Język polski Język angielski Historia Przyroda Matematyka Zajęcia techniczne Muzyka Plastyka Zajęcia komputerowe/ informatyka Wychowanie fizyczne Religia kl 4-6 Religia kl 1-3 Kryteria oceny opisowej w kl 1-3

Historia

Historia i społeczeństwo kl. IV

Ocena

Opanowane umiejętności i aktywność ucznia

Posiadana wiedza

Ocena celująca

 • samodzielnie dostrzega związki między faktami
 • aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym
 • samodzielnie rozwiązuje problemy w czasie lekcji i w pracy pozalekcyjnej
 • potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji
 • potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać
 • potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych
 • uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy czwartej
 • posługuje się poprawną polszczyzną
 • posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu
 • biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem
 • dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań

Ocena bardzo dobra

 • dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela
 • aktywnie uczestniczy w lekcji
 • postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny
 • rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy
 • potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać
 • posługuje się poprawną polszczyzną

- posiada wiedzę wymaganą przez program nauczania

Ocena dobra

 • potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, postawione zadania wykonuje samodzielnie, lub w przypadku zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela
 • dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych
 • rozwiązuje samodzielnie zadania o niezbyt wysokim stopniu trudności
 • posługuje się tylko źródłami poznanymi na lekcjach
 • posługuje się poprawną polszczyzną

- posiada wiedzę na poziomie zadawalającym

Ocena dostateczna

 • wykonuje podstawowe zadania, częściowo przy pomocy nauczyciela
 • rozróżnia podstawowe wydarzenia historyczne
 • dostrzega przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń historycznych
 • podejmuje samodzielne wykonywanie zadań o minimalnym stopniu trudności
 • zna najważniejsze fakty i pojęcia, które pozwalają mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień

- posiada wiedzę na poziomie podstawowym

Ocena dopuszczający

 • wykonuje zadania na miarę swych możliwości
 • konstruuje krótkie, dwu-trzy zdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • zna najważniejsze fakty, których znajomość jest niezbędna z punktu realizacji celów przedmiotu
 • popełnia poważne błędy językowe i stylistyczne

- poważne braki wiedzy nie przekreślają możliwości dalszej nauki, są one możliwe do usunięci w dalszym etapie nauki przedmiotu

Ocena niedostateczna

 -   nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych  

      zadań

- nie opanował elementarnej wiedzy , a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki

 

       Historia i społeczeństwo kl. V

 

Ocena

Opanowane umiejętności i aktywność ucznia

Posiadana wiedza

Ocena celująca

 • aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym
 • samodzielnie rozwiązuje problemy w czasie lekcji i w pracy pozalekcyjnej
 • potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji
 • potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i wykorzystać
 • potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych
 • wyraża własne zdanie, popiera właściwą i logiczną argumentacją
 • uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy piątej
 • potrafi powiązać dzieje z własnego regionu/wiedza na ten temat wykracza poza program/ z dziejami Polski i dziejami powszechnymi
 • posługuje się poprawną polszczyzną
 • posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu
 • biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem

Ocena bardzo dobra

 • dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela
 • aktywnie uczestniczy w lekcji
 • postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny
 • rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy
 • potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać
 • potrafi umieścić fakty w czasie i w przestrzeni
 • posługuje się wiedzą regionalną w stopniu zadawalającym/przewidzianej programem
 • posługuje się poprawną polszczyzną

- posiada wiedzę wymaganą przez program nauczania

Ocena dobra

 • potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, postawione zadania wykonuje samodzielnie, lub w przypadku zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela
 • dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych
 • rozwiązuje samodzielnie zadania o niezbyt wysokim stopniu trudności
 • poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych
 • posługuje się tylko źródłami poznanymi na lekcji
 • posiada wiedzę o najważniejszych wydarzeniach w regionie
 • posługuj się poprawną polszczyzną

- posiada wiedzę na poziomie zadawalającym

Ocena dostateczna

 • wykonuje podstawowe zadania, częściowo przy pomocy nauczyciela,
 • rozróżnia podstawowe wydarzenia historyczne
 • dostrzega przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń historycznych
 • podejmuje samodzielne wykonywanie zadań o minimalnym stopniu trudności
 • wykazuje się znajomością niektórych wydarzeń i postaci regionu
 • popełnia błędy językowe i stylistyczne podczas wypowiedzi

- posiada wiedzę pozwalającą na poziomie podstawowym

Ocena dopuszczająca

 • wykonuje proste polecenia wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności na miarę swych możliwości
 • konstruuje krótkie, dwu-trzy zdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • zna podstawowe fakty, których znajomość jest niezbędna do realizacji celów przedmiotu w kl. 5
 • popełnia błędy językowe i stylistyczne

- poważne braki wiedzy nie przekreślają możliwości dalszej nauki

Ocena niedostateczna

 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań
 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

- nie opanował elementarnej wiedzy , a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki

                           Historia i społeczeństwo kl. VI

Ocena

Opanowane umiejętności i aktywność ucznia

Posiadana wiedza

Ocena celująca

 • potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami ściśle historycznymi/przyczyny-skutki/, ale umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami poznanymi na innych przedmiotach

-    systematycznie wzbogaca wiedze historyczną poprzez czytanie książek 

       i artykułów historycznych

 • samodzielnie rozwiązuje problemy w czasie lekcji i w pracy pozalekcyjnej
 • potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł i informacji,
 • potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swych prac poznawczych
 • wyraża własne zdanie, popiera właściwą i logiczną argumentacją
 • uczestniczy w konkursach historycznych na poziomie klasy szóstej
 • potrafi powiązać dzieje z własnego regionu/wiedza na ten temat wykracza poza program/ z dziejami Polski i dziejami powszechnymi
 • posługuje się poprawną polszczyzną
 • posiada wiedzę wykraczającą poza ramy programu
 • biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązać nowy problem
 • dodatkowa wiedza jest przedmiotem własnych poszukiwań
 • zna dzieje własnego regionu w stopniu wykraczającym poza poznawany w czasie lekcji

Ocena bardzo dobra

 • prawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji
 • dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez

      nauczyciela

 • aktywnie uczestniczy w lekcji
 • postawione problemy i zadania rozwiązuje w sposób samodzielny
 • rozwiązuje zadania dodatkowe i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy
 • potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać
 • Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych
 • potrafi umieścić fakty w czasie i w przestrzeni
 • posługuje się wiedzą regionalną w stopniu zadawalającym/przewidzianej programem
 • posługuje się poprawną polszczyzną
 • posiada wiedzę wymaganą przez 

      program  nauczania.

 • posiada wiedzę z dziejów własnego 

      regionu w stopniu zadawalającym.

Ocena dobra

 • potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji, postawione zadania wykonuje samodzielnie, lub w przypadku zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela
 • dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych
 • rozwiązuje samodzielnie zadania o niezbyt wysokim stopniu trudności
 • poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych
 • posługuje się tylko źródłami poznanymi na lekcji
 • posiada wiedzę o najważniejszych wydarzeniach w regionie
 • posługuj się poprawną polszczyzną
 • posiada wiedzę na poziomie zadawalającym
 • zna najważniejsze wydarzenia i postacie z dziejów Łodzi

Ocena dostateczna

 • wykonuje podstawowe zadania, częściowo przy pomocy nauczyciela
 • rozróżnia podstawowe wydarzenia historyczne
 • dostrzega przyczyny i skutki najważniejszych wydarzeń historycznych
 • podejmuje samodzielne wykonywanie zadań o minimalnym stopniu trudności
 • wykazuje się znajomością niektórych wydarzeń i postaci regionu
 • popełnia błędy językowe i stylistyczne podczas wypowiedzi

- posiada wiedzę pozwalającą na poziomie podstawowym pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień

Ocena dopuszczająca

 • wykonuje proste polecenia wymagające zastosowania wiadomości i umiejętności na miarę swych możliwości
 • konstruuje krótkie, dwu-trzy zdaniowe wypowiedzi
 • wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności
 • zna podstawowe fakty, których znajomość jest niezbędna do realizacji celów przedmiotu w kl. 5
 • popełnia błędy językowe i stylistyczne

- poważne braki wiedzy nie przekreślają możliwości dalszej nauki w gimnazjum

Ocena niedostateczna

 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań
 • nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

- nie opanował elementarnej wiedzy , a braki uniemożliwiają mu kontynuację nauki

 

Zakładana liczba ocen w ciągu semestru - 4

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa