Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Wychowanie fizyczne

 

 

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KATEGORIA

celująca

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

niedostateczna

Sprawność

 

Poziom

zdolności

motorycznych.

 

Wyniki znacznie przewyższają normy na bdb.

 

Wyniki według norm na bdb.

 

Wyniki według norm na db.

 

Wyniki według norm na dst.

 

Wyniki znacznie poniżej norm na dst.

 

Nie przystąpił lub nie ukończył próby mimo możliwości.

Postęp w usprawnianiu

się.

 

Poprawa we wszystkich próbach.

Poprawa w większości prób.

Tendencje do poprawy wyników, brak stałej poprawy, pojedyncze próby poprawione.

Wynik na podstawie diagnozy wstępnej.

Wynik słabszy od diagnozy wstępnej.

 

Umiejętności

 

Poziom opanowanych umiejętności technicznych.

 

Umiejętności znacznie przewyższają wymagane.

 

Doskonale opanował większość umiejętności.

 

Opanował większość umiejętności lecz                  w różnym stopniu.

 

Posiada tylko podstawowe umiejętności.

 

Opanował minimalną ilość umiejętności.

 

Nie posiada żadnych umiejętności wymaganych dla danej klasy

 

Zastosowanie umiejętności  w praktycznym działaniu.

 

Uczeń jest doskonały  w różnych dziedzinach.

 

Bardzo dobrze sobie radzi w większości dyscyplinach oraz ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie, pewnie,  w odpowiednim tempie i dokładnie.

Radzi sobie w różnych dyscyplinach. Ćwiczenia wykonuje poprawnie lecz z małymi błędami w technice.

Nie bardzo daje sobie radę  w kilku dyscyplinach. Ćwiczenia wykonuje niepewnie w nieodpowiednim tempie  i z większymi błędami  w technice.

Nie radzi sobie w większości dyscyplin. Ćwiczenia wykonuje niechętnie, z dużymi błędami  w technice.

Nie posiada umiejętności                         z żadnej dyscyplin. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia z rażącymi błędami.

Wiadomości

 

Poziom wiedzy.

 

Posiada wiedzę wykraczającą poza program danej klasy

Posiada duże wiadomości z zakresu kultury fizycznej.

 

Zna większość zagadnień  i pojęć.

 

Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia.

 

Ma minimalny zasób pojęć  i wiadomości.

 

Nie posiada minimum wiedzy dla danej klasy, nie rozróżnia pojęć.

 

Praktyczne zastosowanie wiedzy do rozwiązywaniazadań   i problemów

Wykorzystuje wiedzę w tworzeniu nowych rozwiązań.

 

Umiejętnie wykorzystuje wiedzę   w praktycznym działaniu.

 

Sprawnie posługuje się wiedzą w większości zadań.

 

Nie potrafi wykorzystać wiedzy w praktyce, w wiedzy są znaczne luki.

 

Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych  z samooceną.

 

Nawet przy pomocy nauczyciela nie umie rozwiązać problemu, zadania sprawnościowego

Aktywność

 

Zaangażowanie ucznia na lekcji

Jest bardzo zaangażowany na lekcji. Rozwija swoje uzdolnienia             i zainteresowania. Kulturalnie zachowuje się podczas różnych zajęć sportowych. Pomaga słabszym uczniom.

 

Podejmuje duży wysiłek, systematycznie stara się. Kulturalnie zachowuje się podczas różnych zajęć sportowych. Jego postawa, zaangażowanie nie budzą żadnych zastrzeżeń.

 

Podejmuje wysiłek, stara się jednak niesystematycznie. Jego zachowanie, postawa nie budzą większych zastrzeżeń.

 

Uczestniczy w lekcji, ale mało się stara. Przejawia pewne braki w postawie i stosunku do kultury fizycznej             Przeszkadza nauczycielowi i kolegom w lekcji.

 

Nie wkłada wysiłku, nie stara się, ma niechętny stosunek do ćwiczeń, utrudnia prowadzenie lekcji, przejawia poważne braki w zakresie wychowania.

 

Nie wykonuje ćwiczeń i poleceń nauczyciela, wykazuje duże i rażące braki z zakresu wychowania, samodzielnie opuszcza lekcje wychowania fizycznego.

 

Uczestnictwo  w  zajęciach (frekwencja, spóźnienia).

 

 

Nie opuścił żadnej lekcji, nie ma spóźnień.

 

Ma sporadyczne nieobecności (nie więcej niż 3 od rodziców), ma pojedyncze spóźnienia.

 

Ma dużo nieobecności usprawiedliwionych               i kilka spóźnień.

 

Ma pojedyncze nieobecności nieusprawiedliwione oraz dużo spóźnień.

 

Ma dużo nieobecności nieusprawiedliwionych                  dużo spóźnień.

 

Ma blisko 50% nieobecności,  w tym większość nieusprawiedliwionych oraz ogromną ilość spóźnień

Stosunek do  przedmiotu (noszenie kostiumu, dbałość o sprzęt sportowy, bezpieczeństwo 

Przynosi zawsze kompletny strój, dbao sprzęt sportowy  i umiejętnie się nim posługuje.

Przestrzega zawsze zasad bezpieczeństwa

Sporadycznie nie przynosi stroju ćwiczebnego (do 2X w semestrze). Dba o sprzęt sportowy  i umiejętnie się nim posługuje.

Przestrzega zawsze zasad bezpieczeństwa.

 

Nosi niekompletny strój  i czasami go zapomina (do 4X w semestrze). Zna sprzęt sportowy  i jego zastosowanie

Zna zasady bezpieczeństwa na lekcji.

Często nie ma stroju. Jego strój jest niekompletny, niechlujny i nie zmieniany. Nieumiejętnie posługuje się sprzętem.

Sporadycznie narusza zasady BHP.

Bardzo często brakuje mu stroju lub strój jest niekompletny, nie przebiera się, nie zmienia obuwia. Nie dba o sprzęt sportowy.

Stwarza zagrożenie bezpieczeństwa na lekcji.

Stale nie przynosi stroju, nie przebiera się, nie zmienia obuwia. Ma lekceważący stosunek do zajęć. Niszczy sprzęt sportowy.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa