• Organizacja pracy świetlicy szkolnej

    •  

      

     Organizacja pracy świetlicy szkolnej

     Organizacją pracy świetlicy zajmuje się dyrektor szkoły.

     Świetlica szkolna czynna jest w dni zajęć dydaktycznych od godz. 6.45 do 17.00.
     Godziny pracy świetlicy  powinny być dostosowane do potrzeb rodziców wynikających
     z ich czasu pracy.

      

     1.  Wychowankami świetlicy mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 11 :

     • wymagający opieki ze względu na czas pracy rodziców
     • czekający na zajęcia pozalekcyjne
     • nieuczęszczający na nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne
     • inni, jeśli są wolne miejsca

     2.  Do świetlicy szkolnej uczniowie przyjmowani są:

     • na prośbę rodziców/prawnych opiekunów
     • na wniosek wychowawcy,  nauczyciela, pedagoga

     3.  Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna.

     4.  Podczas zajęć świetlicowych uczniowie objęci są opieką wychowawców świetlicy,
     a ich obecność na zajęciach odnotowana jest w dzienniku zajęć.

     5.  Czas jednostki zajęć świetlicowych dostosowany jest do czasu trwania lekcji i przerw.

     6.  Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z planem dnia.

     7.  Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Świetlicy zawierający szczegółowa organizację świetlicy w danym roku szkolnym,  znajduje się na szkolnej stronie internetowej.