• Fizyka

    •  

      

     PSO z fizyki uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Wiadomości, umiejętności, aktywność i zaangażowanie:

     - logiczne rozumowanie z zastosowaniem poznanych pojęć
     i praw fizycznych,

     - stosowanie wiadomości do opisu i interpretacji obserwowanych zjawisk fizycznych,

     - podejmowanie działań prowadzących do rozwiązywania problemów,

     - stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zadaniach
     z różnych dziedzin, w tym z życia codziennego,

     - dostrzeganie związków fizyki z innymi przedmiotami,

     - dostrzeganie problemu, formułowanie w języku fizycznym

     i rozwiązywanie go,

     - formułowanie i zapisywanie obserwacji i wniosków,

     - uogólnianie, uzasadnianie rozpatrywanego problemu,

     - samodzielność stawiania hipotez i weryfikowanie ich,

     - sposoby prezentowania efektów pracy,

     - wykorzystanie zadań problemowych i rachunkowych,

     - wykorzystanie przyswojonej wiedzy.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - sprawdziany,

     - testy,

     - egzaminy próbne,

     - testy kompetencji,

     - kartkówki,

     - odpowiedzi ustne,

     - prace domowe,

     - praca na lekcji (zeszyt, karta pracy, aktywność),

     - prace długoterminowe (prezentacja, doświadczenie, referat itp.).

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Aktywność ucznia może być oceniana znakiem „+” lub „-”

      

     „+” uczeń może otrzymać za:

     - aktywny udział w lekcji,

     - aktywny udział w pracy grupy rozwiązującej problem,

     - wykonanie doświadczenia,

     - zgłoszenie się i udzielenie prawidłowej odpowiedzi lub poprawne rozwiązanie zadania,

     - rozwiązanie typowego zadania domowego,

     - rozwiązanie zadania domowego „dla chętnych”,

      

     „-” uczeń może otrzymać za:

     - brak zadania domowego,

     - brak zeszytu, (ćwiczeń)

     - brak koniecznych, wcześniej zapowiedzianych materiałów niezbędnych do zajęć,

     - niewykonanie prostych czynności w trakcie lekcji.

      

     Za 3 znaki „+” uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą (5)

     Za 3 znaki „-” uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną (1).
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń w trakcie półrocza może bez konsekwencji dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Trzecie nieprzygotowanie
     i każde następne skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

     Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza po wejściu do klasy, na początku lekcji.

      

     Nieprzygotowanie do zajęć to:

     - brak zeszytu przedmiotowego/ ćwiczeń,

     - brak pracy domowej,

     - brak materiałów niezbędnych podczas lekcji (wcześniej zapowiedzianych).

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - sprawdzian/test/egzamin próbny/ test kompetencji

     - kartkówka,

     - odpowiedź ustna,

     - aktywność, karta pracy,

     - zadanie domowe, zeszyt,

     - prace długoterminowe.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; biegle posługuje się zdobytą wiedzą
     i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów

     w sytuacjach nietypowych; wzorowo posługuje się językiem przedmiotu; proponuje rozwiązania nietypowe; samodzielnie
     i twórczo rozwija własne uzdolnienia; dzieli się swoją wiedzą
     z innymi; uczestniczy, osiąga sukcesy w konkursach
     i olimpiadach przedmiotowych.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy objęte programem  nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  w nowych sytuacjach; posiada dużo dodatkowych informacji z danej dziedziny; bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy np. tablice, wykresy, zestawienia; bierze udział 
     w konkursach przedmiotowych.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy
     z danego przedmiotu; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
     i praktyczne; czynnie uczestniczy w zajęciach.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na dalszą naukę przedmiotu; z niewielką pomocą nauczyciela lub samodzielnie potrafi je wykorzystać do rozwiązywania podstawowych zadań; dobrze współpracuje w grupie.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: opanował

     w ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości
     i umiejętności określone programem nauczania; rozwiązuje proste zadania przy pomocy nauczyciela; nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nieporadnie posługuje się językiem przedmiotu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia pozytywnych wyników w trakcie dalszej nauki.

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia; nawet przy dużej pomocy nie jest
     w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności; często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych zaległości; na lekcjach nie podejmuje prób realizacji wyznaczonych zadań; z nieuzasadnionych przyczyn nie korzysta 
     z oferowanych przez nauczyciela i szkołę form pomocy np. zajęcia wyrównawcze.