Nasza świetlica Regulamin świetlicy Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zadania rodziców wychowanków świetlicy Obowiązki wychowanków świetlicy Dzienny rozkład zajęć

 

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

Organizacją pracy świetlicy zajmuje się dyrektor szkoły.

Świetlica szkolna czynna jest w dni zajęć dydaktycznych od godz. 6.45 do 17.00.
Godziny pracy świetlicy  powinny być dostosowane do potrzeb rodziców wynikających
z ich czasu pracy.

 

1.  Wychowankami świetlicy mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 11 :

 • wymagający opieki ze względu na czas pracy rodziców
 • czekający na zajęcia pozalekcyjne
 • nieuczęszczający na nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne
 • inni, jeśli są wolne miejsca

2.  Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są:

 • na prośbę rodziców/prawnych opiekunów
 • na wniosek wychowawcy,  nauczyciela, pedagoga

3.  Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

4.  Podczas zajęć świetlicowych uczniowie objęci są opieką wychowawców świetlicy,
a ich obecność na zajęciach odnotowana jest w dzienniku zajęć.

5.  Czas jednostki zajęć świetlicowych dostosowany jest do czasu trwania lekcji i przerw.

6.  Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z planem dnia.

7.  Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Świetlicy zawierający szczegółowa organizację świetlicy w danym roku szkolnym,  znajduje się na szkolnej stronie internetowej.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi
  ul. Hufcowa 20A
  94-107 Łódź
 • 42 252 28 00
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.30 - 15.30
  we wtorki w godzinach 9.00 - 17.00

Mapa