• Język angielski kl. 4-8

    •  

      

     PSO z języka angielskiego dla kl. 4-8 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Umiejętności podlegające ocenie:
     - zakres leksyki: znajomość słownictwa i struktur,
     - gramatyka,
     - rozumienie ze słuchu,
     - czytanie ze zrozumieniem,
     - technika czytania,
     - mówienie,
     - pisanie – redagowanie krótkich tekstów użytkowych (wg wzoru).

     Ocenianiu podlegają:
     1.Odpowiedzi ustne np.:
     - znajomość słownictwa, zagadnień gramatycznych.
     2. Wypowiedzi pisemne ucznia
     -kartkówka,
     -praca klasowa,.

     -zadania domowe
     3. Działania dodatkowe ucznia np.: prace projektowe, aktywność podczas zajęć, udział w konkursach, itp.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1. Praca klasowa – kontrola stopnia opanowania umiejętności
     z zakresu zagadnień gramatyczno-leksykalnych. Testy sprawdzające wiadomości 
     i umiejętności ucznia  (po skończonym rozdziale, a także półroczne, roczne)

     2. Kartkówki badające stopień przyswojenia materiału leksykalnego lub gramatycznego.

     3. Prace domowe (w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, w formie kart pracy lub ustne).

     4. Wypowiedzi pisemne – wg opracowanego wzoru (np. kartka pocztowa, notatka, e-mail, opis osoby, zwierzęcia, pomieszczenia).

     5. Wypowiedzi ustne (wiedza z lekcji).

     6. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń i  zeszytu przedmiotowego (oceniana jest kompletność i staranność notatek oraz poprawność wykonania zadań).

     7. Udział w konkursach przedmiotowych.

     8 Dodatkowe prace projektowe (indywidualne i grupowe).

     9. Niewerbalne wytwory pracy (rysunki itp.).

     10. Sprawdziany diagnostyczne.

     11. Próbne sprawdziany przed egzaminem.

     12. Pisemne formy wypowiedzi.

     13. Rozwiązywanie zadań.

     14. Tłumaczenie tekstów, zdań.

     15. Testy diagnostyczne.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń otrzymuje ,, +’’ za samodzielną pracę na lekcji. Po uzyskaniu 5. plusów, uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

     Uczeń może otrzymać „-” za:
     - brak pracy na lekcji, jakiejkolwiek aktywności
     i zaangażowania.

     Trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną.
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w półroczu. Za czwartym i każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną. Powinien zgłosić ten fakt na początku lekcji.

     Nieprzygotowanie oznacza: nieodrobienie pracy domowej, nienauczenie się słownictwa, nieprzyniesienie potrzebnych materiałów, np. zeszytu ćwiczeń, kart pracy, niewerbalnych wytworów pracy itp.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     1. sprawdziany,

     2. sprawdziany gramatyczno-leksykalne,

     3. kartkówki

     4. ustna odpowiedź,

     5. prace domowe,

     6. prace dodatkowe,

     7. zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy,

     8. udział w konkursach (w zależności od osiągnięć i rangi konkursu),
     9. niewerbalne wytwory pracy.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej nauczania języka angielskiego w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu nietypowych problemów, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub ma inne porównywalne osiągnięcia.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę
     i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę
     w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go
     i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę

     i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny, a zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który
     w ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności
     i wiadomości, jego braki nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy, 
     a umiejętności dają mu możliwość dalszej edukacji.

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów, (np. oddaje pustą kartkę na pracy pisemnej, odmawia odpowiedzi, nie wykonuje prac domowych), opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować naukę, nawet przy pomocy nauczyciela nie rozwiązuje typowych zadań i prac.