Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z wiedzy i społeczeństwa uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

 

Lp.

Elementy PSO

PSO

1.

Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Wypowiedzi ustne i pisemne:

- prawidłowe operowanie pojęciami,

- umiejętność umiejscowienia wydarzeń w czasie i przestrzeni,

- umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo  – skutkowych,

- umiejętność argumentowania i samodzielnego wyciągania wniosków,

- umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych.

 

Zadania praktyczne:

- zgodność pracy z zadanym tematem,

- koncepcja pracy i kreatywność projektu,

- staranność wykonanych zadań,

- samodzielność.

2.

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

1.Sprawdziany

2.Kartkówki

3. Odpowiedzi ustne

4. Aktywność ucznia na zajęciach

5. Prace dodatkowe

6. Zeszyt przedmiotowy

7. Prace domowe

 

3.

Ocena aktywności ucznia

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność w trakcie kilku lekcji lub jednorazowo za szczególnie trafną analizę lub interpretację danego zagadnienia. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak aktywności na lekcjach połączoną z nieumiejętnością odpowiedzi   na najprostsze pytania, wynikające z toku lekcji.

4.

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń powinien zgłosić fakt nieprzygotowania na jej początku.

Nieprzygotowanie to:

- brak pracy domowej,

- brak zeszytu przedmiotowego, jeśli była w nim zadana praca domowa,

- brak kart  pracy i innych pomocy naukowych, o których przyniesienie prosił nauczyciel na lekcji wcześniejszej,

- nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

 

5.

Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna/roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

 1. sprawdziany
 2. kartkówki
 3. odpowiedzi ustne
 4. prace dodatkowe
 5. prace domowe
 6. zeszyt przedmiotowy

 

6.

Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 8 na poszczególne oceny

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy ,uzasadnia odpowiedzi, korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych ,uzasadnia własne poglądy i stanowiska, dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę  i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań, chętnie pracuje w grupie, jest aktywny na zajęciach, umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny i zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela, sporadycznie jest aktywny na lekcjach.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przy wydatnej pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności ,ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie potrafi jasno sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcji.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów, opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować naukę w klasie programowo wyższej ,pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie potrafi wykonać prostego polecenia, nie interesuje się przedmiotem,  wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa