Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z języka polskiego uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:
1. Wypowiedzi ustne np.:
- głos w dyskusji,
- recytacja.

2. Wypowiedzi pisemne ucznia
-
wypracowania,
-samodzielne notatki lekcyjne,
- krótsze i dłuższe formy wypowiedzi.
3. Działania dodatkowe ucznia np.: udział
w konkursach, przedstawieniach teatralnych, itp.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

1. Sprawdziany – kontrola stopnia opanowania umiejętności z kształcenia literackiego i kulturowego oraz umiejętności redagowania krótszej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

2. Sprawdziany gramatyczne.

3. Testy czytania ze zrozumieniem.

4. Sprawdziany ortograficzne.

5. Dyktanda.

6. Kartkówki lub ustne odpowiedzi na pytania z trzech ostatnich lekcji.

7. Recytacja.

8. Zeszyt przedmiotowy.

9. Udział w konkursach, przedstawieniach teatralnych.

10. Sprawdziany z lektur.

11. Niewerbalne wytwory pracy (rysunki itp.).

12. Prace domowe pisemne i ustne.

13. Sprawdziany diagnostyczne.

14. Próbne sprawdziany przed egzaminem.

15. Pisemne formy wypowiedzi.

16. Rozwiązywanie zadań.

 

3.  Ocena aktywności ucznia

Uczeń otrzymuje ,, +’’ za samodzielną pracę na lekcji. Po uzyskaniu 5. plusów, uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 3 razy w półroczu. Powinien zgłosić ten fakt na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowanie wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie oznacza nieodrobienie pracy domowej, nieprzyniesienie potrzebnych materiałów, np. zeszytu ćwiczeń, kart pracy, niewerbalnych wytworów pracy itp.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

1. sprawdziany,

2. sprawdziany gramatyczne,

3. sprawdziany z lektur(test, wypracowanie klasowe),

4. sprawdziany ortograficzne,

5. dyktanda,

6. kartkówka lub ustna odpowiedź,

7. prace domowe, 

8. recytacja,

9. zeszyt przedmiotowy,

10. udział w konkursach, przedstawieniach (w zależności od osiągnięć i rangi konkursu),
11. niewerbalne wytwory pracy.

 

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej nauczania języka polskiego w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu nietypowych problemów, osiąga sukcesyw konkursach i olimpiadach przedmiotowych ub ma inne porównywalne osiągnięcia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę
i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go
i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny, a zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przy pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności (minimum niezbędne do kontynuacji nauki).

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów, (np. oddaje pustą kartkę na pracy pisemnej, odmawia odpowiedzi, nie wykonuje prac domowych), opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować naukę, nawet przy pomocy nauczyciela nie rozwiązuje typowych zadań i prac.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa