• Historia

    •  

      

     PSO z historii uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:

     Wypowiedzi ustne i pisemne:

     - prawidłowe operowanie pojęciami historycznymi,

     - umiejętność umiejscowienia wydarzeń w czasie,

     - umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych,

     - umiejętność argumentowania i samodzielnego wyciągania wniosków,

     - umiejętność krytycznej analizy tekstów źródłowych, materiałów ikonograficznych i mapy.

      

     Zadania praktyczne:

     - zgodność pracy z zadanym tematem,

     - koncepcja pracy i kreatywność projektu,

     - staranność wykonanych zadań,

     - samodzielność.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1.Sprawdziany.

     2.Kartkówki.

     3. Odpowiedzi ustne.

     4. Aktywność ucznia na zajęciach.

     5. Prace dodatkowe (plakaty historyczne, karty historyczne, prezentacje multimedialne, albumy historyczne, makiety i inne).

     6. Udział ucznia w konkursach przedmiotowych.

     7 Udział w spektaklach historycznych.

     8. Zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

     9. Prace domowe.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność w trakcie kilku lekcji lub jednorazowo za szczególnie trafną analizę lub interpretację danego zagadnienia. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak aktywności na lekcjach połączoną z nieumiejętnością odpowiedzi   na najprostsze pytania, wynikające z toku lekcji.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń powinien zgłosić fakt nieprzygotowania na jej początku.

     Nieprzygotowanie to:

     - brak pracy domowej,

     - brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, jeśli była w nim zadana praca domowa,

     - brak kart pracy i innych pomocy naukowych, o których przyniesienie prosił nauczyciel na lekcji wcześniejszej,

     - nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.

      

     Niedorobione ćwiczenia uczeń zobligowany jest uzupełnić na kolejną lekcję.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     1. Sprawdziany,

     2. Konkursy,

     3. Kartkówki,

     4. odpowiedzi ustne,

     5. aktywność,

     6. prace dodatkowe,

     7. prace domowe,

     8. zeszyt przedmiotowy.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami
     w rozwiązywaniu nietypowych problemów, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

     w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

     opanował wiedzę i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny i zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     przy wydatnej pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności.

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     nie wykazuje jakichkolwiek postępów, opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować naukę w klasie programowo wyższej.