Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z historii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:

Wypowiedzi ustne i pisemne:

- prawidłowe operowanie pojęciami historycznymi,

- umiejętność umiejscowienia wydarzeń w czasie,

- umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,

- umiejętność argumentowania i samodzielnego wyciągania wniosków,

- umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych, materiałów ikonograficznych i mapy.

 

Zadania praktyczne:

- zgodność pracy z zadanym tematem,

- koncepcja pracy i kreatywność projektu,

- staranność wykonanych zadań,

- samodzielność.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

1.Sprawdziany.

2.Kartkówki.

3. Odpowiedzi ustne.

4. Aktywność ucznia na zajęciach.

5. Prace dodatkowe (plakaty historyczne, karty historyczne, prezentacje multimedialne, albumy historyczne, makiety i inne).

6. Udział ucznia w konkursach przedmiotowych.

7 Udział w spektaklach historycznych.

8. Zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

9. Prace domowe.

3.  Ocena aktywności ucznia

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność w trakcie kilku lekcji lub jednorazowo za szczególnie trafną analizę lub interpretację danego zagadnienia. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak aktywności na lekcjach połączoną z nieumiejętnością odpowiedzi   na najprostsze pytania, wynikające z toku lekcji.

4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń powinien zgłosić fakt nieprzygotowania na jej początku.

Nieprzygotowanie to:

- brak pracy domowej,

- brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, jeśli była w nim zadana praca domowa,

- brak kart pracy i innych pomocy naukowych, o których przyniesienie prosił nauczyciel na lekcji wcześniejszej,

- nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

 

Niedorobione ćwiczenia uczeń zobligowany jest uzupełnić na kolejną lekcję.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

1. Sprawdziany,

2. Konkursy,

3. Kartkówki,

4. odpowiedzi ustne,

5. aktywność,

6. prace dodatkowe,

7. prace domowe,

8. zeszyt przedmiotowy.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami
w rozwiązywaniu nietypowych problemów, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny i zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

przy wydatnej pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie wykazuje jakichkolwiek postępów, opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować naukę w klasie programowo wyższej.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa