Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z plastyki uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:

- Posługiwanie się terminologią plastyczną.
- Rozwiązywanie problemów - dobór własciwego sposobu rozwiązania zadania.
- Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
Aktywność na lekcjach.
- Aktywność poza lekcjami (udział w zajęciach koła plastycznego i konkursach).
- Współpraca w zespole.
- Stopień i rodzaj motywacji uczenia się.
- Kreatywnośćw realizacji projektu.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

- Aktywność ucznia na zajęciach.

- Prace praktyczne.

- Odpowiedzi ustne.

- Prace dodatkowe.

- Kartkówki.
- Udział ucznia w konkursach przedmiotowych.

3.  Ocena aktywności ucznia

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność w trakcie  lekcji, za szczególnie trafną analizę lub interpretację omawianego zagadnienia.

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak aktywności

na lekcjach, połączony z nieumiejętnością odpowiedzi na najprostsze pytania, wynikające z toku lekcji.

4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy
w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Uczeń powinien zgłosić fakt nieprzygotowania

na  początku lekcji.

Nieprzygotowanie to:

- brak materiałów do pracy,

- brak podręcznika,

- nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

Niedokończone ćwiczenie praktyczne, uczeń jest zobowiązany uzupełnić na kolejną lekcję.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

 - prace praktyczne,

- odpowiedzi ustne,

- aktywność,

- prace dodatkowe,

- kartkówki.

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu nietypowych problemów, stosuje rozwiązania oryginalne, starannie
i kompletnie wykonuje realizowane prace, wykazuje twórcze zaangażowanie, potrafi formułować problemy i dokonywać analizy nowych zjawisk, jest samodzielny w rozwijaniu własnych uzdolnień, systematycznie poszerza swoją wiedzę korzystając z literatury, bierze udział i osiąga sukcesy
w konkursach plastycznych, prezentuje zainteresowanie sztuką.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który ma opanowaną wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie programu dla danej klasy, jest samodzielny i aktywny, w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje źródeł wiedzy, starannie wykonuje prace praktyczne (wszystkie prace przedstawione w terminie do oceny), wykazuje twórcze zaangażowanie, bierze aktywny udział w lekcjach, potrafi samodzielnie i logicznie myśleć, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu zadań o dużym stopniu trudności, a także potrafi je stosować w nowych sytuacjach, aktywnie pracuje
w grupie, samodzielnie rozwiązuje problemy, 
systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę
i umiejętności niewykraczające poza podstawę programową, starannie wykonuje prace praktyczne ( większość prac przedstawiona w terminie do oceny), wykazuje twórcze zaangażowanie, potrafi logicznie myśleć, 
systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział, poprawnie posługuje się językiem plastycznym i właściwą terminologią, potrafi współpracować w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę

i umiejętności wynikające z treści podstawy programowej możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego, przydatne na wyższych etapach kształcenia, rozwiązuje samodzielnie zadania o niewielkim stopniu trudności, przygotowuje się dość systematycznie do zajęć i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji, potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł, potrafi
z niewielką pomocą nauczyciela, wykorzystać zdobyte wiadomości do rozwiązywania zadań 
i problemów.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada minimum wiadomości i umiejętności wynikających z treści podstawy programowej, niezbędnych w dalszej edukacji, potrafi samodzielnie przedstawić najważniejsze zagadnienia
z zakresu przerobionego materiału, niestarannie wykonuje prace praktyczne, zadania
o niewielkim stopniu trudności realizuje z pomocą nauczyciela, wykazuje bierność podczas zajęć.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów w nauce i nie opanował większości treści programowych, by kontynuować edukację w klasie programowo wyższej.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa