Czym zajmuje się pedagog szkolny ? Godziny pracy Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Dla uczniów Dla rodziców Pomoc materialna Ważne adresy Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Godziny pracy psychologa w Poradni Psycholociczno - Pedagogicznej

Pedagog szkolny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, do zadań nauczycieli
i pedagoga szkolnego należy:

 

Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


        Polega ona na rozpoznawaniu (diagnozowaniu) i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności
z niepełnosprawności, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, niedostosowania społecznego, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej,
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych,
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
z innych potrzeb ucznia nie wymienionych enumeratywnie w rozporządzeniu.

 • Działania pedagogiczne prowadzone wraz z nauczycielami i innym specjalistami:
  • w przedszkolu (zerówka) - obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  • w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
  • w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowego.
 • Udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem. Celem zespołu jest:
  • analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (także ucznia co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną), a następnie opracowanie dla niego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych - okresowa ocena skuteczności zaplanowanych działań;
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów
  i szkoleń.

Do zadań pedagoga  w szczególności należy:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 • Wspieranie mocnych stron uczniów.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.
 • Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.
 •  Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa