• Deklaracja dostępności

    Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi

    Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi.

    • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-16
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-25

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.
    • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - będą one udostępniane w sposób alternatywny.
    • Niektóre pliki do pobrania (doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-22
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-19

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Filipczak.
    • E-mail: m.filipczak@sp11.elodz.edu.pl
    • Telefon: 663407144

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi
    • Adres: Hufcowa 20a
    • E-mail: kontakt@sp11.elodz.edu.pl
    • Telefon: 42 252 28 00

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi mieści się w trzykondygnacyjnym budynku połączonym parterowym łącznikiem z obiektem sportowym. Wejście do budynku głównego prowadzi ciągiem komunikacyjnym o szerokości 540 cm.

    Aby dostać się do pomieszczeń szatni na poziomie piwnicy należy zejść po 9 stopniach. Wejście na parter wymaga ponownego pokonania 9 stopni. Schody wejściowe do budynku wyposażone są w poręcze. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość w świetle co najmniej 90 cm i jest zapewniona przy nich przestrzeń manewrowa 150 cmx 150 cm.

    W budynku szkoły nie ma urządzenia do transportu pionowego przeznaczonego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Ciągi komunikacyjne w budynku mają co najmniej 370 cm. Przy wszystkich schodach wewnątrz budynku znajdują się poręcze.
    Nie wszystkie drzwi wewnątrz budynku maja szerokość co najmniej 90 cm, przy wszystkich drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 cm x 150 cm. Nie wszystkie sale lekcyjne i boksy w szatni dostępne są dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe do pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm. Nie we wszystkich pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości 90 cm umożliwiająca przejazd wózkiem inwalidzkim i przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cmx 150 cm.

    Obiekt szkoły nie jest wyposażony w ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Drzwi do tych pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm. W budynku nie ma także pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

    Przy budynku szkoły nie znajduje się parking. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w odległości 150 m od drzwi wejściowych do szkoły.

    Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

    W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.