Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Zajęcia komputerowe/ informatyka

         Kryteria oceniania z przedmiotu  zajęcia komputerowe w klasach IV-VI

Ocena celująca

Otrzymuje  uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania.

 • zna zasady BHP obowiązujące w pracowni komputerowej, potrafi wskazać na choroby wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze i potrafi im zapobiegać
 • potrafi zaprezentować dziedziny życia, w których mają zastosowanie komputery, potrafi wskazać kierunki rozwoju techniki komputerowej (klasy V, VI,)
 • potrafi omówić budowę komputera i zna zastosowanie podstawowych elementów składowych komputera (np. płyta główna, karty rozszerzeń, pamięci RAM itp.)
 • wie, czym są sterowniki urządzeń
 • potrafi skorzystać z programów i narzędzi systemowych (scandisk itp.) (klasy V, VI)
 • korzysta z różnych programów graficznych i potrafi wskazać na różnice między nimi
 • rozwiązuje zadania o dużym stopniu komplikacji z wykorzystaniem programów systemowych (np. kalkulator, tablica znaków itp.) (klasa V, VI)
 • zna i potrafi wykorzystać inne programy-edytory tekstu (np. Open Office, Libre Office)
 • zna gry komputerowe o dużych walorach poznawczo-kształcących
 • potrafi wykazać się znajomością oprogramowania wykraczającego poza program nauczania
 • potrafi zapisywać biegle dane na nośnikach wymiennych
 • wyszukuje samodzielnie dowolne dane/informacje za pomocą różnych wyszukiwarek
 • potrafi wykorzystać wyszukiwane informacje z internetu do tworzenia prezentacji (klasa VI)
 • tworzy własną stronę internetową

Jest samodzielny w pracy z komputerem, wykazuje zainteresowanie literaturą komputerową, wykonuje sprawnie polecenia nauczyciela, pomaga kolegom i koleżankom na lekcji. Jest zawsze przygotowany do zajęć.

Ocena bardzo dobra

Otrzymuje  uczeń, którego wiedza i umiejętności realizują w pełni program nauczania, wykonuje polecenia nauczyciela, posiada zeszyt przedmiotowy i prawie zawsze jest przygotowany do lekcji

 • samodzielnie potrafi rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem
 • potrafi nazwać system operacyjny komputera, na którym pracuje i opisać jego przeznaczenie
 • korzysta w sposób odpowiedni z większości poznanych aplikacji/okien dialogowych systemu Windows
 • umie utworzyć drzewo folderów z plikami na dyskutującym
 • potrafi wskazać podstawowe dziedziny zastosowania komputerów, zalety i zagrożenia wynikające z ich pracy
 • prawidłowo korzysta z zestawu komputerowego
 • zna i stosuje profilaktykę antywirusową (klasa VI)
 • samodzielnie uruchamia i kończy działanie wskazanych programów
 • samodzielnie wprowadza dane za pomocą programów Word, Paint, Notatnik itp.
 • potrafi korzystać w sposób właściwy z pasków narzędzi, menu kontekstowego (klasa V i VI)
 • potrafi wprowadzać dane go tabeli
 • biegle posługuje się klawiaturą w oparciu o poznane reguły pisowni poznane na zajęciach j. polskiego
 • samodzielnie redaguje tekst na zadany temat (klasa V i VI)
 • potrafi posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym (klasa VI)
 • potrafi samodzielnie zachowywać dane na dyskutującym
 • korzysta w sposób prawidłowy z danych zawartych na stronach WWW, posługiwać się przeglądarką i wyszukiwarką

Ocena dobra

Otrzymuje  uczeń, który wykonuje wszystkie polecenia z niewielką pomocą nauczyciela, prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy i prawie zawsze wykonuje zadania domowe

 • potrafi określić zastosowanie elementów zestawu komputerowego
 • potrafi korzystać z podstawowych aplikacji/okien dialogowych systemu Windows
 • umie utworzyć drzewo katalogów
 • wykorzystuje większość poznanych narzędzi w edytorze graficznym i tekstowym
 • zna i poprawnie wykorzystuje zasady wpisywania tekstu (klasa V i VI)
 • wyjaśnia i odróżnia pojęcie redagowania i formatowania tekstu (klasa V i VI)
 • redaguje i formatuje tekst według podanego wzoru (klasa V i VI)
 • zapisuje własne prace we wskazanym miejscu (tekst i rysunki)
 • wylicza wady i zalety różnego rodzaju drukarek
 • potrafi odtwarzać muzykę z CD i sieci
 • potrafi korzystać z internetu w celu wyszukiwania informacji
 • zna pojęcia i terminy związane z internetem

Ocena dostateczna

Otrzymuje  uczeń, który na zajęciach wykonuje polecenia o średnim stopniu trudności z dużą pomocą nauczyciela, zeszyt przedmiotowy jest prowadzony niesystematycznie i nieestetycznie, jest często nieprzygotowany do lekcji, brakuje mu często zadań domowych

 • potrafi wymienić elementy zestawu komputerowego, ale nie potrafi ich wszystkich opisać
 • zna podstawowe zasady BHP, ale zdarza się, że zapomina je stosować
 • obsługuje klawiaturę oraz okna podstawowych programów
 • tworzy drzewo folderów na podstawie wzoru
 • zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze
 • kopiuje i usuwa pliki
 • nie wykonał wszystkich zadań praktycznych
 • wykonuje rysunki samodzielnie w edytorze graficznym według wzoru
 • dokonuje zmian w tekście, korzysta z polecenia Cofnij (klasa V i VI)
 • posługuje się kalkulatorem (klasa V i VI)
 • łączy się z internetem według wskazówek nauczyciela (klasa V i VI)
 • potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer

Ocena dopuszczająca

Otrzymuje  uczeń, który na zajęciach wykonuje polecenia o małym stopniu trudności tylko z  pomocą nauczyciela, zeszyt prowadzi niesystematycznie i nieestetycznie, bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, brakuje mu prac domowych

 • samodzielnie uruchamia i kończy pracę  komputera
 • samodzielnie uruchamia poznane programy komputerowego
 • podaje przykłady aplikacji poznanych na lekcji
 • nie potrafi prawidłowo posługiwać się klawiaturą (nie zna zasad pisowni)
 • nie potrafi samodzielnie wstawić tabeli lub rysunku do tekst (klasa V i VI)
 • dokonuje najprostszych obliczeń przy pomocy kalkulatora (klasa V i VI)
 • tekst wprowadza do edytora niezgodnie z poznanymi zasadami
 • obsługuje urządzenia oparte na technice komputerowej np. odtwarzacz CD
 • zainteresowania na informatyce nakierowane były tylko na uruchamianie gier komputerowych
 • uczeń nie wykonał większości zadań praktycznych na komputerze

Ocena niedostateczna

Otrzymuje uczeń, który na zajęciach, wszystkie polecenia wykonuje z pomocą nauczyciela,

Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie jest przygotowany do lekcji, opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia

 • nie potrafi uruchomić komputera
 • nie korzysta z edytorów graficznego i tekstowego
 • nie korzysta z kalkulatora systemowego
 • nie potrafi wymienić elementów zestawu komputerowego
 • nie zna innego zastosowania komputerów za wyjątkiem celów rozrywkowych – gry komputerowe

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa