Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

Przedmiotowy System Oceniania z Edukacji Wczesnoszkolnej w SP nr 11 w Łodzi

L.p.

Elementy PSO

PSO

1.

PSO z edukacji wczesnoszkolnej

PSO z edukacji wczesnoszkolnej uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawartego w Statucie Szkoły.

2.

Ogólny obszar oceniania osiągnięć uczniów.

Klasa I

1. Znajomość liter.

2. Początkowa nauka czytania i pisania (przepisywanie
    i pisanie z pamięci).

3. Recytacja.

4. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń.

5. Liczenie w zakresie 20.

6. Wykonywanie i zapisywanie działań
    matematycznych.

7. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

8. Orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo –
    społecznym.

9. Stosowanie technik plastycznych i technicznych.

10. Dokładność i estetyka wykonania prac.

11. Wiedza o sztuce.

12. Odtwarzanie muzyki – np. śpiewanie piosenek,
      odtwarzanie prostego rytmu, rozpoznawanie nazw
      solmizacyjnych, odtwarzanie na instrumencie
      prostego akompaniamentu.

13. Percepcja muzyki np. rozpoznawanie brzmienia
      najczęściej wykorzystywanych instrumentów,
      różnicowanie głosów z otoczenia oraz
      rozpoznawanie nastroju słuchanego utworu i
      brzmienia najczęściej wykorzystywanych
      instrumentów, przyjmowanie właściwej postawy
      w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

14. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

15. Sprawność fizyczna.

16. Aktywność na zajęciach edukacyjnych i praca
      w zespole.

 

Klasa II

1. Technika czytania.

2. Pisanie – przepisywanie, pisanie z pamięci i ze
    słuchu.

3. Wypowiadanie się na określony temat.

4. Recytacja.

5. Samodzielnie zdobywanie wiadomości, lektura.

6. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń.

7. Liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych
   działań matematycznych.

8. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

   Przeprowadzanie pomiarów.

9. Wiedza przyrodniczo – społeczna z elementami
     kulturowymi.

10. Stosowanie technik plastycznych i technicznych.

11. Dokładność i estetyka wykonania prac.

12. Wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki.

13. Odtwarzanie muzyki – np. śpiewanie piosenek
      jednogłosowych ze słuchu indywidualnie i w
      zespole, powtarzanie  w formie echa tematów
      rytmicznych realizacja prostych rytmów.

14. Percepcja muzyki np. rozpoznawanie i określanie
      nastroju wysłuchanego utworu muzycznego,
      świadome i aktywne słuchanie muzyki,
      rozpoznawanie i nazywanie poznanych znaków
      muzycznych, rozpoznawanie i różnicowanie barwy
      dźwięków poznanych instrumentów.

15. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

16. Sprawność fizyczna i edukacja zdrowotna.

17. Aktywność na zajęciach edukacyjnych i praca
      w zespole.

 

Klasa III

1. Technika czytania .

2. Ciche czytanie ze zrozumieniem.

3. Znajomość zasad gramatycznych, ortograficznych
    i kaligraficznych.

4. Umiejętność korzystania z różnych źródeł
    informacji.

5. Umiejętność stosowania różnorodnych form
    wypowiedzi ustnych i pisemnych.

4. Recytacja.

5. Zainteresowania czytelnicze - lektura.

6. Prowadzenie zeszytu i ćwiczeń.

7. Liczenie w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech
    podstawowych działań matematycznych.

8. Rozwiązywanie i układanie prostych i złożonych
    zadań tekstowych. Przeprowadzanie pomiarów.

9. Znajomość środowiska społeczno – przyrodniczego
    wybranych regionów Polski, Europy i świata.

10. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych
     i technicznych.

11. Dokładność i estetyka wykonania prac.

12. Wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki.

13. Odtwarzanie muzyki – np. śpiewanie,

      rozpoznawanie nazw solmizacyjnych, realizacja
      prostych rytmów, inscenizacja ruchowa do
      piosenek.

14. Percepcja muzyki np. rozpoznawanie utworów
      muzycznych, różnicowanie głosów ludzkich,
      rozpoznawanie brzmienia instrumentów
      muzycznych, znajomość wartości nut i pauz.

15. Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

16. Sprawność fizyczna i edukacja zdrowotna.

17. Aktywność na zajęciach edukacyjnych i praca
      w zespole.

3.

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1. Ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności
    uczniów.

2. Prace pisemne np. dłuższe wypowiedzi ciągłe.

3. Kartkówki.

4. Sprawdziany.

5. Obserwacja uczenia się (praca w grupie).

6. Posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach
    humanistycznych).

7. Ocena aktywności ucznia na zajęciach
    edukacyjnych.

8. Zadania domowe.

9. Prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze
    informacyjne.

10. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede
     wszystkim w przedmiotach artystycznych oraz
     wychowaniu fizycznym).

4.

Ocena aktywności ucznia.

Aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych jest oceniana na bieżąco, biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy dziecka oraz jego indywidualne możliwości.

5.

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

Nieprzygotowanie ucznia do zajęć jest na bieżąco zapisywane w dzienniku elektronicznym skrótem „np.”. Ma ono na celu przekazanie rodzicom informacji czego dziecko nie posiadało podczas zajęć w danym dniu, np. brak przyborów szkolnych, podręcznika, ćwiczeń, materiałów plastycznych lub kostiumu na zajęcia wychowania fizycznego. Nieprzygotowanie dotyczy również braku pracy domowej i oznaczone jest w dzienniku elektronicznym skrótem „bz”.  Informowanie na bieżąco rodziców o nieprzygotowaniu dziecka do zajęć ma na celu szybkie uzupełnienie braków w wyposażeniu lub uzupełnieniu zaległej pracy domowej.

6.

Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna/ roczna.

W oddziałach klas I - III ocena za I półrocze oraz ocena roczna jest oceną opisową.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ujmuje następujące osiągnięcia:

1. umiejętności wypowiadania się,

2. technika czytania i pisania,

      3. podstawy ortografii i gramatyki,

      4. liczenie w zależności od poziomu nauczania,

      5. rozwiązywanie zadań tekstowych,

      6. ogólną wiedzę o otaczającym świecie,

      7. zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym.

 

Śródroczna i roczna opisowa ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia klas I-III wystawiana jest na podstawie wskazanej, minimalnej liczby punktowych ocen cząstkowych z następujących edukacji:

 

 • dziesięć ocen z edukacji polonistycznej,
 • dziesięć ocen z edukacji matematycznej,
 • sześć ocen z edukacji przyrodniczej,
 • sześć ocen z edukacji społecznej,
 • sześć ocen z edukacji plastycznej,
 • sześć ocen z edukacji technicznej,
 • sześć ocen z edukacji komputerowej lub edukacji informatycznej,
 • sześć ocen z edukacji muzycznej,
 • sześć ocen z edukacji fizycznej

 

oraz minimum sześć punktowych ocen z języka angielskiego.

Śródroczna i roczna ocena opisowa wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

7.

Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 1-3

 

 W edukacji wczesnoszkolnej bieżące osiągnięcia ucznia ocenia się według następująco przyjętej skali punktowej:

 

6 punktów otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Często wykracza swoją wiedzą i umiejętnościami poza program. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

 

5 punktów otrzymuje uczeń który, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

4 punkty otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje opanowane wiadomości, rozwiązuje, wykonuje samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne. Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. W pracach samodzielnych popełnia nieliczne błędy.

 

3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie wystarczającym do rozwiązywania, wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności. W pracach samodzielnych popełnia znaczące błędy.

 

2 punkty uczeń ma braki w opanowaniu programu. Rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności. W pracach samodzielnych popełnia liczne i znaczące błędy.

 

1 punkt uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Nie jest w stanie wykonać z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim/elementarnym stopniu trudności.

 

 

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa