Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Muzyka

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MUZYKI

KLASA IV

Na ocenę celującą uczeń:

– swobodnie posługuje się terminologią muzyczną,

– zna sylwetki i charakteryzuje twórczość słynnych kompozytorów,

– ma szeroką wiedzę na temat folkloru regionu, w którym mieszka,

– rozpoznaje różne utwory muzyczne,

– śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją,

– gra swobodnie na różnych instrumentach,

– wykonuje kroki różnych tańców,

– tworzy własne kompozycje rytmiczne i melodyczne,

– dyskutuje na tematy związane z muzyką,

– bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły,

– przygotowuje i przedstawia prezentacje multimedialne,

– reprezentuje szkołę podczas konkursów muzycznych,

– wykorzystuje wiedzę zdobytą w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych - należy do chóru szkolnego,

a ponadto:

– pracuje samodzielnie,

– dba o bardzo dobrą realizację zadań,

– jest zaangażowany i troszczy się o swój rozwój,

– jest zawsze starannie przygotowany do zajęć,

– jest życzliwy, kulturalny, zdyscyplinowany,

– stosuje nietypowe rozwiązania, wykazuje zapał twórczy. 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– rozpoznaje brzmienie większości instrumentów,

– śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją,

– gra na wybranych instrumentach,

– wykonuje kroki podstawowych tańców,

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń muzycznych;

a ponadto:

– pracuje samodzielnie,

– dba o bardzo dobrą realizację zadań,

– jest zaangażowany i troszczy się o swój rozwój,

– jest zawsze starannie przygotowany do zajęć. 

Na ocenę dobrą uczeń:

– przyswoił zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,

– rozpoznaje charakterystyczne fragmenty wysłuchanych wcześniej utworów,

– rozpoznaje brzmienie instrumentów,

– śpiewa w grupie z właściwą postawą śpiewaczą,

– gra proste kompozycje melodyczne na wybranym instrumencie,

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń muzycznych;

a ponadto:

– jest przygotowany do lekcji, choć zdarza mu się nieprzygotowanie,

– zazwyczaj pracuje samodzielnie, a trudności pokonuje przy pomocy nauczyciela. 

Na ocenę dostateczną uczeń:

– przyswoił większość wiadomości objętych programem,

– rozpoznaje melodie najpopularniejszych utworów,

– rozpoznaje brzmienie podstawowych instrumentów,

– śpiewa w grupie,

– gra proste melodie na instrumentach perkusyjnych,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach muzycznych;

a ponadto:

– systematycznie przychodzi na lekcje, chociaż często jest nieprzygotowany,

– ma braki w wiadomościach,

– niechętnie podejmuje prace samodzielne,

– ma trudności z realizacją ćwiczeń. 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– w niewielkim stopniu przyswoił wiadomości objęte programem,

– wymienia grupy instrumentów,

– śpiewa w grupie,

– podejmuje próby grania prostych melodii na instrumentach perkusyjnych,

– wykonuje ćwiczenia z pomocą nauczyciela,

a ponadto:

– nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, chociaż jest bierny,

– wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,

– nie bierze czynnego udziału w zajęciach,

– nie jest przygotowany do lekcji;

a ponadto:

– lekceważy przedmiot,

– spóźnia się na lekcje,

– przeszkadza w prowadzeniu zajęć 

  KLASA V

Na ocenę celującą uczeń:

- w pełni przyswoił wiadomości objęte programem,

– wykorzystuje wiedzę zdobytą w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych - należy do chóru szkolnego,

– bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły,

– przygotowuje i przedstawia prezentacje multimedialne,

– śpiewa indywidualnie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją,

– zna wybrane dzieła muzyczne,

– potrafi wymienić nazwy wszystkich instrumentów strunowych i zna kryteria ich podziału na grupy,

– zna sylwetki i charakteryzuje twórczość słynnych kompozytorów.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

– wykazuje dużą aktywność podczas ćwiczeń muzycznych,

- posługuje się w praktyce terminologia muzyczną,

- zna sylwetki wybranych kompozytorów,

– rozpoznaje brzmienie większości instrumentów,

– śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem intonacyjnym, z poprawną dykcją,

– gra na wybranym instrumencie,

– wykonuje kroki podstawowych tańców,

– zna kryteria podziału instrumentów strunowych na grupy,

– potrafi wymienić formy muzyczne.

Na ocenę dobrą uczeń:

– przyswoił zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,

– rozpoznaje gatunki muzyki,

– rozpoznaje brzmienie instrumentów,

– śpiewa w grupie z właściwą postawą śpiewaczą,

– zna podstawowe pojęcia z dziedziny muzyki,

– rozumie zapis nutowy

– gra proste melodie na instrumentach perkusyjnych

Na ocenę dostateczną uczeń:

– przyswoił część wiadomości objętych programem,

– rozpoznaje melodie najpopularniejszych utworów,

– śpiewa w grupie,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach muzycznych,

– określa nastrój melodii,

– zna podstawy pisma nutowego,

potrafi wymienić nazwy kilku instrumentów strunowych.

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

– w niewielkim stopniu przyswoił wiadomości objęte programem,

– wymienia nazwy kilku instrumentów,

– śpiewa w grupie,

– podejmuje próby grania prostych melodii na instrumentach perkusyjnych,

– wykonuje ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela,

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– lekceważy przedmiot,

– nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,

– nie bierze czynnego udziału w zajęciach,

– jest nieprzygotowany do lekcji,

Edyta Graczyk-Dalecka

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa