Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Matematyka

     Wymagania programowe na poszczególne oceny z matematyk

KLASA 4smileyyes

 

 1. DZIAŁNIA NA LICZBACH NATURALNYCH

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba, porównuje liczby naturalne – proste przypadki.

Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia, mnoży i dzieli liczby przez 10, 100, 1000,

rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz

Zaznacza przy danej jednostce liczby na osi liczbowej

Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady.

Zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwobliczenia.

Mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30.

Dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60.

Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

Stosuje w obliczeniach łączność i przemienność dodawania i mnożenia.

Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi, zapisuje potęgi w postaci iloczynu,

Oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym – proste przykłady.

Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (dwa, trzy działania), stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach, rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań, wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu.

Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego i stosując działania odwrotne, dopełnianie i zgadywanie.

Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występunawiasy.

Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych.

Rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

Wyznacza jednostkę osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne.

Wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki.

Wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi.

Stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych.

Rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z uwzględnieniem pytań.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występupotęgi

Układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego

Ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne.

 1. FIGURY GEOMETRYCZNE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Rozróżnia odcinki, proste, półproste, wskazuje i nazywa jednostki długości, kreśli odcinki o podanej długości, mierzy odcinki, wskazuje ramiona i wierzchołekta, rozpoznaje prostoty,

wskazuje wierzchołki i boki prostota,

oblicza obwód prostota, którego długości boków wyrone są tą samą jednost,

kreśli okręgi o wskazanym promieniu.

wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej,

nazywa proste, półproste i odcinki, rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe.

kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze, mierzy i porównuje odcinki,

rozróżnia, kreśli, mierzy i odczytuje ty ostre, proste i rozwarte, o danej mierze.

Rysuje prostoty i kwadraty o podanych wymiarach;

kreśli przekątne prostota, opisuje własności kwadratu i prostota,

wskazuje punkty, należące bądź nienależące do okręgu i koła, wskazuje środek, promień, średni, cięciwę w kole i okręgu;

podaje zalności między jednostkami pola,

oblicza pole prostota, gdy dane są długości boków i wyrone są jednakowymi jednostkami.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Kreśli odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki, mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje ich długości

Zamienia jednostki długości.

Podaje zależności między jednostkami długości, przelicza jednostki, rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów,

wykonuje obliczenia na jednostkach długości,

oblicza obwód i pole prostota, gdy boki wyrone są różnymi jednostkami, oblicza bok kwadratu o danym obwodzie

Zamienia jednostki pola z większych na mniejsze

Podaje zalności między długoścpromienia i długością średnicy, rysuje okrąg o danej średnicy

Rysuje kwadrat lub prostot o danej przekątnej

Oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód.

Oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zalności

Definiuje i rysuje t ostry, prosty i rozwarty, porównuje je.

Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem  jednostek długości i miar tów.

Rozpoznaje i rysuje t zerowy, łpełny i pełny, porównuje je.

 Oblicza długość boku prostota, mając dane pole i długość drugiego boku.

Kreśli okrąg o danej cięciwie.

Symboliczne oznacza okręgi i koła.

Porównuje własności prostota i kwadratu

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie.

Rozwiązuje zadania problemowe.

 1. ROZSZERZANIE ZAKRESU LICZBOWEGO

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady.

Odczytuje cyfry we wskazanych rdach liczby.

Pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rdach Dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym

Mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe

Zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39.

Rozróżnia podstawowe miary czasu.

Czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami.

Odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej.

Zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne.

Wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia.

Stosuje algorytmy działań pisemnych.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych.

Rozwiązuje proste zadania, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego, z zastosowaniem działań pisemnych.

Zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich.

Pouguje się podstawowymi miarami czasu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Wyjaśnia znaczenia termiw: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rdy.

Wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Podejmuje próby szacowania wyników.

Mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe.

Wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań.

Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

Rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.

Wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim.

Zamienia jednostki miar czasu.

Mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe.

Zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych

Ocenia, jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę naturalną.

Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych.

Uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym.

Stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Rozwiązuje zadania problemowe

 1. SKALA I PLAN.  DIAGRAMY

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Kreśli odcinki i prostoty w skali 1 : 1, 1 :2, 2: 1.

Odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów.

 

Odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej.

Rysuje odcinki, kwadraty i prostoty w skali.

Rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy

Odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami

Podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej.

Odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych.

Przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych.

Interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych.

Oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki.

Wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości

Oblicza odległości między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległość na mapie.

Zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych.

Interpretuje diagramy. Samodzielnie układa pytania do diagramów.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Wyznacza skadla danej pary figur.

Rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie

Interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania

V.     PODZIELNOŚĆ LICZB NATURALNYCH

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby.

Wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze.

Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2 i 5, 10, 100

Wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby

Podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby.

Podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych.

Rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone.

Podaje przykłady liczb podzielnych przez 2, 5, 10, 100, 3, 9

Wybiera ze zbioru liczby podzielne przez 3 i 9.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb.

Wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych.

Uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielnaprzez 2, 5, 10, 100, 25, 3, 9.

Ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe czy fałszywe.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, n p. przez 6, 15.

Przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład.

VI.      UŁAMKI ZWYKŁE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Odczytuje ułamek z rysunku, jaka część figury jest wyróżniona.

Wskazuje liczniki mianownik ułamka zwykłego.

Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych.

Porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki.

Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach

Zapisuje ułamek jako część całości., wyznacza ułamek prostota, koła, odcinka.

Podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych, umie znaleźć je wśród innych liczb,

Porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.

Zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie.

Skraca i rozszerza ułamki

Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.

Dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach.

Mnoży ułamki przez liczbę naturalną.

Rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte oraz równania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Przedstawia na rysunku ułamek jako część całości.

Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednost

Objaśnia w jaki sposób skraca się, rozszerza i zamienia ułamek na liczbę mieszaną.

Objaśnia algorytmy wykonywania działań na ułamkach o jednakowych mianownikach

Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

Oblicza wartości wyrażeń, w których występuułamki zwykłe.

Uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej.

Stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań.

Oblicza w zadaniach ułamek z danej liczby, korzystając z rysunku.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Rozwiązuje zadania problemowe.

VII.    PROSTOPADŁOŚCIANY

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów.

Wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie, wierzchołki.

Oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę.

Wyróżnia prostopadłościany wśród zbioru innych brył.

Podaje przykłady przedmiotów, które mają kształt prostopadłościanu.

Rozróżnia siatki sześciaw i prostopadłościanów i rysuje je.

Rysuje siatki prostopadłościanów w skali

Wskazuje na modelu lub siatce prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe.

Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, mając dane wymiary, wyrone jednakowymi jednostkami długości.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu.

Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając dane wymiary, wyrażone w różnych jednostkach długości.

Rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości, pola.

Projektuje siatki sześciaw i prostopadłościanów o danych własnościach, np. z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

Rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola.

Projektuje siatki prostopadłościaw z wykorzystaniem skali.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące własności prostopadłościaw.

Rozwiązuje zadania problemowe, dotyczące obliczania pola prostopadłościanu

VIII.     UŁAMKI DZIESIĘTNE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.

Odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej

Zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego

Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym i w pamięci

Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej

Wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb.

Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne

Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.

Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

Porównuje ułamki dziesiętne.

Zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie.

Rozwiązuje metodą działań odwrotnych proste równania i zadania z zastosowaniem

dodawania i odejmowania ułamw dziesiętnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

Podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych.

Podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie.

Skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rw.

 

Pordkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne.

Oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawiasy oraz ułamki dziesiętne.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych

Wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki

dziesiętne o mianownikach 100, 1000.

 

 

KLASA 5  yesangel

 

 1. LICZBY NATURALNE – POWTÓRZENIE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

czyta i zapisuje za pomocą cyfr arabskich liczby w zakresie miliona,

czyta i zapisuje liczby w systemie rzymskim w zakresie 2000,odczytuje i zaznacza na osi liczbowej punkty o współrzędnych naturalnych dla różnych odcinków jednostkowych, porównuje dowolne liczby naturalne

w pamięci dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby w zakresie 100, zna rolę liczb 0 i 1 w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu

oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań, zna algorytmy działań pisemnych i stosuje je w obliczeniach,

wyznacza dzielniki liczb naturalnych mniejszych od 30

określa odjemną lub odjemnik na podstawie danej różnicy i jednej z liczb

sprawdza poprawność wykonanego działania

oblicza czynnik na podstawie danego iloczynu i drugiego czynnika

oblicza dzielną i dzielnik na podstawie danego ilorazu oraz jednej z liczb występujących w dzieleniu

oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, stosując dodawanie i odejmowanie pisemne oraz uwzględniając kolejność wykonywania działań i nawiasy

uzupełnia brakujące cyfry w dodawaniu i odejmowaniu pisemnym dwóch liczb

mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe przez dwucyfrowe

dzieli pisemnie liczbę wielocyfrową przez dwucyfrową

stosuje mnożenie i dzielenie pisemne do obliczania wartości liczbowych wyrażeń arytmetycznych, uwzględniając kolejność wykonywania działań i nawiasy

wykonuje i sprawdza dzielenie z resztą

wyznacza dzielniki liczb naturalnych w zakresie 100

stosuje cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10. 100

określa, czy dana liczba jest pierwsza, czy złożona

zapisuje liczbę złożona w postaci iloczynu liczb pierwszych

rozkłada liczby złożone (co najmniej trzycyfrowe) na czynniki pierwsze

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który

dodaje i odejmuje liczby większe od miliarda

stosuje prawa i własności dodawania i mnożenia

sprawnie wykonuje obliczenia wymagające rachunku pisemnego

sprawnie wykonuje cztery działania w pamięci oraz pisemnie na liczbach wielocyfrowych

rozwiązuje zadania tekstowe, uwzględniając porównywanie różnicowe i ilorazowe

uzupełnia brakujące cyfry w dodawaniu więcej niż dwóch liczb

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania w zakresie podzielności liczb naturalnych

przedstawia potęgę jako skrócony zapis mnożenia i odwrotnie

oblicza potęgi co najmniej trzycyfrowych liczb naturalnych

zapisuje liczbę złożoną w postaci iloczynu liczb pierwszych z zastosowaniem potęg

wykonuje podstawowe obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu

określa kolejność wykonywania działań tak, aby wykonując je na ustalonych liczbach, otrzymać dany wynik

uzupełnia brakujące cyfry w mnożeniu i dzieleniu pisemnym liczb

sprawnie posługuje się podstawowymi jednostkami miary

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

bezbłędnie oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne

rozwiązuje zadania problemowe, stosując wiadomości dotyczące podzielności liczb

sprawnie posługuje się symboliką i terminologią matematyczną dotycząca omawianego zakresu tematycznego

 1. UŁAMKI ZWYKŁE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

rozumie pojęcie ułamka jako części całości i jako ilorazu dwóch liczb

zaznacza na osi liczbowej punkty o współrzędnych: ½, ¾, 1 ½ itp.

czyta, zapisuje i porównuje ułamki zwykle o jednakowych mianownikach lub licznikach

dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach

zamienia ułamek mieszany na niewłaściwy i wyłącza całości z ułamka niewłaściwego

mnoży i dzieli ułamki przez liczby naturalne

zapisuje mnożenie tych samych czynników za pomocą potęgi

oblicza wartości wyrażenia arytmetycznego, w którym występują dwa działania

dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach

skraca i rozszerza ułamki

sprowadza ułamki do wspólnego mianownika

mnoży i dzieli ułamki przez ułamki

oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, w którym występują nawiasy zwykłe

oblicza odwrotności liczb różnych od zera

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego, w którym występują nawiasy oraz co najmniej cztery działania

rozwiązuje równania za pomocą grafów lub działań odwrotnych

stosuje prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania

oblicza ułamek danej liczby

oblicza potęgi dowolnych ułamków

rozwiązuje zadania tekstowe

stosuje zapis literowy do przedstawienia poznanych praw działań

rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań

opanował wiedzę dotyczącą czterech działań na ułamkach i obliczania potęg ułamków zwykłych

sprawnie posługuje się terminologia i symbolika dotycząca omawianego zakresu tematycznego

sprawnie stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań tekstowych

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

bezbłędnie wykonuje wszystkie działania na ułamkach zwykłych

stosuje w praktyce poznane prawa i własności działań

rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wiadomości o ułamkach zwykłych

 1. FIGURY PŁASKIE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

rysuje proste równoległe i prostopadłe, rysuje różne rodzaje kątów, rysuje określone rodzaje kątów,

rysuje dowolne czworokąty, rysuje prostokąt i kwadrat, rysuje przekątne prostokąta i kwadratu,

rysuje jedną wysokość w dowolnym trójkącie

oblicza obwód prostokąta i kwadratu, oblicza pole prostokąta i kwadratu, oblicza długość łamanej,

rozpoznaje na rysunku kąty przylegle i wierzchołkowe

określa rodzaje trójkąta na podstawie rysunku

oblicza obwód trójkąta

oblicza jeden z katów trójkąta, gdy dane są pozostałe kąty

rysuje wszystkie wysokości w trójkącie ostrokątnym

oblicza obwody poznany figur

oblicza jeden z kątów   przyległych mając dany drugi kąt

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

zna warunek konieczny budowy trójkąta

zna rodzaje łamanych,  zna zależności między bokami i katami w trójkącie równoramiennym

rysuje wszystkie wysokości w trójkącie rozwartokątnym, przelicza podstawowe jednostki pola, rozwiązuje zadania rachunkowe dotyczące kątów wewnętrznych i zewnętrznych w trójkątach

sprawnie posługuje się poznanymi pojęciami geometrycznymi

rysuje trójkąt, gdy dany jest bok i wysokość trójkąta

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

rozwiązuje zadania tekstowe, w których wykorzystuje wiadomości o figurach płaskich

sprawnie posługuje się zależnościami na obliczanie pól i obwodów poznanych figur

sprawnie posługuje się symbolika i terminologia matematyczną dotyczącą omawianego zakresu tematycznego

 1. UŁAMKI DZIESIĘTNE

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

rozumie pojęcie ułamka jako części całości

zamienia jednostki długości, np. metry na centymetry

czyta, zapisuje i porównuje ułamki dziesiętne

zaznacza na osi liczbowej punkty o współrzędnych 0,3; 1,9 itd.

mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000,…., dodaje pisemnie ułamki dziesiętne

odejmuje ułamki dziesiętne bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego

mnoży ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną

dzieli pisemnie ułamek dziesiętny przez liczbę naturalną,

 wskazuje liczby mniejsze lub większe od danej liczby

sprawnie mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez potęgi liczby 10

dodaje pisemnie więcej niż dwa ułamki dziesiętne

odejmuje ułamki dziesiętne z wielokrotnym przekroczeniem progu dziesiątkowego

uzupełnia brakujące cyfry w dodawaniu i odejmowaniu pisemnym ułamków dziesiętnych mnoży i dzieli pisemnie ułamki dziesiętne

oblicza wartość liczbową wyrażeń arytmetycznych, stosując działania pisemne na ułamkach dziesiętnych oraz uwzględniając kolejność wykonywania działań

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

objaśnia algorytmy i sprawnie wykonuje cztery działania na ułamkach dziesiętnych

uzupełnia brakujące cyfry w mnożeniu pisemnym ułamków dziesiętnych,  oblicza potęgi ułamków dziesiętnych, sprawnie wykonuje działania łączne na ułamkach dziesiętnych, rozwiązuje typowe zadania, formułuje pytania i odpowiedzi

bezbłędnie wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych

sprawnie posługuje się terminologią i symboliką dotyczącą omawianego zakresu tematycznego

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

bezbłędnie wykonuje wszystkie działania na ułamkach dziesiętnych

rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wiadomości o ułamkach dziesiętnych

V.  BRYŁY

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

rozróżnia wśród brył sześcian i prostopadłościan

wskazuje na modelu krawędzie równoległe i prostopadłe

wskazuje na modelu ściany równoległe i prostopadłe

wskazuje w otoczeniu modele prostopadłościanów i sześcianów

konstruuje siatki sześcianu i prostopadłościanu

określa różnicę między graniastosłupem a prostopadłościanem, oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, oblicza objętość prostopadłościanu

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

rysuje prostopadłościan i sześcian, sprawnie oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu,

sprawnie posługuje się jednostkami pola i objętości

 

rozwiązuje zadania tekstowe wymagające obliczenia wysokości lub pola podstawy gdy dana jest objętość lub pole powierzchni prostopadłościanu,

posługuje się terminologią i symbolika matematyczną dotyczącą omawianego zakresu tematycznego

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

wykonuje modele prostopadłościanów, sprawnie rozwiązuje zadania dotyczące sytuacji praktycznych z zastosowaniem pola powierzchni i objętości  prostopadłościanu

VI. UŁAMKI - ZASTOSOWANIA

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb

nazywa wyrażenia algebraiczne

stosuje średnią arytmetyczną do opracowania zebranych informacji

oblicza wartość wyrażenia algebraicznego

zamienia ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

zamienia ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne, stosując dzielenie pisemne, stosuje kalkulator do obliczeń i do zaokrąglania, redukuje wyrazy podobne,

sprawnie rozwiązuje typowe zadania tekstowe z wykorzystaniem ułamków

sprawnie wykonuje działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

zamienia ułamki na procenty i odwrotnie

rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące drogi, prędkości i czasu z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych, matematyzuje sytuacje praktyczne za pomocą równań

odczytuje i interpretuje podstawowe prawa działań na liczbach za pomocą symboli literowych

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

sprawnie posługuje się wyrażeniami algebraicznymi w opisywaniu różnych sytuacji praktycznych

sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem średniej arytmetycznej

bezbłędnie redukuje wyrazy podobne, oblicza procent z danej liczby

rozwiązuje problemowe zadania dotyczące drogi, prędkości i czasu

 

KLASA  6  cheeky

yesyesyes

                   I.         LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Zaznacza na osi liczbowej podzbiory oraz zbiory liczb naturalnych spełniające dane nierówności

Podaje przykłady liczb naturalnych i ułamków spełniających daną nierówność

Posługuje się pojęciami suma, różnica, iloczyn, iloraz, składnik, odjemna, odjemnik, czynnik, dzielna, dziennik

Podaje własności dodawania i mnożenia (przemienność i łączność)

Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających co najwyżej cztery działania

Podaje dzielniki dowolnej liczby naturalnej

Podaje wielokrotności dowolnej liczby naturalnej

Oblicza NWW i NWD dwóch lub więcej liczb naturalnych

Podaje cech podzielności liczb naturalnych prze 2, 3, 5, 9, 10, 100

Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych

Odczytuje dane z diagramów słupkowych

zamienia ułamek zwykły na dziesiętny

skraca i rozszerza ułamki

porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach

zna określenie ułamka okresowego

rozwiązuje proste równania i nierówności

rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą działań arytmetycznych

zapisuje prawa działań za pomocą symboli literowych

oblicza wartość ułożonych wyrażeń arytmetycznych zawierających nawiasy zwykłe

posługuje się kalkulatorem w obliczeniach z zastosowaniem liczb naturalnych i ułamków

oblicza ułamek danej liczby

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

oblicza wartości złożonych wyrażeń arytmetycznych zawierających nawiasy kwadratowe

rozwiązuje typowe zadania tekstowe za pomocą równań, wykonuje diagramy kołowe

wykorzystuje podane informacje do rozwiązywania zadań tekstowych dotyczących sytuacji rzeczywistych

rozwiązuje równania i nierówności

rozwiązuje zadania tekstowe

czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

bezbłędnie oblicza wartości złożonych wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne i ułamki

rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem wiadomości o liczbach naturalnych i ułamkach

 1. GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Podaje określenia figury geometrycznej

Podaje określenia figury przystającej

Wskazuje figury przystające wśród wielu różnych figur

Oblicza pola i obwody figur przystających

Rysuje odcinek przystający do danego

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Rysuje posługując się linijką i cyrklem, odcinek będący sumą lub różnicą danych odcinków

Zna warunek konieczny budowy trójkąta

Buduje trójkąt o podanych długościach boków

Rysuje dwusieczną kąta wypukłego

Rysuje prostą równoległą do danej

Rysuje prostą prostopadłą do danej prostej, przechodzącą przez punkt należący lub nie należący do danej prostej

buduje równoległobok o danych długościach boków

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Buduje kwadrat o danej długości boku

Rysuje figury przystające

Stosuje w zadaniach informacje o figurach przystających

Rozwiązuje zadania konstrukcyjne o dużym stopniu trudności

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Rozwiązuje zadania konstrukcyjne o dużym stopniu trudności, wykorzystując konstrukcje podstawowe

Rozwiązuje zadania problematyczne z zastosowaniem poznanych własności figur

Sprawnie posługuje się symboliką i terminologią matematyczną dotyczącą omawianego zakresu matematycznego

 1. LICZBY WYMIERNE

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Zaznacza liczby całkowite, ułamki dodatnie i ujemne na osi liczbowej; Dodaje i odejmuje liczby całkowite, posługując się suwakiem arytmetycznym

Podaje prawa działań i zapisuje je za pomocą symboli literowych; Ustala znak sumy i różnicy oraz iloczynu i ilorazu w działaniach, w których występują liczby o różnych znakach; Oblicza potęgi liczb całkowitych

Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dodatnie i ujemne oraz porównuje je; Wskazuje jednomiany podobne; Oblicza wartość wyrażenia algebraicznego, w którym występują liczby całkowite;

Nazywa wyrażenia algebraiczne

Podaje przykłady zastosowań liczb ujemnych w życiu codziennym

Podaje liczby przeciwne do danej

Podaje przybliżenia dziesiętne liczb z nadmiarem i niedomiarem

Oblicza wartość potęgi, gdy podstawa jest ułamkiem dodatnim bądź ujemnym

Zapisuje duże liczby, stosując potęgi liczby 10

Dodaje jednomiany podobne

Mnoży sumę algebraiczną przez liczbę

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Zna pojecie wartości bezwzględnej i podaje jej interpretację geometryczną

Rozróżnia pojęcia: liczba nieujemna, liczba niedodatnia, zna prawa działań na potęgach i stosuje zapis literowy tych praw, oblicza wartość potęgi, gdy podstawa jest liczbą ujemną, rozwiązuje równania, stosując działania wzajemnie odwrotne

Zaznacza na osi liczbowej ułamki dodatnie i ujemne spełniające daną nierówność, oblicza wartość wyrażenia algebraicznego, w którym występują ułamki dodatnie i ujemne

Przedstawia na osi liczbowej rozwiązania równań i nierówności z wartością bezwzględną

Stosuje prawa działań na potęgach do obliczania wartości wyrażeń arytmetycznych

Zapisuje treść zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Bezbłędnie wykonuje obliczenia z zastosowaniem liczb wymiernych

Przekształca wyrażenia algebraiczne, stosując mnożenie wielomianów oraz redukcję wyrazów podobnych

Rozwiązuje zadania tekstowe, dokonując ich analizy oraz porównuje otrzymane rozwiązanie z warunkami zadania.

 1. GEOMETRIA PRZESTRZENNA

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Podaje określenie graniastosłupa

Wskazuje na rysunku krawędzie równoległe i prostopadłe graniastosłupa

Wskazuje na rysunku ściany równoległe i prostopadłe graniastosłupa; Podaje określenie ostrosłupa

Rozpoznaje ostrosłupy wśród innych brył

Wskazuje na modelu elementy ostrosłupa

Wskazuje wysokość ostrosłupa

Oblicza pole powierzchni dowolnych wielokątów

Oblicza pola powierzchni i objętości prostopadłościanów; Rysuje siatki graniastosłupów

Wskazuje proste prostopadłe i równoległe w przestrzeni; Wskazuje płaszczyzny prostopadłe i równoległe w przestrzeni

Wymienia elementy ostrosłupa: podstawę, ściany boczne, wierzchołek, krawędzie

Podaje rodzaje ostrosłupów

Rysuje siatkę ostrosłupa o podanych wymiarach

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Rysuje siatki ostrosłupów w skali

Projektuje siatki graniastosłupów o podanych wymiarach

Wskazuje proste skośne

Rysuje w skali siatki ostrosłupów o podanych wymiarach

Rysuje ostrosłup w rzucie równoległym

Rysuje siatkę dowolnego ostrosłupa

Stosuje zapis literowy we wzorach na obliczenie pól powierzchni brył; Stosuje zapis literowy we wzorze na objętość prostopadłościanu

Przelicza jednostki objętości

Rozwiązuje zadania tekstowe o dużym stopniu trudności

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Przekształca wzory na obliczanie pól i objętości prostopadłościanów

Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wiadomości o graniastosłupach i ostrosłupach

Stosuje zdobytą wiedzę w praktyce

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa