Czym zajmuje się pedagog szkolny ? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Pomoc materialna Dla uczniów Dla rodziców Godziny pracy Godziny pracy psychologa w Poradni Psycholociczno - Pedagogicznej Ważne adresy Godziny pracy psychologa Dofinansowanie obiadów Telefony zaufania

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 9 sierpnia  2017  r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  - pedagogicznej  (Dz.U z 2017 poz 1591 )

 

Do zadań nauczycieli i pedagoga szkolnego należy udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


        Polega ona na rozpoznawaniu (diagnozowaniu) i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z niepełnosprawności, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, niedostosowania społecznego, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, z innych potrzeb ucznia nie wymienionych enumeratywnie w rozporządzeniu.

Działania pedagogiczne prowadzone wraz z nauczycielami i innym specjalistami:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
 • w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowego.

Udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem. Celem zespołu jest:

 • analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (także ucznia co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną), a następnie opracowanie dla niego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych - okresowa ocena skuteczności zaplanowanych działań;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa