• Przyroda

    •  

      

     PSO z przyrody uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:
     -
     poprawność merytoryczna wypowiedzi ustnej, pisemnej;  - zadania niewerbalne- plakaty, zielniki, modele,
     rysunki itp.;

     - praca metodą dramy i innymi aktywnymi metodami  (kryterium procentowe i/ lub opisowe).

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - sprawdziany,
     - testy,
     - kartkówki,
     - mapy konturowe,
     - pytania opisowo-problemowe,
     - zeszyt przedmiotowy,
     - zeszyt ćwiczeń,
     - prace domowe,
     - odpowiedzi ustne,
     - projekty,
     - akcje,
     - praca w grupach i inne.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     - Aktywność ucznia podlega ocenianiu na bieżąco podczas lekcji za pomocą znaku +.

     - Oceniane są różne formy pracy np. praca w grupach, inicjatywy ucznia itp.

     - Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

     - Brak bieżącej pracy na lekcji może skutkować oceną niedostateczną.
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     - W ciągu półrocza  uczeń może zgłosić maksymalnie
     dwa razy nieprzygotowanie odnotowywane w dzienniku.
     Za trzecie otrzymuje ocenę niedostateczną. Równocześnie ilość nieprzygotowań ulega "wyzerowaniu" i uczeń powtórnie może zgłaszać nieprzygotowanie do zajęć.

     - Za nieprzygotowanie uważa się nieopanowanie przez ucznia materiału z trzech ostatnich lekcji, brak pracy domowej, części pracy domowej, zeszytów oraz brak każdej innej formy zadanej pracy.

     - Uczeń zgłasza nieprzygotowanie w trakcie trwania czynności organizacyjno-porządkowych czyli
     na początku lekcji. Niezgłoszenie nieprzygotowania do lekcji skutkuje oceną niedostateczną.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     OOcena za I półrocze i ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii  ważności:
     - sprawdzian z pytaniami problemowymi,
     - test,
     - mapa konturowa,
     - kartkówka,
     - test kompetencji,
     - odpowiedź ustna,
     - praca na lekcji,
     - praca domowa,
     - ocena za aktywność i inne.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Celujący: uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie tematem, spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza program SP, zawiera treści z nadobowiązkowej literatury oraz własne przemyślenia i oceny.

     Bardzo dobry: uczeń operuje wiedzą faktograficzną, swobodnie operuje faktami, dostrzega związki, zależności, wyciąga wnioski, nie wykracza poza program.

     Dobry: uczeń przedstawia większość wymaganych treści, poprawnie pod względem językowym, nie wyczerpuje do końca zagadnienia. Występują niewielkie błędy, uczeń nie wyczerpuje tematu.

     Dostateczny: uczeń zna najważniejsze podstawowe fakty i je interpretuje, występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe.

     Dopuszczający: uczeń operuje bardzo podstawową
     i ogólnikową wiedzą. Występują liczne błędy merytoryczne. Nauczyciel naprowadza i pomaga w wykonywaniu zadań,   odpowiedzi ustnej , pisemnej do osiągnięcia przez ucznia  wyznaczonego celu.

     Niedostateczny: uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą