Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z informatyki/ zajęć komputerowych dla kl. 4 - 8 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów 

Ocenianiu podlegają:
- posługiwanie się sprzętem komputerowym,
- korzystanie z poznanych na zajęciach programów       komputerowych,
- gromadzenie, porządkowanie i przechowywanie informacji,
- wyszukiwanie informacji,
- rozwiązywanie problemów,
- sposoby komunikacji,
- aktywność na lekcjach,
- aktywność poza lekcjami (udział w zajęciach koła oraz
  w konkursach),
- stopień i rodzaj motywacji uczenia się.
- przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

- ćwiczenia praktyczne,

- aktywność i postawa podczas pracy na lekcji,

- sprawdzian wiedzy i umiejętności,

Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu uzasadnionej nieobecności powinien ją zaliczyć w terminie uzgodnionym

z nauczycielem (w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły).

W przypadku nie zaliczenia sprawdzianu w wyznaczonym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

- kartkówka

obejmuje materiał z 2-3 ostatnich lekcji lub z pracy domowej, nie musi być zapowiedziana.

- praca domowa (oceniana na ocenę bądź plusy i minusy),

- prace długoterminowe (dla chętnych),

- odpowiedź ustna,

- aktywność poza lekcjami (konkursy, zajęcia pozalekcyjne).

3.  Ocena aktywności ucznia

Uczeń może otrzymać „+” za:
- samodzielne zgłoszenie się i udzielenie prawidłowej odpowiedzi
lub prawidłowe wykonania zadania,
- rozwiązanie dodatkowego zadania „dla chętnych”.

Uczeń może otrzymać  „-” za:
- brak pracy na lekcji, jakiejkolwiek aktywności, brak zaangażowania
4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji. Za trzecim i każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowanie (np) do zajęć uczeń zgłasza po wejściu do klasy, (na początku zajęć).

 

Nieprzygotowanie uczeń otrzymuje za:
- brak pracy domowej;
- brak zeszytu przedmiotowego.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

- sprawdziany 
- kartkówki,
- odpowiedź ustna,
- praca domowa,
- aktywność,
- projekty,
- zeszyt.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie wykazuje jakichkolwiek postępów, nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności, a braki
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;

 

Ocenę  dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikające z treści  podstawy programowej, niezbędne w dalszej edukacji
i użyteczne 
w życiu,

- zna podstawowe funkcje komputera,

- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe,

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiedzę i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia,

- przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,

- potrafi samodzielnie korzystać z komputera,

- potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiedzę i umiejętności nie wykraczające poza podstawę programową,

- zna większość wymaganych programem programów komputerowych,

- samodzielnie korzysta ze sprzętu komputerowego,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,

- potrafi współpracować w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu dla danej klasy,

- przedstawia wpływ komputeryzacji na rozwój społeczeństwa,

- samodzielnie i umiejętnie korzysta ze sprzętu komputerowego,

- aktywnie pracuje w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy,

- bierze udział w szkolnych konkursach informatycznych,

- przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- samodzielnie wykonuje dodatkowe ćwiczenia i zadania,

- bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych
i międzyszkolnych,
- biegle posługuje się sprzętem komputerowym,

- jest samodzielny w twórczym rozwijaniu własnych uzdolnień,

- jeżeli jest możliwość uczestniczy w zajęciach dodatkowych kółka informatycznego,

- wiedza ucznia wykracza poza program danej klasy.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa