Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z informatyki/ zajęć komputerowych dla kl. 1 - 3 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:
- ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
- ćwiczenia wykonywane w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,
- wypowiedzi ustne ucznia,
- postawa ucznia (przestrzeganie regulaminu pracowni, aktywność,  zaangażowanie, systematyczność, praca w grupie, samodzielność, wytrwałość i przezwyciężanie trudności).

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

- obserwacja uczenia się (praca w parach),
- ocena aktywności ucznia na zajęciach edukacyjnych,
- prace samodzielne,

- wykonywanie ćwiczeń praktycznych,

3.  Ocena aktywności ucznia

Aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych jest oceniana na bieżąco, biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy dziecka oraz jego indywidualne możliwości

4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Nieprzygotowanie ucznia do zajęć jest na bieżąco zapisywane

w dzienniku elektronicznym skrótem „np.”. Ma ono na celu przekazanie rodzicom informacji czego dziecko nie posiadało podczas zajęć w danym dniu.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

KLASA I

Uczeń korzysta z urządzeń (myszki, klawiatury) na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym. Z pomocą nauczyciela uczeń korzysta z urządzeń (myszki, klawiatury).

Wykorzystuje edytor graficzny Paint do wykonania rysunków

na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

Z pomocą nauczyciela wykonuje kompozycje w edytorze graficznym Paint. Korzysta z edytora tekstowego Word do napisania wyrazów, zdań na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

Z pomocą nauczyciela pisze wyrazy i zdania w edytorze tekstowym Word.

KLASA II

Uczeń korzysta z urządzeń komputerowych na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym. Z pomocą  nauczyciela uczeń korzysta z urządzeń komputerowych.

Wykorzystuje edytor graficzny Paint do wykonania rysunków

na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

Z pomocą nauczyciela wykonuje kompozycje w edytorze graficznym Paint. Korzysta z edytora tekstowego Word do przepisywania tekstu z zastosowaniem wymaganej formy na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.
Z pomocą nauczyciela korzysta z edytora
tekstowego Word.
Ma trudności z przepisaniem tekstu
z zastosowaniem wymaganej formy.

KLASA III

Uczeń korzysta z urządzeń komputerowych na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym. Z pomocą nauczyciela korzysta z urządzeń komputerowych.

Wykorzystuje edytor graficzny Paint do wykonania rysunków

na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

Z pomocą nauczyciela wykonuje kompozycje w edytorze graficznym Paint. Korzysta z edytora tekstowego Word do przepisywania tekstu z zastosowaniem wymaganej formy na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.
Z pomocą nauczyciela korzysta z edytora tekstowego Word.
Ma trudności z przepisaniem tekstu z zastosowaniem wymaganej formy.

Śródroczna i roczna ocena opisowa wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa