• Deklaracja

    •  

     Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi

     Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Brak opisów dla grafik;
     • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo;
     • Niektóre pliki (skany) do pobrania nie są dostępne cyfrowo;
     • Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Filipczak.
     • E-mail: m.filipczak@sp11.elodz.edu.pl
     • Telefon: 42 252 28 00

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi
     • Adres: ul. Hufcowa 20A
      94-107 Łódź
     • E-mail: kontakt@sp11.elodz.edu.pl
     • Telefon: 42 252 28 00

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi mieści się w trzykondygnacyjnym budynku połączonym parterowym łącznikiem z obiektem sportowym. Wejście do budynku głównego prowadzi ciągiem komunikacyjnym o szerokości 540 cm, nie pozbawionym krawężników.

     Aby dostać się do pomieszczeń szatni na poziomie piwnicy należy pokonać 9 stopni. Wejście z szatni na parter wymaga pokonania 9 stopni. Schody wejściowe, jak i wszystkie schody wewnatrz budynku wyposażone są w poręcze.

     Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość w świetle co najmniej 90 cm i jest zapewniona przy nich przestrzeń manewrowa 150 cmx 150 cm.

     W budynku szkoły nie ma urządzenia do transportu pionowego przeznaczonego do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wewnątrz budynku trzykondygnacyjnego bark jest różnic w poziomie w obrębie jednej kondygnacji. Ciągi komunikacyjne w budynku mają co najmniej 370 cm.

     Nie wszystkie drzwi wewnątrz budynku i boksy w szatni mają szerokość co najmniej 90 cm, przy wszystkich drzwiach zapewniona jest przestrzeń manewrowa 150 cm x 150 cm. Nie we wszystkich pomieszczeniach użytkowych układ wyposażenia zapewnia minimalną przestrzeń o szerokości 90 cm umożliwiającą przejazd wózkiem inwalidzkim i przestrzeń manewrową o wymiarach 150 cmx 150 cm.

     Obiekt szkoły nie jest wyposażony w ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Drzwi do tych pomieszczeń nie mają wymaganej szerokości 90 cm. W budynku nie ma także pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

     Przy budynku szkoły nie ma parkingu. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie RSM „BOTAMIK” w odległości 150 m od drzwi wejściowych do szkoły.

     Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

     W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz on-line.