Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z geografii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:
- poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej, pisemnej;
- zadania niewerbalne - plakaty, zielniki, rysunki, modele;
- praca metodą dramy i innymi aktywnymi metodami (kryterium procentowe i/lub opisowe).

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

- Sprawdziany,
- testy,
- kartkówki,
- mapy konturowe,
- pytania opisowe-problemowe,
- testy diagnostyczne,
- testy kompetencji,

- zeszyt przedmiotowy,
- zeszyt ćwiczeń,
- prace domowe,
- odpowiedzi ustne,
- projekty,
- akcje,
- praca w grupach i inne.

3.  Ocena aktywności ucznia

 -Aktywność ucznia podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji za pomocą znaku +.

- Oceniane są różne formy pracy np. praca w grupach, inicjatywy ucznia itp.

- Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

- Brak bieżącej pracy na lekcji, może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej .
4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

 - W ciągu półrocza uczeń może zgłosić maksymalnie dwa nieprzygotowania (zapis w dzienniku). Za trzecie  otrzymuje oceną niedostateczną. Po otrzymaniu oceny niedostatecznej, nieprzygotowania "zerują się" i uczeń powtórnie może zgłaszać nieprzygotowania (jak wyżej).

 - Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie przez ucznia materiału z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej, zeszytów oraz brak każdej innej formy zadanej pracy.

- Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno-porządkowych czyli na początku lekcji.

- Niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze i ocena roczna ustalana jest
na podstawie następującej hierarchii ważności:

- sprawdzian z pytaniami problemowymi, 
- jest, mapa konturowa,
- kartkówka,
- testy kompetencji, diagnostyczne,
- odpowiedź ustna,
- praca na lekcji,
- praca domowa,
- ocena za aktywność i inne.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Celujący: uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie tematem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program, posiada wiedzę z nadobowiązkowej literatury oraz własne przemyślenia i oceny.

Bardzo dobry: uczeń operuje wiedzą faktograficzną, swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, zależności i wyciąga wnioski, jego wiedza nie wykracza poza program.

Dobry: uczeń przedstawia większość wymaganych treści, poprawnie pod względem języka, nie wyczerpuje do końca zagadnienia. Występują niewielkie błędy, uczeń nie wyczerpuje tematu.

Dostateczny: uczeń zna najważniejsze, podstawowe fakty i je interpretuje, występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

Dopuszczający: uczeń operuje bardzo podstawową
i ogólnikową wiedzą. Występują liczne błędy merytoryczne. Nauczyciel naprowadza i pomaga w osiągnięciu do celu.

Niedostateczny: uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa