Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6.

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał danej klasy na ocenę bardzo dobrą, biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy);
- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp (nie przekracza ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach
- potrafi w sposób samodzielny i twórczy formułować wypowiedzi ustne i pisemne, z wykorzystaniem wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa wykraczających poza zakres nauczania danej klasy; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w celu rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nowatorskie, a także rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania danej klasy (np. uczeń wykonuje określoną liczbę pisemnych zadań dodatkowych, czyta zaakceptowaną przez nauczyciela lekturę i wykazuje się znajomością tej lektury)
- reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, które nie były uprzednio zaplanowane i nie są opisane w podręczniku; samodzielnie udziela odpowiedzi poprawnej pod względem merytorycznym i gramatycznym;
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.


2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
- biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy)
- potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem wiadomości z dziedziny gramatyki i słownictwa z zakresu określonego przez program nauczania danej klasy;
- jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp. (nie przekracza w znaczący sposób ustalonego limitu nieprzygotowań), starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy, regularnie odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach;
- reaguje na ustne komunikaty w języku angielskim, samodzielnie udziela odpowiedzi prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym;
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.


3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym ;
- nie do końca biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie)
- wypowiedzi ustne i pisemne formułuje zgodnie z podanym modelem;
- nie jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek (przekracza ustalony limit nieprzygotowań), nie zawsze odrabia zadania domowe;
- stara się brać aktywny udział w zajęciach


4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:


- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym oraz rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
- nie opanował w sposób biegły umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym programem nauczania w danej klasie);
- ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet jeśli korzysta przy tym z wypowiedzi modelowych;
- reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne z pomocą nauczyciela;
- jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, ma braki jeśli chodzi o prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jest mało aktywny na zajęciach.


5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:


- ma braki w opanowaniu minimum programowego, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności z języka angielskiego w ciągu dalszej nauki; potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne – typowe, o niewielkim stopniu trudności;
- ma braki, jeśli chodzi o umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy);
- ma duże trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela;
- reaguje w sposób prawidłowy tylko na najprostsze komunikaty słowne;
- jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć, bardzo często nie odrabia zadań domowych, zeszyt przedmiotowy prowadzi nieregularnie i niestarannie, przeważnie ne jest aktywny na zajęciach.


6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:


- nie opanował wiadomości i umiejętności językowych określonych w minimum programowym; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, a poza tym nie jest w stanie rozwiązać problemów o elementarnym stopniu trudności;
- nie opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim (na poziomie określonym w programie nauczania danej klasy);
- nie potrafi formułować wypowiedzi ustnych i pisemnych, nawet gdy korzysta z wypowiedzi modelowej i pomocy nauczyciela;

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III .                       

 

CELUJĄCA (6)

- wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący program nauczania.


BARDZO DOBRA (5):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować prostymi strukturami i budować spójne zdania,
- stosuje szeroki zakres słownictwa,
2) słuchanie:
- potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,
- z łatwością rozróżnia dźwięki oraz polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości, mówi spójnie, bez wahania,
- posługuje się poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy,
- dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli,
- wypowiedzi ucznia są zrozumiałe,
4) pisanie:
- potrafi napisać zadanie pełnymi zdaniami,
- pisze teksty i zdania odpowiedniej długości,
- używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.


DOBRA (4):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować większością prostych struktur i budować proste zdania
- na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania,
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów,
- potrafi wydobyć większość kluczowych informacji i przekształcić je w formę pisemną,
- potrafi rozróżnić dźwięki i zrozumieć polecenia nauczyciela,
3) mówienie:
- przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomości,
- potrafi mówić spójnie, choć czasami się waha,
- posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy,
- można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności,
4) pisanie:
- potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo,
- pisze zdania na ogół dobrze zbudowane i spójne,
- używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.


DOSTATECZNA (3):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami oraz budować niekiedy spójne zdania;
- czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zdania;
2) słuchanie:
- potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach;
- potrafi rozróżnić większość dźwięków;
- rozumie polecenia nauczyciela;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomości;
- potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
- posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów;
- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa;
- ucznia można zazwyczaj zrozumieć;
4) pisanie:
- próbuje napisać zadanie zawierające proste zdania;
- w zadaniu pisemnym robi zauważalne błędy;


DOPUSZCZAJĄCA (2):
1) gramatyka i słownictwo:
- potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;
- buduje zdania, ale przeważnie niespójne;
- dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;
2) słuchanie:
- potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
- potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji oraz niektóre dźwięki;
- potrzebuje pomocy lub podpowiedzi przy rozumieniu poleceń;
3) mówienie:
- czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;
- mówi z częstym wahaniem;
- przy posługiwaniu się językiem popełnia wiele zauważalnych błędów;
- trudno ucznia zrozumieć;
4) pisanie:
- ma trudności z napisaniem prostych zdań, w zdaniu pisemnym robi dużo istotnych błędów;


NIEDOSTATECZNA (1):
- uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;
- nie zrozumieć sensu prostych tekstów, nie potrafi sam przekazać wiadomości oraz poprawnie pisać.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa