedostateczna.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Przez słowo nieprzygotowany do lekcji należy rozumieć przede wszystkim:

     - brak stroju sportowego ( 3 „-”)

     -brak chęci przystąpienia do sprawdzianu, co skutkuje oceną niedostateczną.

     Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i tym samym nie przystępuje do sprawdzianu w dniu jego zaplanowania. Skutkuje to „-” i koniecznością zaliczenia go w kolejnym wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

     Zwolnienie lekarskie nie ma wpływu na ocenę.

     Osoba zwolniona czasowo z aktywnego uczestnictwa w lekcji ma obowiązek wykonania zadań dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela.

     W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń
     w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły powinien zgłosić się do nauczyciela  i ustalić termin zaliczenia.

     Ocenę poprawić może każdy uczeń, dla którego jest ona  niezadawalająca.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - wysiłek wkładany we własny rozwój fizyczny, poprawianie swoich umiejętności, pokonywanie słabości,

     - zaangażowanie, wkład pracy, aktywność, stosunek do przedmiotu, nauczyciela i pozostałych uczestników zajęć,

     - ocenę z zaplanowanych sprawdzianów umiejętności

     z poszczególnych dyscyplin sportowych, gier zespołowych, gimnastyki i  tańca, wiadomości z zakresu przepisów i historii sportu, olimpizmu, zdrowego stylu życia itp.,

     - reprezentowanie szkoły  w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym oraz imprezach szkolnych,

     -współpraca w zespole, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, pomoc nauczycielowi, prace domowe, inwencja twórcza,

     -uczestnictwo w zajęciach sportowych pozalekcyjnych.

      

     Uczeń, który odmawia uczestnictwa w zawodach szkolnych nie może się ubiegać się o ocenę celującą.

      

     Uczeń, który jest czynnym zawodnikiem sekcji sportowej 
     w trybie pozalekcyjnym może ubiegać się o ocenę celującą, ale sam fakt trenowania nie stanowi podstawy do podniesienia oceny. Zaliczone  muszą być wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bdb.

      

     Ocena z wychowania fizycznego nie stanowi średniej arytmetycznej.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocena celująca: uczeń spełnia wszystkie wymagania

     na ocenę celującą. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, zajmuje punktowane miejsca w zawodach na szczeblu co najmniej dzielnicowym.
      

     Ocena bardzo dobra: uczeń całkowicie opanował materiał programowy, ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, dokładnie w odpowiednim tempie. Jest bardzo sprawny fizycznie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych. Posiada duże wiadomości z zakresu wf i wykazuje duże postępy we własnym usprawnianiu. Jego postawa, zaangażowanie
     i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Bierze udział 
     w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych.
      

     Ocena dobra: uczeń opanował materiał z niewielkimi brakami. Dysponuje dobrą sprawnością fizyczną. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi brakami technicznymi. Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela. Wykazuje dość dobre postępy w usprawnianiu. Jego stosunek do wf nie budzi większych zastrzeżeń. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym rozwojem.
      

     Ocena dostateczna: uczeń opanował materiał na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami. Ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi. Dysponuje słabą sprawnością motoryczną. Wykazuje niesystematyczne
     i nieznaczne postępy w usprawnianiu. Przejawia pewne braki 

     w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie 
     i stosunku do aktywności fizycznej.

     Często biernie uczestniczy w lekcji, unika wysiłku, jest niedokładny i mało chętny do pracy. Nie bierze udziału
     w zajęciach pozalekcyjnych.

      

     Ocena dopuszczająca: uczeń nie opanował materiału, ma poważne braki. Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi. Jest bardzo mało sprawny fizycznie. Posiada znikome wiadomości z zakresu kultury fizycznej, często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego postawa budzi zastrzeżenia ,unika wysiłku, jego  stosunek jest obojętny, utrudnia prowadzenie zajęć, stanowi zagrożenie dla innych.
      

     Ocena niedostateczna: uczeń nie zaliczył 70% sprawdzianów wynikających z podstawy programowej. Odmawia przystąpienia do sprawdzianów. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami, nie stara się naprawić tych błędów mimo zachęceń ze strony nauczyciela. Posiada niską sprawność motoryczną , nie widać postępu w usprawnianiu. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą z zakresu sportu.  Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, regularnie jest nieprzygotowany

     do zajęć. Jego stosunek do przedmiotu i nauczyciela jest lekceważący . Nie wykazuje chęci zmiany swojego zachowania.