Dzwonki lekcyjne Regulamin Rady Rodziców Regulamin wycieczek szkolnych Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników Zwolnienia z wychowania fizycznego Zasady współpracy z rodzicami Prawa i obowiązki rodziców Terminarz spotkań z rodzicami r.szk 2019/20 Numer konta bankowego Rady Rodziców Zasady wydawania duplikatów Program wychowawczo - profilaktyczny Kalendarz pracy szkoły Ocena zachowania Statut Szkoły Regulamin używania telefonów komórkowych Office 365

 

 

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17z późn. zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami)

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

 

I. Procedura została stworzona w celu:

 

  1. Sprecyzowania systemu kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów,

 

  2.  Usprawnienia współpracy między szkołą i rodzicami

 

  3. Ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców we wszystkich klasach,

 

  4. Ułatwienia monitorowania ustalonych zasad współpracy.

 

II. Zasady współpracy.

1.Współdziałanie nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów ma prowadzić do stworzenia możliwie najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka.

2.Współpraca jest prowadzona na zasadzie wzajemnego szacunku i rozumienia racji obu stron, co oznacza, że:

a) szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, nie naruszając wyznawanych       przez nich wartości,

b)  rodzice współtworzą, znają i akceptują szkolny system wychowawczy.

3.Nauczyciele i rodzice wymieniają się informacjami o potrzebach oraz  intelektualnych i fizycznych możliwościach dziecka.

4.Wszystkie informacje przekazywane są rzeczowo, szczerze i życzliwie.

5.Ewentualne konflikty między nauczycielami i rodzicami rozwiązywane są w atmosferze wzajemnego zrozumienia.

6.Współpracujące strony przestrzegają przyjętych zasad.

III. Osobami uprawnionymi do współpracy z rodzicami są pracownicy pedagogiczni szkoły: dyrektor i jego zastępcy, nauczyciele, pedagog, psycholog.

 

IV. Sposoby komunikowania się pracowników szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami:

1.Spotkania indywidualne lub klasowe,

2.System kontroli frekwencji i postępów w nauce

3.Rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub przypadku losowym),

4.Notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia

5.List wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły

6.Wiadomość na stronie internetowej szkoły

V. Spotkania.

 

1. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się w formie:

a) zebrań klasowych,

b) dni otwartych,

c) konsultacji indywidualnych,

d) uroczystości szkolnych i klasowych,

e) dyżurów nauczycieli

f) innej, jeśli wynika to z planu pracy szkoły.

 

2. Harmonogram, w którym zostały ujęte terminy zebrań klasowych i dni otwartych, zostaje przedstawiony rodzicom na pierwszym spotkaniu, we wrześniu każdego roku szkolnego.

 

3. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzice mogą spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym, wspólnie ustalonym terminie.

 

4. Rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela, jak również w czasie pełnienia przez niego dyżuru.

 

5. Miejscem kontaktów rodziców i nauczycieli jest szkoła. Wyjątkowo, w przypadkach losowych, spotkanie może się też odbyć w domu ucznia.

 

6. Miejscem spotkań nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są przede wszystkim sale lekcyjne i gabinety (dyrektora, pedagoga) oraz pokój nauczycielski. Nauczyciele nie  udzielają informacji o uczniu telefonicznie

 

7. O terminie spotkania wynikającego z harmonogramu wychowawca przypomina uczniom i rodzicom, co najmniej trzy dni wcześniej, podając dzień, godzinę i miejsce spotkania. Uczniowie wpisują komunikat do zeszytu. Rodzice potwierdzają przyjęcie informacji do wiadomości przez podpisanie notatki. Informacja o spotkaniu przekazywana jest także za pośrednictwem Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce

 

8. W uzasadnionych okolicznościach szkoła zaprasza rodziców poza ustalonymi terminami. Jeżeli sytuacja jest pilna, kontakt może mieć formę telefoniczną; w innym przypadku wezwanie ma formę pisemną (notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia, poprzez System kontroli frekwencji i postępów w nauce lub  pismo wysłane przez sekretariat szkoły).

 

9. Podczas obowiązkowych zebrań wychowawca

        a) zapoznaje rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając:

 • Statut Szkoły
 • Szkolny program wychowawczy
 • Program profilaktyki szkoły
 • Wymagania edukacyjne
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania

  b) informuje rodziców o funkcjonowaniu szkoły,

  c) ustala tematykę zebrań,

  d) informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu,

    e) pisemnie uprzedza o przewidywanych  śródrocznych/rocznych ocenach ucznia z przedmiotów i zachowania na 1    miesiąc przed klasyfikacją śródroczna lub roczną 

  g) omawia bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne,

  h) przeprowadza pedagogizację rodziców (według potrzeb każdego zespołu),

     i)  w klasie VI szkoły podstawowej zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania sprawdzianu, sprawdzanymi    umiejętnościami, zasadami oceniania.

10. Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy i inni nauczyciele:

 

a) podkreślają sukcesy zespołu,

b) szczerze przedstawiają problemy klasy,

c) zachowują dyskrecję podczas przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

d) wskazują rodzicom treści niezbędne do uzupełnienia ewentualnych braków,

e) starają się proponować konkretne sposoby rozwiązania problemu lub skierować do specjalistów, którzy udzielą         fachowych porad.

 

11. Spotkania z rodzicami zostają udokumentowane notatką w dzienniku lekcyjnym, lub dzienniku pedagoga

 

VI. Precedencja kontaktów między rodzicami a szkołą

 

1.Uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują

 

2.Wychowawcy klasy

 

3.Pedagoga szkolnego

 

4.Dyrektora szkoły lub jego zastępcy.

 

5.Uwagi i wnioski dotyczące ocen, zachowania uczniów rodzice kierują do wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, lub pedagoga szkolnego

 

6.Konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego

 

7.Konflikt między dyrektorem, a rodzicami ucznia –rozstrzyga Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego.

 

8.Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy.

 

9.Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.

 

10.Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora.

 

11.Dyrektor nie przyjmuje uwag i wniosków rodziców, jeżeli nie poinformowali oni wcześniej żadnej z osób wspomnianych w punkcie 2. Zastrzeżenie to nie obowiązuje, jeśli rodzic nie ma możliwości skontaktowania się z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem oraz w drastycznych sytuacjach.

 

VII. Za aktywną współpracę rodzice mogą zostać nagrodzeni listami gratulacyjnymi, wręczanymi przez dyrektora szkoły na apelu kończącym rok szkolny.

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa