Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z edukacji dla bezpieczeństwa uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlega:
- poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej, pisemnej;
- zadania niewerbalne - plakaty, rysunki, modele, prezentacje ustne, multimedialne, filmy, rysunki schematyczne i szkicowe  i inne; itp.;
- praca metodą dramy i innymi aktywnymi metodami (kryterium procentowe i/lub opisowe).

 

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

Sprawdziany, testy, kartkówki, pytania opisowe-problemowe, testy diagnostyczne, zeszyt przedmiotowy,  prace domowe, odpowiedzi ustne, projekty, akcje, praca
w grupach i inne.

3.  Ocena aktywności ucznia

- Aktywność ucznia podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji za pomocą znaku +.

- Oceniane są różne formy pracy np. praca w grupach, inicjatywy ucznia, wypowiedź ustna ucznia , głos w dyskusji itp.

- Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

- Brak bieżącej pracy na lekcji, może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej.
4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

W ciągu półrocza uczeń może zgłosić maksymalnie
2 nieprzygotowania (zapis w dzienniku). Za trzecie  otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde kolejne skutkuje oceną niedostateczną.

 Za nieprzygotowanie uważa się:

nieopanowanie przez ucznia materiału z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej, zeszytów oraz brak każdej innej formy zadanej pracy, czy to ustnej czy pisemnej.

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno-porządkowych czyli na początku lekcji.

Niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze i ocena roczna ustalana jest
na podstawie następującej hierarchii ważności
(od najważniejszej): sprawdzian z pytaniami problemowymi,  test,  kartkówka, testy kompetencji, diagnostyczne, odpowiedź ustna, praca na lekcji, praca domowa, ocena za aktywność, prezentacja, film.. i itp.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Celujący: uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie tematem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program, posiada wiedzę z nadobowiązkowej literatury oraz własne przemyślenia i oceny.

Bardzo dobry: uczeń operuje wiedzą faktograficzną, swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, zależności i wyciąga wnioski, jego wiedza nie wykracza poza program. Stosuje pierwszą pomoc przedmedyczną.

Dobry: uczeń przedstawia większość wymaganych treści, poprawnie pod względem języka, nie wyczerpuje do końca zagadnienia. Występują niewielkie błędy, uczeń nie wyczerpuje tematu.

Dostateczny: uczeń zna najważniejsze, podstawowe fakty i je interpretuje, występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

Dopuszczający: uczeń operuje bardzo podstawową
i ogólnikową wiedzą. Występują liczne błędy merytoryczne. Nauczyciel naprowadza i pomaga w osiągnięciu do celu.

Niedostateczny: uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa