Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Przyroda

Tajemnice przyrody klasa 4

 

Ocena dopuszczająca

(uczeń:)

Ocena dostateczna

(uczeń:)

Ocena dobra

(uczeń:)

Ocena bardzo dobra

(uczeń:)

Ocena celująca

(uczeń:)

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie

Zna zasady bezpieczeństwa na przerwach i lekcjach, analizuje plan dnia, wymienia swoje obowiązki, przykłady biernego i czynnego wypoczynku

Omawia zasady zdrowego stylu życia, planuje formy wypoczynku,

uzasadnia co wpływa na samopoczucie

Omawia zasady skutecznego uczenia się, uzasadnia swoje poglądy, wyjaśnia czym jest zdrowy styl życia

Opracowuje materiały pomocne w uczeniu się

 

Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika

Wymienia elementy przyrody, zmysły, przyrządy do obserwacji, cechy obserwatora, mapy, prowadzi obserwacje, wykonuje rysunek obiektu,  czyta legendę mapy, nazywa i wyznacza kierunki, pracuje z instrukcją

Omawia zmysły, wybiera właściwy przyrząd do obserwacji, określa cechy obiektów, przygotowuje mikroskop, rysuje różę kierunków, dobiera mapy, prezentuje wyniki pracy

Wymienia cechy organizmów, porównuje informacje, planuje, nazywa części mikroskopu, omawia sposób wyznaczania kierunków, rozpoznaje organizmy, przewiduje efekty doświadczenia

Wykonuje zielnik, przewiduje konsekwencje, planuje obserwację, posługuje się mikroskopem, opracowuje ulotkę

Korzysta z różnych źródeł informacji

Dział 3. Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych

Wymienia stany skupienia, warunki pogody, rodzaje opadów, odczytuje symbole mapy, prowadzi kalendarz pogody, nazywa zmiany stanów skupienia, daty pór roku

Zapisuje temperaturę, osady, zachmurzenie, pracuje z instrukcją, wykazuje zależności między zjawiskami, prowadzi obserwacje, doświadczenia, wyjaśnia pojęcia związane z porami roku, rozpoznaje przyrządy do obserwacji

Wymienia przyrządy do obserwacji pogody i omawia ich budowę, formułuje wnioski, rysuje schematy, wyjaśnia pozorną wędrówkę słońca

Dokumentuje doświadczenia, analizuje zmiany w pogodzie

wnioskuje, porównuje dane

Prezentuje pracę

Dział 4. Odkrywamy tajemnice życia

Wyjaśnia podstawowe pojęcia, porządkuje organizmy, układa łańcuchy pokarmowy, wskazuje konkretne organizmy

Rozpoznaje organizmy, dzieli organizmy ze względu na sposób odżywiania,nazywa ogniwa łańcucha

Hierarchia budowy organizmów, charakteryzuje czynności życiowe, przedstawicieli królestw, sposób odżywiania, układa sieć pokarmową

Porównuje, analizuje dane, wykresy, schematy

Systematyczny podział organizmów

Dział 5. Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

Dzieli pokarmy, zasady prawidłowego odżywiania, nazywa organy, liczy puls, pracuje zgodnie z instrukcją,  wskazuje na modelu narządy człowieka, etapy rozwoju, zmiany zachodzące w organizmie w okresie dojrzewania, omawia rolę oka, ucha, płuc, sposób wykorzystania energii

Nazywa składniki pokarmów, wymienia produkty, narządy, omawia rolę poszczególnych układów, znaczenie oddychania, odżywiania, rozmnażania, nazywa  elementy oka i ucha, charakteryzuje etapy rozwoju, nazywa zmany fizyczne organizmu

Uzasadnia rolę składników pokarmowych, opisuje drogę tlenu i pokarmu, wyjaśnia funkcję elementów układów, układa jadłospis, zestaw ćwiczeń, wyjaśnia procesy, wskazuje połączenia kości, zadania mózgu, porównuje budowę organizmów, charakteryzyje wszystkie etapy życia

Omawia rolę witamin,skutki namiaru i niedoboru, analizuje piramidę pokarmową, omawia zasady higieny, układa jadłospis, wyciąga wnioski,, pracuje na szkielecie, modelu oka i ucha, wyjaśnia procesy

Wykonuje tablice dydaktyczne

Dział 6. Odkrywamy tajemnice zdrowia

Czyta ulotki, wymienia choroby zakaźne, zasady higieny, bezpiecznego zachowania w domu i szkole i na drodze, pierwsza pomoc, telefony alarmowe, podaje negatywne skutki nałogów

Wskazuje przyczyny zachorowań, rozpoznaje pasożyty, zasady dbania o zdrowie, omawia skutki wypadków, zasady zachowania w różnych miejscach, zna substancje uzależniające, prezentuje postawę asertywną

Wymienia zasady przechowywania pokarmów, charakteryzuje pasożyty, omawia sposoby zapobiegania chorobom, demonstruje właściwe zasady higieny, odczytuje symbole na opakowaniach, skutki używek

Opisuje objawy wskazanych chorób, dzieli pasożyty, demonstruje zakładanie opatrunków, rozpoznaje rosliny trujące, charakteryzuje składniki dymu papierosowego, uzasadnia zachowania asertywne

Korzysta z różnych źródeł wiedzy, prezentuje pracę, analizuje dane statystyczne

Dział 7. Odkrywamy tajemnice zycia w wodzie

Pracuje z mapą, nazywa organizmy, wskazuje sposoby oddychania i przystosowania do zycia, nazywa elementy rzeki, strefy jezuira, morz,układa łańcuchy pokarmowe,

Dzieli wody, charakteryzuje warunki życia, porównuje zbiorniki wodne, nazywa organizmy, wymienia ich cechy, omawia warunki w różnych strefach wód, przypisuje organizm do strefy,

Wyjaśnia pojęcia, piętrowość rozmieszczenia organizmów,przystosowanie roślin i zwierząt do życia w wodzie, warunki świetlne, rozpoznaje organizmy na planszach, tworzy sieci pokarmowe

Charakteryzuje róne rodzaje wód, rozkład temperatury, rolę wód, wyjaśnia zjawiska, tłumaczy procesy, wyciąga wnioski, planuje doświadczenia

Wyszukuje i prezentuje informacje

Dział 8.  Odkrywamy tajemnice zycia na lądzie

Wymienia skały, gleby, organizmy, warstwy lasu, opisije pole, łąkę, park, układa łańcuch pokarmowe

Omawia etapy powstania gleby, organizmy w warstwach lasu, czyta mapę, porównuje rośliny iglaste, zboża, korzyści dla człowieka

Wymienia przystosowania roślin i zwierzą do warunków życia, do wymiany gazowej, rozpoznaje gatunki, typy lasów,

Charakteryzuje zbiorowiska, rozpoznaje organizmy poszczególnych zbiorowisk

Wykonuje zielnik rośli łąkowych

 

Tajemnice przyrody klasa 5

 

 

 

ocena dopuszczająca

 

 

ocena dostateczna

 

 

ocena dobra

 

 

 

 

ocena bardzo dobra

 

 

 

 

ocena celująca

Dział 1. Polska – moja ojczyzna

Uczeń:

wymienia sąsiadów Polski; podaje województwo, powiat i gminę, w której mieszka; rozpoznaje pospolite drzewa,

na mapie konturowej wskazuje

 rzekę główną, dopływy

i jeziora; wymienia  różnice między komórką roślinną a komórką zwierzęcą; omawia zachowanie na obszarach chronionych

Uczeń:

 odczytuje informacje

z mapy administracyjnej; rozpoznaje skały; wyjaśnia od czego zależy żyzność gleby; wymienia rośliny w różnych lasach, podaje nazwy królestw; wyjaśnia  „rzeka główna”, „dopływ”; wymienia czynniki niezbędne do procesu fotosyntezy; wymienia formy ochrony przyrody w Polsce

Uczeń:

podaje nazwy województw sąsiadujących z łódzkim; wymienia elementy krajobrazu polodowcowego; pracuje z mapą konturową,  wymienia typy gleb;przyczyny zmniejszania się powierzchni lasów w Polsce;  poznaje rodzaje wód, struktury komórkowe; rozróżnia  ochronę całkowita i ochronę częściową

Uczeń:

 porównuje budowę różnych skał  przyporządkowuje typ lasu rodzajowi gleby; dokonuje podziału systematycznego , wymienia formy ochrony przyrody w Polsce

Uczeń:

wykonuje prezentację

Dział 2. Morze Bałtyckie – słonowodne środowisko życia

nazywa glony wielokomórkowe;

na mapie konturowej Polski zaznacza: mierzeję, zatokę, jezioro przybrzeżne; podaje

 cechy pogody nadmorskiej; wskazuje na mapie Polski parki narodowe

wyjaśnia, dlaczego

w strefie przybrzeżnej morza występuje najwięcej organizmów; nazywa części ciała glonów wielokomórkowych; wymienia cechy wybrzeży;

wymienia przystosowania glonów do życia w morzu; charakteryzuje działalność fal,

wymienia cechy krajobrazu pobrzeży

analizuje tekst,wyjaśnia przyczyny piętrowego rozmieszczenia glonów,

podaje przykłady działalności morza; rysuje bryzę w dzień i w nocy

  opracowuje tematy w postaci prezentacji

Dział 3. Jeziora – słodkowodne środowisko życia

wymienia czynniki niezbędne do życia roślinom wodnym; rozpoznaje glony,  wymienia nazwy rośliny strefy przybrzeżnej; czyta mapę

 

rysuje schematycznie glony,

omawia ich znaczenie; wymienia cechy przystosowujące rośliny do życia w wodzie; wymienia strefy

w jeziorze; podaje

przykłady roślin; analizuje wykres

 

wskazuje przystosowania roślin

do życia w strefach jeziora,

 wymienia rośliny; wymienia osobliwości Puszczy Augustowskiej

wyjaśnia związek występowania organizmów wodnych

z przenikaniem światła

i temperaturą wody; wskazuje dowody działania lądolodu

 opracowuje folder

Dział 4. Ląd jako środowisko życia

rozpoznaje: mech, paproć, skrzyp, widłak, roślinę nasienna, grzyb, porost; podpisuje części rośliny nasiennej; wymienia funkcje korzenia i łodygi; podaje przykłady owoców suchych

i mięsistych; wskazuje części grzyba; rozpoznaje  grzyby jadalne

podpisuje części mchu i paproci; wskazuje miejsca występowania zarodników mchów, paproci i skrzypów; podaje ich znaczenie w przyrodzie, rozpoznaje typy systemów korzeniowych nasiennych; wymienia funkcje liścia; określa warunki niezbędne do kiełkowania nasion; podaje różnicę między grzybami a roślinami

wyjaśnia „rośliny zarodnikowe”, „rośliny nagonasienne” i „rośliny okrytonasienne”; omawia rolę części kwiatu; odróżnia kwiat od kwiatostanu; wskazuje przystosowania owoców do sposobów rozsiewania; podaje przykłady pozytywnej i negatywnej roli grzybów w przyrodzie

i w życiu człowieka; nazywa kształty plechy porostów

wyjaśnia-mchy to rośliny pionierskie; wskazuje

różnice między roślinami zarodnikowymi a  nasiennymi; podaje przykłady przekształceń łodygi; omawia budowę owocu; wymienia etapy rozwoju rośliny; wyjaśnia  „organizmy symbiotyczne” i „wskaźniki czystości powietrza”; wymienia objawy zatrucia grzybami; omawia budowę porostu

opracowuje plansze dydaktyczne

Dział 5. Krajobrazy Nizin Środkowopolskich

wskazuje na mapie konturowej niziny;czyta mapę

Pracuje z mapą konturową  wymienia cechy klimatu nizin

wymienia cechy krajobrazu; charakteryzuje poszczególne niziny,

 

omawia rolę lądolodu, na przykładzie Puszcz Białowieskiej podaje wzajemne oddziaływania między organizmami

korzysta z różnych źródeł informacji

Dział 6. Krajobrazy wyżyn

czyta mapę, pracuje z mapą konturową,

 

podaje bogactwa mineralne

Wyżyny Śląskiej; przykłady roślin sucholubnych i  roślin uprawianych

na Wyżynie Lubelskiej

wymienia cechy  krajobrazów wyżyn; wymienia przystosowania suchorośli do warunków życia

opisuje krajobraz krasowy; wyjaśnia, identyfikuje parki narodowe na wyżynach

 opracowuje informator o parkach narodowych

Dział 7:Krajobraz gór

pracuje z mapą konturową i fizyczną, wskazuje rośliny w Tatrach; cechy pogody

 

 

wyjaśnia „kotlina”; wymienia cechy krajobrazu wysokogórskiego;

rozpoznaje limbę i kosodrzewinę

podaje cechy krajobrazu Tatr Wysokich i Tatr Zachodnich; oblicza temperaturę powietrza

na szczycie,  charakteryzuje piętra roślinne w Tatrach

wskazuje przyczyny wymierania jodeł

w Górach Świętokrzyskich

i lasów w Sudetach; wyjaśnia znaczenie pojęć: „gołoborza” „turnie”, „granie”, „żleby”, „stożki piargowe”, „wiatr halny” („halny”); opisuje przystosowania roślin do życia w klimacie górskim, posługuje się mapa konturową

wykonuje poster

Dział 8. Budowa i właściwości materii

 wskazuje przedmioty przyciągane przez magnes; podaje przykład zastosowania: dźwigni,  bloku, równi pochyłej i kołowrotu; rysuje modele atomów i cząsteczek; określa właściwości ciał stałych, cieczy i gazów; podaje przykład  rozszerzalności temperaturowej

wskazuje  działanie sił: tarcia, sprężystości, oddziaływania elektrostatycznego; podaje

przykłady urządzeń,

w których wykorzystano zasadę działania dźwigni; określa właściwości mechaniczne

 ciał stałych; rysuje schematycznie ułożenie cząsteczek

wyjaśnia : „bieguny jednoimienne”

 „bieguny różnoimienne”; rysuje dźwignię dwustronną,jednostronną; porównuje właściwości  substancji

w różnych stanach skupienia; nazywa siły, dzięki którym kropla deszczu ma kształt zbliżony do kuli; wyjaśnia lepkość,

porównuje parowanie z wrzeniem

 przykłady zastosowania maszyn prostych w urządzeniach technicznych; wyjaśnia związek właściwości ciał z odległościami między cząsteczkami; porównuje przewodnictwo cieplne ciał

proponuje doświadczenia, przewiduje konsekwencje

Dział 9. Przemiany chemiczne wokół nas

podaje przykłady pierwiastków

i związków chemicznych; wymienia właściwości

i zastosowanie wybranych metali; odróżnia mieszaniny,

 sposoby rozdzielania mieszanin; czynniki przyspieszające proces rozpuszczania się; wymienia

 sposoby zapobiegania korozji

 

dzieli substancje na metale i niemetale; gleba mieszanina niejednorodną;czyta wykresy; podaje występowanie i znaczenia roztworów wodnych w przyrodzie; wymienia cechy spalania

Wyjaśnia, że pierwiastki chemiczne to substancje proste, a związki chemiczne – substancje złożone; wymienia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych; składniki roztworu  substancję; wskazuje

rolę wody jako rozpuszczalnika; wymienia różnice między utlenianiem a spalaniem

rysuje modele pierwiastków chemicznych i związków chemicznych; podaje przykłady zastosowania stopów metali; wyjaśnia utlenianie w komórkach

omawia znaczenie

metali i niemetali

w funkcjonowaniu organizmu człowieka,

Dział 10. Ochrona przyrody

 przykłady działań człowieka 

 

 źródła zanieczyszczeń, cele segregacji odpadów

 samooczyszczanie się przyrody;

wyjaśnia, jak powstają kwaśne opady

prezentac

 

Tajemnice przyrody klasa 6

 

ocena dopuszczająca

 

 

ocena dostateczna

 

 

ocena dobra

 

 

ocena bardzo dobra

 

 

ocena celująca

 

Dział 1. Ziemia częścią Wszechświata

Uczeń:

zna twórcę teorii heliocentrycznej (B);  podpisuje ciała niebieskie, (C); wyjaśnia zjawisko spadania ciał , wskazuje przykłady oddziaływań grawitacyjnych (B)

Uczeń:

wskazuje różnice między ciałami niebieskimi (C);  wyjaśnia siłę przyciągania (B); wymienia odkrywcę prawa powszechnego ciążenia (A); wyjaśnia masę i ciężar ciała (A)

Uczeń:

wyjaśnia teorię heliocentryczną (B); wymienia planety Układu Słonecznego, (A); identyfikuje  rodzaje ciał niebieskich (C); wyjaśnia rolę atmosfery(B); budowę kosmosu (A);  od czego zależy siła oddziaływania grawitacyjnego (B); rozróżnia masę i ciężar (C);

Uczeń:

wskazuje zastosowania wiedzy o ruchach ciał niebieskich (B); wymienia typy planet

 (A); praktyczne korzyści lotów w kosmos(C); definiuje prawo powszechnego ciążenia (A); uzasadnia różnice ciężaru w zależności od  jego odległości

Uczeń:

prezentuje pracę

Dział 2. Światło i dźwięk w przyrodzie

wymienia źródła światła (A); ciała przezroczyste

i nieprzezroczyste (B); rysuje schemat odbicia promieni (C); rozpoznaje rozproszenie, odbicie
i załamanie promienia świetlnego (C); wymienia barwy światła (A); źródła dźwięków (A); wskazuje elementy oka i ucha 

Wyjaśnia cień i półcień (B); rysuje odbicie promieni (C); odchylenie promienia przy przejściu z powietrza do wody (C); wyjaśnia rozszczepienie światła (B); wskazuje występowanie rozszczepienia światła w przyrodzie (C); wyjaśnia echo (B)

wyjaśnia znaczenie pojęć: odbicie lustrzane światła, rozproszenie światła, cień, półcień (B);  w jakiej sytuacji zachodzi zjawisko załamania światła (B);  jak powstają barwy (B); omawia sposób odbierania wrażeń świetlnych przez oko (B); opisuje falę dźwiękową (C); wyjaśnia echolokację (B); wymienia przykłady zwierząt posługujących się echolokacją

Wyjaśnia  przewodniki prądu elektrycznego, izolatory prądu elektrycznego (B); rysuje zaćmienie Słońca i Księżyca (C); zjawisko załamania światła (B); schemat przejścia światła przez pryzmat (C); nazywa częstotliwość fali (B);  czym są ultradźwięki (B)

wskazuje przyrządy, w których działaniu wykorzystano zjawisko odbicia
i załamania światła i omawia ich działanie

Dział 3. Ziemia – nasza planeta

wymienia ciała przyciągane przez magnes (A); wskazuje
bieguny geograficzny (B);  rysuje południki, równoleżniki, równik, koła podbiegunowe, zwrotniki (C); rysunku półkule Ziemi
(C); określa kierunki świata na mapie (C); zaznacza na mapie punkty, które mają jednakową szerokość lub jednakową długość geograficzną (C); określa współrzędną geograficzną (D)

 

rysuje linie sił pola magnetycznego (C); wskazuje bieguny Ziemi (C); wyjaśnia siatka geograficznasiatka kartograficzna (B); określa współrzędne geograficzne

wyjaśnia pole magnetyczne (B);  bieguny jednoimienne, bieguny różnoimienne (B); opisuje południki i równoleżniki (B);

 porównuje południki i równoleżniki (D); odszukuje na mapie punkt o podanych współrzędnych geograficznych (D)

 

dokładnie określa

(z zastosowaniem minut) położenie geograficzne dowolnego punktu na

mapie (D)

 

wyjaśnia dzień i noc (B); wymienia daty kalendarzowych pór roku (A); podpisuje kontynenty i oceany (C); wymienia podróżników (A); rysuje komórkę zwierzęcą (C); wymienia  bezkręgowce i kręgowce (C)

zaznacza ruch obrotowy Ziemi,

podpisuje łuki, które Słońce zatacza nad widnokręgiem (C); cechy ruchu obiegowego Ziemi (A); strefy oświetlenia Ziemi (C);  podpisuje elementy komórki zwierzęcej (C); porównuje kręgowce i bezkręgowce

 wymienia poznane typy mórz (A); wielkie odkrycia geograficznych (A);rozmieszczenie gatunków na Ziemi (A); charakteryzuje struktury komórkowe (C); zasadę nazywania gatunków zwierząt (B)

porównuje wschody słońca (C); przedstawia padanie promieni słonecznych, poszczególne typy mórz (C) ,pracuje z mapą konturową

wykonuje prezentację

Dział 4. Życie w wodzie

wymienia czynniki wpływające na życie w morzu (A); podpisuje ukształtowanie dna oceanicznego

Odczytuje wykresy  i rysunki (C); opisuje warunki w określonym miejscu (B); czyta mapę

 

Wyjaśni  przezroczystość i barwę wody (B); opisuje pochodzenie raf koralowych (B);

Analizuje dane (C); rozpoznaje formy dna oceanicznego (D); wyjaśnia zjawiska, wskazuje ich skutki  (C);

analizuje dane z różnych źródeł

wymienia strefy życia w m(A); porównuje polip i meduzę (A); rozpoznaje bezkręgowce i kręgowce(C);  omawia  budowę zewnętrzną ryby (C);

omawia warunki w strefach morza (B); wyjaśnia znaczenie pojęcia (B); wykonuje schematyczne rysunki

 (C); opisuje budowę meduzy , koralowców (C); części ciała stawonogów (B); wyjaśnia znaczenie pojęcia zwierzęta zmiennocieplne (B); wykazuje przystosowanie budowy  do życia w wodzie (C)

Porównuje warunki poszczególnych strefach (D); charakteryzuje koralowce (B);  rolę płetw , wykazuje przystosowanie ssaków do życia
w morzach (A); wyjaśnia znaczenie pojęć: linienie,
akwakultura (B)

 

 

 

 

uzasadnia przynależność  do parzydełkowców (B); omawia przystosowania ryb do życia w morzu(B); klasyfikuje morskie organizmy

 

 

wykazuje wpływ człowieka na środowisko

wymienia strefy w jeziora(A); wymienia organizmy cudzożywne (B); rozpoznaje przynajmniej bezkręgowce i kręgowce(D);

omawia rolę organizmów samożywnych (B); podpisuje części ciała (B); wymienia skorupiaki

i mięczaków (A); nazywa części ciała raka (A); wymienia przykłady ryb drapieżnych

określa rolę wodniczek   (A);

rozpoznaje organizmy w jeziorze (C);podział systematyczny zwierzęta (D); okłada łańcuchy pokarmowe (D); rozpoznaje gatunki ryb (C)

porównuje budowę i sposób poruszania się poznanych słodkowodnych protistów zwierzęcopodobnych  (D); budowę stułbi z budową chełbi (D); omawia tryb życia raka (B)

 

prezentuje poster

 

Dział 5. Życie w środowisku lądowym

wyjaśnia zwierzęta bezkręgowe (B); omawia znaczenie dżdżownic
w przyrodzie (A); podpisuje części ciała owada (C); wymienia owady pożyteczne
szkodniki (A); rozpoznaje bezkręgowce (C); wymienia przystosowanie żaby do środowiska życia

omawia przystosowania dżdżownicy do życia w glebie (B); omawia budowę i rozwój owada (C); pająka ;  charakteryzuje budowę płazów, klasyfikuje

rozpoznaje zwierzęta (C); wyjaśnia pojęcie stawonogi (B); charakteryzuje aparaty gębowych (C);  omawia budowę i przystosowania pajęczaków i ślimaków do życia na lądzie (A); omawia etapy rozwoju żaby (B)

 

 opisuje budowę owadów (D); omawia rozmnażanie ślimaków, dżdżownicy (B); budowę płazów (B); porównuje kijanki żaby (C); klasyfikuje płazy

 

prezentuje poster

Systematyka gadów (C); odróżnia żmiję zygzakowatą od innych węży (C); wymienia przystosowanie ptaka do lotu (A); cechy ptaków drapieżnych (A); wymienia ptaki  odlatujących i przylatujących na zimę (A); przyporządkowuje ssaki do środowiska (C); rozpoznaje gatunki

wymienia gady i ssaki Polski (A); wyjaśnia zwierzęta stałocieplne, gniazdowniki (B); nazywa elementy budowy pióra (A);  wykazuje przystosowanie budowie ssaków do życia w różnych środowiskach (C); wymienia cechy ssaków (A)

Wykazuje przystosowanie gadów do życia na lądzie (A); wymienia gady Polski (A); wymienia przystosowania ptaka do lotu (A);  omawia rozwój ptaków (A); wymienia gniazdowniki

i zagniazdowniki (A); charakteryzuje budowę gadów, ptaków i ssaków (B)

porównuje budowę płazów

i gadów (C); charakteryzuje gady (C); porównuje gady i ptaki (C); wymienia wytwory skóry ssaków (A); omawia sposób rozmnażania się ssaków (A)

korzysta z różnych źródeł informacji

Dział 6. Krajobrazy Ziemi

 obserwuje składniki pogody (B); analizuje wykres,  czyta mapę,wymienia  gatunki zwierząt i roślin poszczególnych stref(C);

wyjaśnia  pogoda, klimat (B); oblicza średnią temperaturę powietrza (C); pracuje z mapą, wymienia organizmy sawanny (B);

odczytuje wykresy, wykazuje przystosowanie organizmów

 do życia w wybranej strefie (C); opisuje zajęcia tubylców

Czyta wykresy i tabele, porównuje dane, wyciąga wnioski

rysuje wykres klimatyczny na

prezentacja multimedialna

czyta mapę (B); czyta wykres klimatyczny (C); wymienia  rośliny i zwierzęta wskazanych  stref (A); podpisuje warstwy lasu liściastego (C); wymienia roślinożerców i drapieżców w poszczególnych strefach krajobrazowych (A)

wykazuje znaczenie wskazanego terenu (B); porównuje cechy klimatu, rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt, przykłady surowców mineralnych

 

wyjaśnia roślinność twardolistna (B); wymienia gatunki zwierząt,  charakteryzuje faunę poszczególnych warstw lasu liściastego (C); pracuje z mapą konturową, wykazuje przystosowanie roślin i zwierząt do życia w stepie (B) rozległe obszary podmokłe (B); charakteryzuje gospodarkę człowieka w tajdze (C); charakteryzuje klimat i roślinność omawianych stref

krajobrazowych (C)

 

charakteryzuje makię (B); wskazuje zależności między warunkami klimatycznymi

a typem lasów (C); omawia zmiany w wyglądzie szaty roślinnej  stepu (A); omawia sposób wykorzystania stepów (B); porównuje zagospodarowanie przez człowieka obszaru stref, wskazuje na mapie step, pampę   i prerię (C)

porównuje stepy kontynentów

Czyta mapę i wykresy, rozpoznaje zwierzęta tundry (C); 

opisuje klimat tundry (C); omawia przystosowania zwierząt do życia (B)

wymienia przystosowania roślin i  zwierząt do życia w tundrze (A); w strefach pustyń lodowych (C); przyporządkowuje poznane zwierzęta tundry do grup systematycznych (C)

porównuje Antarktydę i Arktykę (D); ; omawia dokonania odkrywców

sławni Polacy

Dział 7. Ziemia – nasze wspólne dobro

wymienia zasoby przyrody (A); działania człowieka stanowiące zagrożenie (C); sposoby zapobiegania powstawaniu „dziury ozonowej” (A); przykłady działań, które służą ochronie

wyjaśnia zasoby przyrody ożywionej; zasoby przyrody nieożywionej (B); wymienia przykłady zasobów przyrody (A); przyczyny zmniejszania się różnorodności biologicznej (B); 

wyjaśnia  zasoby wyczerpywalne, zasoby niewyczerpywalne (B); wymienia globalne zagrożenia (A); przyczyny nasilenia się efektu cieplarnianego (C); przykłady przeciwdziałania ocieplaniu się klimatu (A); wyjaśnia, jak powstaje „dziura ozonowa” (B)

 przykłady zasobów odnawialnych i nieodnawialnych przyrody (A); charakteryzuje skutki wzrostu temperatury powietrza (C); rozpoznaje symbole międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska (C)

wpływ człowieka na przyrodę

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa