Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

PSO z wychowania fizycznego uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:

1. Postawa, zaangażowanie, stosunek do przedmiotu, przestrzeganie zasad BHP i FAIR PLAY, poszanowanie sprzętu,

stosunek do nauczyciela i współćwiczących.

2. Przygotowanie do zajęć tj. kompletny strój w skład którego wchodzi: biała bluzka, czerwone spodenki, obuwie sportowe,skarpetki, gumka do włosów.

3. Wysiłek  jaki uczeń podejmuje dla własnego usprawniania, chęć do pracy, współdziałania w zespole.

4. Wypowiedzi ustne ze znajomości przepisów gier, nazewnictwa sportowego, dyscyplin sportowych i historii sportu.

5. Formy krótkie pisemne, oraz praktyczne w formie testów sprawności.

6. Dodatkowe prace domowe w postaci prac plastycznych, prezentacji multimedialnych, gazetek.

7. Prowadzenie samodzielnie rozgrzewki lub innej formy ruchu.

8. Sprawdziany z poszczególnych dyscyplin sportowych, gier zespołowych, gimnastyki, LA, zajęć tanecznych- wg poziomu klasy i opanowanego materiału.

9. Udział w zawodach sportowych szkolnych 
i międzyszkolnych, pomoc w organizacji i sędziowaniu rozgrywek sportowych.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

1.Testy sprawności fizycznej badające cechy motoryczne: szybkość, skoczność, siłę, wytrzymałość, moc oraz gibkość.

2.Testy z umiejętności technicznych z gier zespołowych.

3.Sprawdzian z opanowania elementów z gimnastyki, tańca.

4.Odpowiedzi ustne.

5.Projekty wykonane w domu.

6. Całościowe lub częściowe prowadzenie rozgrzewki.

 

W ciągu roku szkolnego uczeń podlega trzy razy sprawdzeniu cech motorycznych w testach diagnozujących we : wrześniu, styczniu i maju.

Nauczyciel ocenia postęp w usprawnianiu i poprawę kolejnych prób.

3.  Ocena aktywności ucznia

Aktywność  ucznia oceniana jest na podstawie zdobytych „+”
i  „ -”.

5 „+” to ocena bardzo dobra,  a  3 „-” ocena niedostateczna.
 

Uczeń zdobywa plusy za wyróżniającą się postawę, aktywność, wolę walki, pomoc współćwiczącym, zwycięstwa
w małych rozgrywkach wewnątrzszkolnych.

Uczeń zdobywa minusy za brak zaangażowania, niewykonywanie poleceń nauczyciela, stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych, nie szanowanie sprzętu sportowego
i używania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Uczeń otrzymuje  „-”  za brak stroju sportowego.

Za trzy braki stroju w semestrze uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną - kolejny brak, to też ocena  niedostateczna.

4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Przez słowo nieprzygotowany do lekcji należy rozumieć przede wszystkim:

- brak stroju sportowego ( 3 „-”)

-brak chęci przystąpienia do sprawdzianu, co skutkuje oceną niedostateczną.

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i tym samym nie przystępuje do sprawdzianu w dniu jego zaplanowania. Skutkuje to „-” i koniecznością zaliczenia go w kolejnym wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

Zwolnienie lekarskie nie ma wpływu na ocenę.

Osoba zwolniona czasowo z aktywnego uczestnictwa w lekcji ma obowiązek wykonania zadań dodatkowych zaproponowanych przez nauczyciela.

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń
w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły powinien zgłosić się do nauczyciela  i ustalić termin zaliczenia.

Ocenę poprawić może każdy uczeń, dla którego jest ona  niezadawalająca.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

- wysiłek wkładany we własny rozwój fizyczny, poprawianie swoich umiejętności, pokonywanie słabości,

- zaangażowanie, wkład pracy, aktywność, stosunek do przedmiotu, nauczyciela i pozostałych uczestników zajęć,

- ocenę z zaplanowanych sprawdzianów umiejętności

z poszczególnych dyscyplin sportowych, gier zespołowych, gimnastyki i  tańca, wiadomości z zakresu przepisów i historii sportu, olimpizmu, zdrowego stylu życia itp.,

- reprezentowanie szkoły  w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym oraz imprezach szkolnych,

-współpraca w zespole, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, pomoc nauczycielowi, prace domowe, inwencja twórcza,

-uczestnictwo w zajęciach sportowych pozalekcyjnych.

 

Uczeń, który odmawia uczestnictwa w zawodach szkolnych nie może się ubiegać się o ocenę celującą.

 

Uczeń, który jest czynnym zawodnikiem sekcji sportowej 
w trybie pozalekcyjnym może ubiegać się o ocenę celującą, ale sam fakt trenowania nie stanowi podstawy do podniesienia oceny. Zaliczone  muszą być wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bdb.

 

Ocena z wychowania fizycznego nie stanowi średniej arytmetycznej.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocena celująca: uczeń spełnia wszystkie wymagania

na ocenę celującą. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, zajmuje punktowane miejsca w zawodach na szczeblu co najmniej dzielnicowym.
 

Ocena bardzo dobra: uczeń całkowicie opanował materiał programowy, ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, dokładnie w odpowiednim tempie. Jest bardzo sprawny fizycznie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych. Posiada duże wiadomości z zakresu wf i wykazuje duże postępy we własnym usprawnianiu. Jego postawa, zaangażowanie
i stosunek do przedmiotu nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Bierze udział 
w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych.
 

Ocena dobra: uczeń opanował materiał z niewielkimi brakami. Dysponuje dobrą sprawnością fizyczną. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi brakami technicznymi. Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela. Wykazuje dość dobre postępy w usprawnianiu. Jego stosunek do wf nie budzi większych zastrzeżeń. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym rozwojem.
 

Ocena dostateczna: uczeń opanował materiał na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami. Ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi. Dysponuje słabą sprawnością motoryczną. Wykazuje niesystematyczne
i nieznaczne postępy w usprawnianiu. Przejawia pewne braki 

w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie 
i stosunku do aktywności fizycznej.

Często biernie uczestniczy w lekcji, unika wysiłku, jest niedokładny i mało chętny do pracy. Nie bierze udziału
w zajęciach pozalekcyjnych.

 

Ocena dopuszczająca: uczeń nie opanował materiału, ma poważne braki. Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi. Jest bardzo mało sprawny fizycznie. Posiada znikome wiadomości z zakresu kultury fizycznej, często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego postawa budzi zastrzeżenia ,unika wysiłku, jego  stosunek jest obojętny, utrudnia prowadzenie zajęć, stanowi zagrożenie dla innych.
 

Ocena niedostateczna: uczeń nie zaliczył 70% sprawdzianów wynikających z podstawy programowej. Odmawia przystąpienia do sprawdzianów. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami, nie stara się naprawić tych błędów mimo zachęceń ze strony nauczyciela. Posiada niską sprawność motoryczną , nie widać postępu w usprawnianiu. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą z zakresu sportu.  Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, regularnie jest nieprzygotowany

do zajęć. Jego stosunek do przedmiotu i nauczyciela jest lekceważący . Nie wykazuje chęci zmiany swojego zachowania.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa