• Kryteria cząstkowych punktowych ocen z zachowania w edukacji wczesnoszkolnej

    •  

      

      

     Punkty

     Kryteria

      

         6

      

     1.Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku.

     2. Na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły  i uczniów, a także prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
     3. Ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły w tym strój galowy obowiązujący podczas uroczystości szkolnych.
     4 Jest pilny i systematyczny w nauce, zawsze przygotowany do zajęć  i sumienny w pełnieniu obowiązków  powierzanych mu przez nauczycieli.
     5. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
     6. Nie spóźnia się na zajęcia.
     7.Szanuje podręczniki szkolne, mienie szkolne i społeczne oraz mienie innych kolegów.
     8. Dba o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę swoją oraz otoczenia, właściwie reaguje w sytuacjach zagrożenia.
     9. Zawsze wypowiada się w sposób poprawny i kulturalny.
     10. Bierze aktywny udział w pracach samorządu klasowego.
     11. Zawsze przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.
     12. Reprezentuje szkołę w uroczystościach, konkursach, zawodach (poza szkołą i w szkole).
     13. Bierze aktywny udział w akcjach na rzecz środowiska: charytatywne, ekologiczne na terenie szkoły.
     14. Chętnie bierze udział  w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

             

          5


     1.Bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania i jest systematyczny w nauce.
     2. Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów oraz na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
     3. Nosi ubiór zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły
      w tym  strój galowy obowiązujący podczas uroczystości szkolnych.
     4. Jest systematyczny w nauce, przygotowany do zajęć.  Wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela.
     5.  Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
     6. Nie spóźnia się na zajęcia.
     7.Szanuje podręczniki szkolne, mienie szkolne i społeczne oraz mienie innych kolegów.
     8. Dba o zdrowie, bezpieczeństwo i higienę swoją oraz otoczenia.
     9. Wypowiada się w sposób poprawny i kulturalny.
     10. Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.
     11. Bierze udział w akcjach na rzecz środowiska: charytatywne, ekologiczne na terenie szkoły.
     14. Bierze udział  w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

      

          4


     1.Wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły.
     2.Cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów.
     3. Nosi ubiór zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu Szkoły w tym strój galowy obowiązujący podczas uroczystości szkolnych.
     4.Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, zwykle jest przygotowany do zajęć
     5.Szanuje mienie społeczne, szkolne, mienie kolegów.
     6.Przestrzega zasad zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i estetyki osobistej.
     7.Jest kulturalny i tolerancyjny wobec kolegów.
     8. Przestrzega zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.


          3


     1.Wywiązuje się z obowiązków zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
     2.Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć (nie ma pracy domowej, potrzebnych przyborów, kostiumu gimnastycznego)
     3.Zwykle przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej.
     4. Czasami nie przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole zawartych w Statucie Szkoły.
     6.W półroczu ma nie więcej niż 5 spóźnień.
     7. Nie zawsze przestrzega zasad BHP podczas zajęć i przerw.
     8. Nie zwraca książek do biblioteki w terminie. 
     9.Niszczy podręczniki, mienie szkolne oraz własność kolegów
     10. Nie zmienia obuwia.
     11. Nie zawsze wykonuje polecenia nauczyciela.


          2


     1.Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.
     2.Przeszkadza w prowadzeniu zajęć (odpowiedź bez podnoszenia ręki, swobodne wędrówki po klasie, rozmowy niezwiązane z lekcją, komentowanie wypowiedzi nauczyciela i uczniów, jedzenie i żucie gumy).
     3.Bardzo  często jest nieprzygotowany do zajęć(nie odrabia prac domowych, nie nosi potrzebnych przyborów, czy kostiumu gimnastycznego)
     4.Ma arogancki stosunek do nauczycieli innych pracowników szkoły. 
     5.Nie przestrzega zasad właściwego zachowania podczas uroczystości organizowanych przez szkołę, oraz poza nią, podczas wyjść i wycieczek
     6.  Nie przestrzega zasad BHP podczas zajęć i przerw.
     7.Często spóźnia się na zajęcia – powyżej 10 spóźnień w półroczu.
     8.Wywołuje kłótnie, konflikty, wdaje się w bójki,
     9.Niestosownie się ubiera, brak stroju galowego.
     10. Używa wulgaryzmów.
     12. Zaśmieca otoczenie.
     13. Nie wykonuje poleceń nauczyciela.


           1


     1.Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska społecznego.
     2.Notorycznie wywołuje konflikty, prowokuje bójki.
     3. Przywłaszcza cudze mienie i wyłudza pieniądze.
     4.Znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi.
     5.Celowo niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne.
     6. Notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych (odpowiedź bez podnoszenia ręki, swobodne wędrówki po klasie, rozmowy niezwiązane z lekcją, komentowanie wypowiedzi nauczyciela i uczniów).