• Język niemiecki

    •  

      

     PSO z języka niemieckiego uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:
     - czytanie ze zrozumieniem,
     - pisanie,
     - rozumienie ze słuchu,
     - mówienie, wymowa,
     - gramatyka, słownictwo,
     - praca domowa,
     - inne umiejętności (aktywność, prace projektowe, prowadzenie zeszytu, udział w konkursach).

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - sprawdziany,

     - kartkówki,

     - wypowiedzi ustne (np. dialog),

     - odpowiedzi,

     - projekty.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Nauczyciel ma prawo ocenić pracę ucznia na lekcji lub w domu, nie tylko za pomocą oceny. Może stosować również oznaczenia + i -.

     Przyjmuje się następujący przelicznik w/w oznaczeń na oceny: 5x  – = 1,
     5x + = 5.

     Uczeń może otrzymać ww. oznaczenia za np. pracę na lekcji, aktywność, prace dodatkowe, prace domowe itp.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Obowiązkowym wyposażeniem ucznia jest  zeszyt przedmiotowy formatu A4, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik.
      

     Uczeń przygotowany do lekcji to uczeń posiadający wyposażenie oraz pracę domową i wszystkie materiały,
     o przyniesienie których został poproszony.

      

     Uczeń ma prawo być 3 razy nieprzygotowany w półroczu bez podania przyczyny. Każde następne nieprzygotowanie ucznia stanowi podstawę do wystawienia cząstkowej oceny niedostateczny.
      

     Nieprzygotowanie uczeń zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po wejściu do klasy, na początku lekcji (w trakcie trwania czynności organizacyjno – porządkowych).

      

     Nie można być nieprzygotowanym do testu i kartkówki (wyjątek stanowi uczeń, który przyszedł po chorobie i sytuacje losowe).

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Przy wystawianiu oceny półrocznej i rocznej brane są pod uwagę oceny cząstkowe ze wszystkich obszarów podlegających ocenie, na podstawie następującej hierarchii ważności :
     - sprawdziany,

     - kartkówki,

     - wypowiedzi ustne,
     - odpowiedzi,

     -praca domowa,

     - praca na lekcji.

      

     Termin poprawy lub zaliczenia testu ustalany jest 
     z nauczycielem, nie dłużej jednak niż do zakończenia kolejnego działu z podręcznika.

     Termin zaliczenia kartkówki jest możliwy tylko na kolejnej kartkówce lub podczas zajęć dodatkowych.

      

     WSZYSTKIE SWOJE PRACE  uczeń zobowiązany jest wkleić do zeszytu. Uzupełniony zeszyt to zeszyt z wklejonymi wynikami swoich prac, ich poprawą dokonaną zgodnie ze wskazówkami
     i komentarzem nauczyciela oraz pełnymi notatkami z lekcji i odrobionymi pracami domowymi.

      

     Uczeń złapany na ściąganiu w trakcie testów, kartkówek itp. otrzymuje ocenę niedostateczny,  której poprawa nie jest możliwa.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę obejmującą całość podstawy programowej z języka niemieckiego w danej klasie, biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami, osiąga sukcesy w konkursach.

      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni opanował program w zakresie wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i aktywny, doskonale wykorzystuje swoje zasoby intelektualne w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę
     i umiejętności w stopniu dobrym, znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, umie zastosować zdobytą wiedzę
     w nowych sytuacjach poznawczych, nauczyciel inspiruje go
     i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do niezbędnych działań.

      

      Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności w stopniu podstawowym, jest mało samodzielny i zadania o średnim stopniu trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela;

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który przy wydatnej pomocy nauczyciela opanował materiał na poziomie koniecznym w zakresie wiedzy i umiejętności (minimum niezbędne do kontynuacji nauki).

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje jakichkolwiek postępów, np. oddaje pustą kartkę na pracy pisemnej, odmawia odpowiedzi, nie wykonuje prac domowych lub opanował niewielką część treści programowych, ale zbyt mało, aby kontynuować dalszą naukę.