ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich

1 marca 2018 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019:

- ogólnodostępnych, która będzie trwała do 28 marca 2018r.

- sportowych, która zakończy się 21 marca 2018 r.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą jedynie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź. Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

lodz.elemento.pl

 

I. KANDYDACI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PRZYJMOWANI SĄ NA PODSTAWIE:

     1. ZGŁOSZENIA - do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka).

     2. WNIOSKU - do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria,
- do klasy sportowej, bez względu na to, czy jest to szkoła obwodowa, czy pozaobwodowa, po spełnieniu określonych warunków i kryteriów przyjęcia.

     3. SKIEROWANIA - dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub szkół/placówek kształcenia specjalnego (Skierowania wydaje organ prowadzący na wniosek rodziców). Uczniowie ci nie uczestniczą
w elektronicznej rekrutacji.

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu lub oddziału sportowego (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole I preferencji.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.
 2. Rekrutacja kandydata do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w ustawie Prawo Oświatowe.
 3. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na zasadach ubiegania się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są
  w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.
 5. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie
  z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 6. W sytuacji niedostania się kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz punkty, które im przyznano:

 1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza - 32 punkty;
 2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega - 16 punktów;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 8 punktów;
 4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego - 4 punkty;
 5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 2 punkty;
 6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji - 1 punkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się
o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza;

Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja;

Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się
w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata;

Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016r. poz. 2046, 1948 oraz z 2017r. poz. 777, 935, 1428);

Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia.


I etap postępowanie rekrutacyjnego

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole/oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawnościowych.

II etap postępowanie rekrutacyjnego

Przy równorzędnych wynikach prób sprawności fizycznej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria, mające jednakową wartość:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydat, który spełni większą liczbę powyższych kryteriów, będzie miał pierwszeństwo przyjęcia przed kandydatem spełniającym mniejszą liczbę tych kryteriów.

Kryteria na II etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej potwierdzane są:

Ad. 1 oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata;

Ad. 2 - 5 orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Ad. 6 prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad.7 dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

II. HARMONOGRAM NABORU

1. 01.03.2018r. – 28.03.2018r. – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione, wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej,
a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

2. 01.03.2018r. – 21.03.2018r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału integracyjnego lub szkoły/placówki kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.  01.03.2018r. – 21.03.2018r. - wypełnianie w elektronicznym systemie naboru WNIOSKU do klasy sportowej. Wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły wybranej
w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach. Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określą dyrektorzy poszczególnych szkół z klasami sportowymi, które upublicznione zostaną przez szkoły.

4. 22.03.2018r. – 23.03.2018r. - próby sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Dzień i godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół.

5. 26.03.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

6. 04.04.2018r. – 06.04.2018r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. 16.04.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8. 17.04.2018r. – 19.04.2018r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

9. 23.04.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

III. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (NA WOLNE MIEJSCA)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Harmonogram czynności:

1. 07.05.2018r. - 18.05.2018r. - składanie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU (do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu lub do oddziału sportowego). Wzór ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU będzie można pobrać ze strony lodz.elemento.pl lub w wybranej przez rodziców placówce, która dysponuje wolnymi miejscami. Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

W rekrutacji uzupełniającej zarówno ZGŁOSZENIE, jak i WNIOSEK wprowadzane
i potwierdzane są przez placówkę (rodzic nie ma możliwości logowania się w systemie).

2. 05.2018r. - próby sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół.

3. 05.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

4. 23.05.2018r. – 24.05.2018r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. 25.05.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6. 28.05.2018r. – 29.05.2018r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

7. 30.05.2018r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Pliki do pobrania:

Potwierdzenie_woli_-_SP.pdf

OSWIADCZENIE_dotyczace_wielodzietnosci-_2018-19_(1).pdf

OSWIADCZENIE_dotyczace_miejsca_pracy_2018-19_(1).pdf

OSWIADCZENIE_dotyczace_rodzenstwa_2018-19.pdf

OSWIADCZENIE_dotyczace_samotnego_wychowywania_(1)2018-19.pdf

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa