Nasza świetlica Regulamin świetlicy Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zadania rodziców wychowanków świetlicy Obowiązki wychowanków świetlicy Dzienny rozkład zajęć

 

 

Zadania rodziców wychowanków świetlicy

1.   Rodzice /prawni opiekunowie,  zobowiązani są wypełnić  Kartę zgłoszenia dziecka
na świetlicę.

2.   Czas korzystania dziecka ze świetlicy oraz formę i godzinę powrotu do domu rodzice określają w karcie zgłoszenia.

3.   Każda zmiana formy czy godziny powrotu dziecka do domu, wymaga zmiany w karcie zgłoszenia.

4.   Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania wychowawców świetlicy  w przypadku zmiany danych zawartych w karcie.

5.   Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione, których  dane wpisane są do karty zgłoszenia.

6.   W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę, której rodzic nie wpisał w kartę, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców ucznia.

7.   Każda nowa decyzja rodziców musi być przekazana do świetlicy w formie pisemnej.

8.   Rodzice zobowiązani są zgłosić odebranie dziecka wychowawcy świetlicy.

9.   Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godz. 17.00.

10.  Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
    ul. Hufcowa 20A
    94-107 Łódź
  • 42 252 28 00
    Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
    we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa