• Język polski

    •  

      

     PSO z języka polskiego uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:
     1. Wypowiedzi ustne np.:
     - głos w dyskusji,
     - recytacja.

     2. Wypowiedzi pisemne ucznia
     -
     wypracowania,
     -samodzielne notatki lekcyjne,
     - krótsze i dłuższe formy wypowiedzi.
     3. Działania dodatkowe ucznia np.: udział
     w konkursach, przedstawieniach teatralnych, itp.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1. Sprawdziany – kontrola stopnia opanowania umiejętności z kształcenia literackiego i kulturowego oraz umiejętności redagowania krótszej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

     2. Sprawdziany gramatyczne.

     3. Testy czytania ze zrozumieniem.

     4. Sprawdziany ortograficzne.

     5. Dyktanda.

     6. Kartkówki lub ustne odpowiedzi na pytania z trzech ostatnich lekcji.

     7. Recytacja.

     8. Zeszyt przedmiotowy.

     9. Udział w konkursach, przedstawieniach teatralnych.

     10. Sprawdziany z lektur.

     11. Niewerbalne wytwory pracy (rysunki itp.).

     12. Prace domowe pisemne i ustne.

     13. Sprawdziany diagnostyczne.

     14. Próbne sprawdziany przed egzaminem.

     15. Pisemne formy wypowiedzi.

     16. Rozwiązywanie zadań.

      

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń otrzymuje ,, +’’ za samodzielną pracę na lekcji. Po uzyskaniu 5. plusów, uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 3 razy w półroczu. Powinien zgłosić ten fakt na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowanie wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie oznacza nieodrobienie pracy domowej, nieprzyniesienie potrzebnych materiałów, np. zeszytu ćwiczeń, kart pracy, niewerbalnych wytworów pracy itp.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     1. sprawdziany,

     2. sprawdziany gramatyczne,

     3. sprawdziany z lektur(test, wypracowanie klasowe),

     4. sprawdziany ortograficzne,

     5. dyktanda,

     6. kartkówka lub ustna odpowiedź,

     7. prace domowe, 

     8. recytacja,

     9. zeszyt przedmiotowy,

     10. udział w konkursach, przedstawieniach (w zależności od osiągnięć i rangi konkursu),
     11. niewerbalne wytwory pracy.

      

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej nauczania języka polskiego w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu nietypowych problemów, osiąga sukcesyw konkursach i olimpiadach przedmiotowych ub ma inne porównywalne osiągnięcia.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę
     i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go
     i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań.

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny, a zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności (minimum niezbędne do kontynuacji nauki).

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów, (np. oddaje pustą kartkę na pracy pisemnej, odmawia odpowiedzi, nie wykonuje prac domowych), opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować naukę, nawet przy pomocy nauczyciela nie rozwiązuje typowych zadań i prac.

      

     Ogólne kryteria oceniania dyktanda w klasach 4-8 SP11.
      

     1. Cel dyktand

      Wedle podstawy programowej języka polskiego w II etapie edukacyjnym:
     Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

     1. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty pod kątem pisania zgodnie z zasadami pisowni polskiej.
      W II ETAPIE EDUKACYJNYM W KLASACH 4-8 przeprowadza się:
     1. dyktando tekstowe,
     2. dyktando wyrazowe,
     3. ćwiczenia ortograficzne – karty prac.

     Kryteria ocen dyktand tekstowych i wyrazowych itp. ostatecznie ustala nauczyciel uczący w danej klasie 4- 8 , biorąc pod uwagę:

     1. łatwość i trudność sprawdzanej, omówionej zasady ortograficznej,
     2. długość dyktanda,
     3.  zrealizowany materiał podstawy programowej dotyczący znajomości zasad ortograficznych, w danym poziomie edukacyjnym, z podziałem na klasy 4-8,
     4. ogólne kryteria oceny dyktand, które sugerują ocenę z dyktanda za poszczególną liczbę błędów różnego stopnia (tabela nr1),
     5. indywidualizację oceny dyktanda dla uczniów o obniżonych wymaganiach edukacyjnych,
     6. poziom edukacyjny uczniów danej klasy.

     Liczba błędów w poszczególnych dyktandach i odpowiadająca im ocena nie jest przeliczana
      na procentowe ocenianie, tak jak ma to miejsce  w przypadku prac pisemnych (wypracowań,
     sprawdzianów gramatycznych itp.), które  zawarte są w Statucie Szkoły SP11 Wewnątrzszkolne ocenianie § 62 pkt 19, 20.

      

     Tabela nr 1. Ogólne kryteria oceny dyktand w klasach 4-8.
     (Uszczegółowienia poszczególnej liczby błędów w stosunku do uzyskanej oceny dokonuje nauczyciel, biorąc pod uwagę wskazane wyżej kryteria).

     Liczba błędów

     Ocena

     0

     6

     1

     5

     2

     5

     3

     4

     4

     4

     5

     3

     6

     3

     7

     2

     8

     1


      

     Kryteria ustalone przez zespół nauczycieli języka polskiego, dołączony do PSO od 5 listopada 2018r.