Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Język polski

 

 

Kryteria ocen  języka polskiego dla klas 4-6

 

Ocena celująca

 

 Uczeń:

 • posiada i potrafi wykorzystać wiedzę wykraczającą poza program
 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności
 • czyta ze zrozumieniem teksty literackie, potrafi interpretować teksty przewidziane w programie
 • potrafi przygotować twórczą i oryginalną recytację, inscenizację
 •  w mowie i piśmie posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem
 • aktywnie uczestniczy w lekcji i zajęciach pozalekcyjnych związanych z językiem polskim
 • poprawnie stosuje reguły ortograficzne nawet w trudnych wyrazach
 • regularnie odrabia prace domowe i zadania dodatkowe
 • systematycznie pracuje w czasie pracy samodzielnej
 • starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy (estetyczne pismo, zapisany temat, data)

 

Ocena bardzo dobra:

 

Uczeń:

 • w wyczerpującym stopniu opanował materiał przewidziany w programie
 • samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy i ćwiczenia
 • czyta ze zrozumieniem teksty literackie przewidziane w programie, podejmuje próby samodzielnej interpretacji
 • przygotowuje ciekawe prezentacje, recytacje i inscenizacje
 • wypowiada się w sposób poprawny i precyzyjny
 • aktywnie uczestniczy w lekcji
 • regularnie odrabia prace domowe i często wykonuje prace nieobowiązkowe
 • sporadycznie popełnia błędy ortograficzne
 • prowadzenie zeszytu i praca własna jw.

 

Ocena dobra:

 

Uczeń:

 • w zakresie wiedzy przedmiotowej ma niewielkie braki
 • samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, trudniejsze z pomocą nauczyciela
 • czyta ze zrozumieniem, samodzielnie potrafi znaleźć w tekście potrzebne informacje,
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych i stylistycznych
 • stosuje reguły ortograficzne, popełnia niewiele błędów
 • bierze czynny udział w lekcji
 • regularnie odrabia prace domowe, czasem także nieobowiązkowe
 • zeszyt, praca własna jw.

Ocena dostateczna:

 

Uczeń:

 • posiada podstawowe wiadomości przewidziane programem, choć jego wiedza jest fragmentaryczna, ma problemy z samodzielnym jej wykorzystaniem
 •  trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela
 • wypowiada się w zasadzie poprawnie, choć zasób jego słownictwa nie jest bogaty, nie popełnia rażących błędów językowych
 •  sporadycznie zabiera głos na lekcji
 • odrabia obowiązkowe prace domowe

Ocena dopuszczająca:

 

Uczeń:

 • ma duże braki w wiedzy
 • nawet proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela
 • nie potrafi samodzielnie przeczytać ze zrozumieniem tekstu literackiego
 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia dużo błędów, ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań
 • nie jest aktywny na lekcji, ale wykazuje chęć do pracy
 • często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej
 • nie pracuje systematycznie w czasie pracy własnej

Ocena niedostateczna:

 

Uczeń:

 • nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w posiadanej wiedzy
 • nie potrafi wykonać zadania nawet przy pomocy nauczyciela
 • wykazuje się niechęcią do nauki
 • nie rozumie poleceń nauczyciela
 • nie odrabia prac domowych
 • nie pracuje w czasie pracy własnej

 

 

 

                                                                                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa