• Zadania rodziców wychowanków świetlicy

    •  

      

     Zadania rodziców wychowanków świetlicy

     1.   Rodzice /prawni opiekunowie,  zobowiązani są wypełnić  Kartę zgłoszenia dziecka
     na świetlicę.

     2.   Czas korzystania dziecka ze świetlicy oraz formę i godzinę powrotu do domu rodzice określają w karcie zgłoszenia.

     3.   Każda zmiana formy czy godziny powrotu dziecka do domu, wymaga zmiany w karcie zgłoszenia.

     4.   Rodzice zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania wychowawców świetlicy  w przypadku zmiany danych zawartych w karcie.

     5.   Dziecko mogą odebrać ze świetlicy rodzice lub osoby upoważnione, których  dane wpisane są do karty zgłoszenia.

     6.   W wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane ze świetlicy przez osobę, której rodzic nie wpisał w kartę, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców ucznia.

     7.   Każda nowa decyzja rodziców musi być przekazana do świetlicy w formie pisemnej.

     8.   Rodzice zobowiązani są zgłosić odebranie dziecka wychowawcy świetlicy.

     9.   Rodzice zobowiązani są odebrać dziecko ze świetlicy do godz. 17.00.

     10.  Rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z organizacją pracy świetlicy szkolnej.