Wewnątrzszkolne Ocenianie Język polski Matematyka Język angielski kl. 4-8 Język niemiecki Historia Przyroda Biologia Geografia Chemia Fizyka Zajęcia techniczne / technika Plastyka Muzyka Wychowanie fizyczne Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 4-8 Język angielski kl. 1-3 Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3 Religia kl 1-8 Edukacja wczesnoszkolna Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej Etyka EDB WOS

 

 

PSO z techniki/ zajęć technicznych uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

L.p. Elementy PSO PSO
1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

Ocenianiu podlegają:

1. Prace praktyczne uczniów : konstrukcje wielomateriałowe, konstrukcje z wykorzystaniem gotowych elementów (modele mechaniczno -  elektroniczne), dokumentacja techniczna (rzuty prostokątne i aksonome­tryczne, szkice i rysunki techniczne, plany, projekty) i inne zadania praktyczne wykonywane na lekcjach;

- poprawność merytoryczna,
- dobór materiałów i zastosowanie połączeń,         
- staranność wykonania,
- dokładność (zgodność z projektem),
- samodzielność wykonania,
- kreatywność,
- zaangażowanie ucznia,
- terminowość wykonania.

2. Kultura pracy:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 w pracowni technicznej i podczas wykonywania pracy,
- bezpieczne posługiwanie się narzę­dziami i przyborami zgodne 
z ich przeznaczeniem,
- zachowanie porządku na stanowisku pracy.

3. Wypowiedzi ustne:
 - poprawność merytoryczna,
 - posługiwanie się słownictwem technicznym,
 - wyczerpanie tematu.

4. Wypowiedzi pisemne:
 - poprawność merytoryczna,
 - posługiwanie się słownictwem technicznym,
 - wyczerpanie tematu.    

5. Zadania nadobowiązkowe:
  - prace praktyczne i udział w konkursach przedmiotowych.

2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

- zadania praktyczne,
- praca na lekcji,
- aktywność,

- odpowiedzi ustne,
- praca domowa,

- zeszyt przedmiotowy,
- karty ćwiczeń,
- kartkówki,

- sprawdziany.

3.  Ocena aktywności ucznia

Uczeń może otrzymać znak „+” za aktywny udział w lekcji:
-  zgłaszanie się do odpowiedzi i udzielanie odpowiedzi poprawnych,
-  podawanie propozycji rozwiązań postawionych
przed uczniami problemów technicznych - głos w dyskusji,
- wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych
doświadczeń.

Uczeń może otrzymać znak „ – ” za bierny udział w lekcji:
- brak jakiejkolwiek aktywności na lekcji,
- niepodejmowanie próby wykonania zadania – ćwiczenia. 

Za każde trzy znaki „+” uczeń otrzymuje ocenę bardo dobrą.
Za każde trzy znaki „ - ” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

W ciągu jednego półrocza uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do zajęć bez konsekwencji.
Za czwartym i każdym kolejnym razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi tuż po wejściu do klasy, na początku lekcji.

Nieprzygotowanie „np.” do zajęć uczeń otrzymuje, gdy:
- nie ma materiałów / przyborów potrzebnych do wykonania  
pracy praktycznej,

- nie ma zeszyt przedmiotowego.

Uczeń może otrzymać znak „bz” brak zadania wtedy, gdy:
-  nie ukończył swojej pracy na lekcji lub/ i nie oddał jej
 do sprawdzenia i oceny,
-  nie ma pracy domowej, za którą przewidziana jest ocena.

Uczeń ma obowiązek dostarczyć taką pracę na następną lekcję. W przypadku niewywiązania się z tego zadania uczeń otrzymuje ocenę obniżoną lub niedostateczną.

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest
na podstawie następującej hierarchii ważności:

- zadania praktyczne,
- praca na lekcji,

- aktywność,
- kartkówki / sprawdziany,

- odpowiedzi ustne,
- praca domowa,

- zeszyt przedmiotowy

6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej,

- nie wykazuje żadnego zaangażowania podczas lekcji,
- bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,
- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- w ograniczonym zakresie opanował  podstawowe umiejętności
i wiadomości,
- z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania   
podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania,

nie dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),
- często jest nieprzygotowany do zajęć,
- wykazuje minimalne zaangażowanie podczas lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- w stopniu podstawowym opanował wiedzę i umiejętności
określone w podstawie programowej,

- podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze  
korzysta z pomocy innych osób,
- nie zawsze dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),

- dość często jest nieprzygotowany do zajęć,
- wykazuje niewielką aktywność i zaangażowanie podczas
pracy na lekcji.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- w stopniu dobrym opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
- podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy
  nauczyciela lub koleżanek i kolegów,

- zwykle dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),
- sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,
- czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,

- pracuje samodzielnie i systematycznie,
- sprawnie i poprawnie pod względem  merytorycznym
wykonuje zadania,

- zawsze dba o kulturę pracy (bezpieczeństwo, porządek),
- wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem,

- wykonuje prace nadobowiązkowe.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,
- jest kreatywny – proponuje rozwiązania omawianych
problemów, dzieli się swoimi pomysłami,

- inspiruje innych do aktywności i  gdy dysponuje czasem
pomaga innym uczniom.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa