• EDB

    •  

      

     PSO z edukacji dla bezpieczeństwa uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlega:
     - poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej, pisemnej;
     - zadania niewerbalne - plakaty, rysunki, modele, prezentacje ustne, multimedialne, filmy, rysunki schematyczne i szkicowe  i inne; itp.;
     - praca metodą dramy i innymi aktywnymi metodami (kryterium procentowe i/lub opisowe).

      

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     Sprawdziany, testy, kartkówki, pytania opisowe-problemowe, testy diagnostyczne, zeszyt przedmiotowy,  prace domowe, odpowiedzi ustne, projekty, akcje, praca
     w grupach i inne.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     - Aktywność ucznia podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji za pomocą znaku +.

     - Oceniane są różne formy pracy np. praca w grupach, inicjatywy ucznia, wypowiedź ustna ucznia , głos w dyskusji itp.

     - Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

     - Brak bieżącej pracy na lekcji, może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej.
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     W ciągu półrocza uczeń może zgłosić maksymalnie
     2 nieprzygotowania (zapis w dzienniku). Za trzecie  otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.

      Za nieprzygotowanie uważa się:

     nieopanowanie przez ucznia materiału z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej, zeszytów oraz brak każdej innej formy zadanej pracy, czy to ustnej czy pisemnej.

     Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno-porządkowych czyli na początku lekcji.

     Niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze i ocena roczna ustalana jest
     na podstawie następującej hierarchii ważności
     (od najważniejszej): sprawdzian z pytaniami problemowymi,  test,  kartkówka, testy kompetencji, diagnostyczne, odpowiedź ustna, praca na lekcji, praca domowa, ocena za aktywność, prezentacja, film.. i itp.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Celujący: uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie tematem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program, posiada wiedzę z nadobowiązkowej literatury oraz własne przemyślenia i oceny.

     Bardzo dobry: uczeń operuje wiedzą faktograficzną, swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, zależności i wyciąga wnioski, jego wiedza nie wykracza poza program. Stosuje pierwszą pomoc przedmedyczną.

     Dobry: uczeń przedstawia większość wymaganych treści, poprawnie pod względem języka, nie wyczerpuje do końca zagadnienia. Występują niewielkie błędy, uczeń nie wyczerpuje tematu.

     Dostateczny: uczeń zna najważniejsze, podstawowe fakty i je interpretuje, występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

     Dopuszczający: uczeń operuje bardzo podstawową
     i ogólnikową wiedzą. Występują liczne błędy merytoryczne. Nauczyciel naprowadza i pomaga w osiągnięciu do celu.

     Niedostateczny: uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.