• Biologia

    •  

      

     PSO z biologii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w

     Statucie Szkoły

      

     L.p.

     Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlega:
     -
     poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej i pisemnej,
     - wykonanie samodzielne pomocy dydaktycznej,
     - mikroskopowanie, opieka nad hodowlami botanicznymi
     i zoologicznymi,

     - samodzielne projektowanie eksperymentu i opracowanie jego wyników,
     - przygotowanie i zaprezentowanie referatu lub prezentacji,
     - udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

     2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     Obowiązkowe formy oceniania: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe, zadania w zeszycie ćwiczeń, mikroskopowanie.

     Nadobowiązkowe formy oceniania: aktywność na lekcji, prezentacja, praca badawcza, projekty, opieka nad hodowlami, udział w konkursach, poszukiwanie literatury.

     3. Ocena aktywności ucznia Aktywność podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji (odpowiedzi na pytania problemowe, udział w lekcji powtórzeniowej, praca w grupie, akcje prośrodowiskowe, poszukiwanie materiałów związanych z tematem zajęć) i jest odnotowywana za pomocą plusów ( +), za trzy "+" uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
     4. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie przez ucznia wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej lub jej części, brak zeszytu lub ćwiczeń z zadaną pracą  oraz każdej innej formy zadanej pracy.

      

     Uczeń zgłasza 2 razy nieprzygotowanie odnotowywane w dzienniku, po wyczerpaniu limitu nieprzygotowań otrzymuje ocenę niedostateczną, równocześnie ilość nieprzygotowań ulega wyzerowaniu i uczeń ponownie może zgłaszać nieprzygotowania.

      

     Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno – porządkowych czyli na początku lekcji. Uczeń, który nie zgłosił nieprzygotowania  (brak pracy domowej lub innej formy zadanej na lekcję) i zostało to wychwycone przez nauczyciela – otrzymuje ocenę niedostateczną.
     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena półroczna i roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności ocen:

     • sprawdzian,
     • kartkówka,
     • odpowiedź ustna,
     • praca badawcza, 
     • praca na lekcji,
     • praca domowa i inne.
     6. Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocena celująca, uczeń:

     • posiada wiadomości i umiejętności pozwalające rozwiązywać zadania problemowe poza programem  danego poziomu,
     • samodzielnie prowadzi pracę badawczą,
     • ma wysokie osiągnięcia w konkursach międzyszkolnych.

     Ocena bardzo dobra, uczeń:

     • swobodnie operuje wiedzą,
     •  rozwiązuje zadania o charakterze problemowym,
     •  dostrzega związki przyczynowo – skutkowe,
     • swobodnie operuje poprawnym słownictwem,
     • prowadzi badania eksperymentalne, opracowuje wyniki,
     • wykazuje dużą aktywność podczas zajęć,
     • wykonuje prace nieobowiązkowe.

     Ocena dobra, uczeń:

     • posiada wiedzę i umiejętności przewidziane programem, korzysta z pomocy nauczyciela,
     • używa poprawnego słownictwa,
     • nie wyczerpuje tematu,
     • popełnia nieliczne błędy merytoryczne,
     • prowadzi pracę badawczą opartą o instrukcję.

     Ocena dostateczna, uczeń:

     • posiada wiedzę fragmentaryczną,
     • często korzysta z pomocy nauczyciela,
     •  używa niepoprawnego słownictwa,
     • robi liczne błędy merytoryczne,
     • ma poblemy z interpretacją wyników eksperymentów,
     • pracuje niesystematyczne,
     • często zgłasza nieprzygotowanie do zajęć.

     Ocena dopuszczająca, uczeń:

     • posiada bardzo podstawową wiedzę, ma duże braki wiadomości,
     • popełnia liczne błędy merytoryczne,
     • pracuje przy pomocy nauczyciela,
     •  używa niepoprawnego słownictwa,
     • czyta tekst ze zrozumieniem,
     • wyszukuje odpowiedzi w tekście podręcznika,
     • bardzo często zgłasza nieprzygotowanie do lekcji.

     Ocena niedostateczna, uczeń:

     • nie spełnia kryteriów oceny pozytywnej,
     • nie próbuje pracować na lekcji,
     • nie próbuje odrabiać prac domowych, odrzuca pomoc nauczyciela,
     • nie czyta tekstu w podręczniku ze zrozumieniem,

     nie korzysta z form pomocy proponowanych przez nauczyciela.