• Etyka

    •  

      

     PSO z etyki uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Wypowiedzi ustne i pisemne:

     - znajomość pojęć i teorii etycznych,

     - sprawność w opisywaniu i ocenie rzeczywistości,

     - umiejętność rozpoznawania w wypowiedziach i czynach ludzkich założeń i poglądów moralnych,

     - używanie prawidłowej argumentacji,

     - precyzja i jasność wypowiedzi,

     - kultura słowa.

     Zadania praktyczne:

     - zgodność pracy z zadanym tematem,

     - kreatywność projektu,

     - staranność wykonanych zadań,

     - samodzielność.

      

     Uczeń nie jest oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej postawy ani za przekonania i poglądy religijne czy moralne.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1. Aktywność ucznia na zajęciach, w tym:

     - wypowiedzi ustne,

     - wypowiedzi pisemne.

     2. Zaangażowanie w pracę w grupach.

     3. Wykonywanie prac dodatkowych (prezentacje multimedialne, plakaty).

     4. Prace domowe

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń otrzymuje ocenę za aktywność po każdym miesiącu nauki lub jednorazowo za szczególnie trafną lub ciekawą opinię dotyczącą omawianego problemu. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za permanentny brak aktywności lub uniemożliwianie innym udziału w lekcji.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć trzy razy
     w półroczu. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń powinien zgłosić fakt nieprzygotowania na jej początku.

     Nieprzygotowanie to:

     - brak pracy domowej,

     - brak materiałów, o których przyniesienie prosił nauczyciel.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

      - aktywność na zajęciach,

      - prace dodatkowe,

      - praca w grupach,

      - prace domowe.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, samodzielnie i twórczo interesuje się omawianą tematyką, korzystając z różnych źródeł wiedzy, jest dociekliwy, potrafi poprawnie wnioskować i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe, bierze aktywny udział we wszystkich lekcjach.
      

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który swobodnie posługuje się słownictwem wprowadzanym i utrwalanym na lekcjach, w pełni rozumuje sens tekstów prezentowanych na zajęciach, stosuje umiejętną argumentację etyczną, bierze czynny udział  w dyskusjach.

      

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który rozumie elementarne pojęcia   z zakresu etyki oraz którego postawa i zaangażowanie na lekcjach  są znaczące.

      

     Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który rozumie omawiane kwestie, lecz nie angażuje się w tok lekcji, a głos
     w dyskusjach zabiera tylko na polecenie nauczyciela.

      

     Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który z trudem rozumie przerabiane zagadnienia, jest bierny i niechętnie angażuje się w tok lekcji.

      

     Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem i przeszkadza innym
     w jego poznaniu.