• Geografia

    •  

      

     PSO z geografii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:
     - poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej, pisemnej;
     - zadania niewerbalne - plakaty, zielniki, rysunki, modele;
     - praca metodą dramy i innymi aktywnymi metodami (kryterium procentowe i/lub opisowe).

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - Sprawdziany,
     - testy,
     - kartkówki,
     - mapy konturowe,
     - pytania opisowe-problemowe,
     - testy diagnostyczne,
     - testy kompetencji,

     - zeszyt przedmiotowy,
     - zeszyt ćwiczeń,
     - prace domowe,
     - odpowiedzi ustne,
     - projekty,
     - akcje,
     - praca w grupach i inne.

     3.  Ocena aktywności ucznia

      -Aktywność ucznia podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji za pomocą znaku +.

     - Oceniane są różne formy pracy np. praca w grupach, inicjatywy ucznia itp.

     - Za 3 plusy uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

     - Brak bieżącej pracy na lekcji, może skutkować otrzymaniem oceny niedostatecznej .
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

      - W ciągu półrocza uczeń może zgłosić maksymalnie dwa nieprzygotowania (zapis w dzienniku). Za trzecie  otrzymuje oceną niedostateczną. Po otrzymaniu oceny niedostatecznej, nieprzygotowania "zerują się" i uczeń powtórnie może zgłaszać nieprzygotowania (jak wyżej).

      - Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie przez ucznia materiału z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej, zeszytów oraz brak każdej innej formy zadanej pracy.

     - Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno-porządkowych czyli na początku lekcji.

     - Niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze i ocena roczna ustalana jest
     na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - sprawdzian z pytaniami problemowymi, 
     - jest, mapa konturowa,
     - kartkówka,
     - testy kompetencji, diagnostyczne,
     - odpowiedź ustna,
     - praca na lekcji,
     - praca domowa,
     - ocena za aktywność i inne.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Celujący: uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie tematem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program, posiada wiedzę z nadobowiązkowej literatury oraz własne przemyślenia i oceny.

     Bardzo dobry: uczeń operuje wiedzą faktograficzną, swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, zależności i wyciąga wnioski, jego wiedza nie wykracza poza program.

     Dobry: uczeń przedstawia większość wymaganych treści, poprawnie pod względem języka, nie wyczerpuje do końca zagadnienia. Występują niewielkie błędy, uczeń nie wyczerpuje tematu.

     Dostateczny: uczeń zna najważniejsze, podstawowe fakty i je interpretuje, występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

     Dopuszczający: uczeń operuje bardzo podstawową
     i ogólnikową wiedzą. Występują liczne błędy merytoryczne. Nauczyciel naprowadza i pomaga w osiągnięciu do celu.

     Niedostateczny: uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.