Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z chemii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Wiadomości, umiejętności, aktywność i zaangażowanie:

- logiczne rozumowanie z zastosowaniem poznanych pojęć, praw, faktów chemicznych,

- stosowanie wiadomości do opisu i interpretacji obserwowanych przemian chemicznych,

- podejmowanie działań prowadzących do rozwiązywania problemów,

- stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w zadaniach
z różnych dziedzin, w tym z życia codziennego,

- dostrzeganie związków chemii z innymi przedmiotami,

- dostrzeganie problemu, formułowanie w języku chemicznym

i rozwiązywanie go,

- formułowanie i zapisywanie obserwacji i wniosków,

- uogólnianie, uzasadnianie rozpatrywanego problemu,

- samodzielność stawiania hipotez i weryfikowanie ich,

- sposoby prezentowania efektów pracy,

- wykorzystanie zadań problemowych i rachunkowych,

- wykorzystanie przyswojonej wiedzy.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

- sprawdziany,

- testy,

- egzaminy próbne,

- testy kompetencji,

- kartkówki,

- odpowiedzi ustne,

- prace domowe,

- praca na lekcji (zeszyt, karta pracy, aktywność),

- prace długoterminowe (prezentacja, doświadczenie, referat itp.).

3.  Ocena aktywności ucznia

Aktywność ucznia może być oceniana znakiem „+” lub „-”

 

„+” uczeń może otrzymać za:

- aktywny udział w lekcji,

- aktywny udział w pracy grupy rozwiązującej problem,

- wykonanie doświadczenia,

- zgłoszenie się i udzielenie prawidłowej odpowiedzi lub poprawne rozwiązanie zadania,

- rozwiązanie typowego zadania domowego,

- rozwiązanie zadania domowego „dla chętnych”.

 

„-” uczeń może otrzymać za:

- brak zadania domowego,

- brak zeszytu, (ćwiczeń),

- brak koniecznych, wcześniej zapowiedzianych materiałów niezbędnych do zajęć,

- niewykonanie prostych czynności w trakcie lekcji.

 

Za 3 znaki „+” uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą (5)

Za 3 znaki „-” uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną (1).
4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń w trakcie półrocza może bez konsekwencji dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Trzecie nieprzygotowanie i każde następne skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza po wejściu do klasy, na początku lekcji.

Nieprzygotowanie do zajęć to:

- brak zeszytu przedmiotowego/ ćwiczeń,

- brak pracy domowej,

- brak materiałów niezbędnych podczas lekcji (wcześniej zapowiedzianych).

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

- sprawdzian/test/egzamin próbny/ test kompetencji

- kartkówka,

- odpowiedź ustna,

- aktywność, karta pracy,

- zadanie domowe, zeszyt,

- prace długoterminowe.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; biegle posługuje się zdobytą wiedzą
i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 
w sytuacjach nietypowych; wzorowo posługuje się językiem przedmiotu; proponuje rozwiązania nietypowe; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; dzieli się swoją wiedzą z innymi; uczestniczy, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który: opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy objęte programem  nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  w nowych sytuacjach; posiada dużo dodatkowych informacji z danej dziedziny; bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy np. tablice, wykresy, zestawienia; bierze udział 
w konkursach przedmiotowych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy
z danego przedmiotu; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
i praktyczne; czynnie uczestniczy w zajęciach.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na dalszą naukę przedmiotu; z niewielką pomocą nauczyciela lub samodzielnie potrafi je wykorzystać do rozwiązywania podstawowych zadań; dobrze współpracuje w grupie.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: opanował

w ograniczonym zakresie podstawowe wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania; rozwiązuje proste zadania przy pomocy nauczyciela; nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, nieporadnie posługuje się językiem przedmiotu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia pozytywnych wyników w trakcie dalszej nauki.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, które są konieczne do dalszego kształcenia; nawet przy dużej pomocy nie jest
w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności; często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych zaległości; na lekcjach nie podejmuje prób realizacji wyznaczonych zadań; z nieuzasadnionych przyczyn nie korzysta 
z oferowanych przez nauczyciela i szkołę form pomocy np. zajęcia wyrównawcze.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa