• Religia kl 1-8

    •  

      

     PSO z religii dla klas 1-8 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     1. Postawa moralna ucznia wobec nauczyciela przedmiotu
     i innych uczniów.

     2. Wypowiedzi ustne, np. głos w dyskusji .

     3. Wypowiedzi pisemne.

     4. Zadania praktyczne np. prace multimedialne, prace plastyczne.

     5. Dodatkowe działania ucznia, np. udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie w  religijnym życiu szkoły.

     6. Przygotowanie do lekcji.

     7. Zainteresowanie tematyką religijną.
     8. Praca w grupie np. prezentowanie efektów pracy zespołu.

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1. Umiejętność korzystania z Pisma Świętego.

     2. Prowadzenie modlitwy na rozpoczęcie lekcji religii.

     3. Sprawdziany.

     4. Kartkówki lub ustne odpowiedzi na pytania z trzech ostatnich lekcji.

     5. Zeszyt przedmiotowy.

     6. Prace multimedialne i  plastyczne.

     7. Prace domowe pisemne i ustne.
     8. Dyskusje na temat obejrzanych podczas lekcji filmów

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Uczeń otrzymuje „+” za:  aktywną pracę na lekcji, częste zgłaszanie się i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych. Po uzyskaniu trzech plusów otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

     Uczeń otrzymuje „-” za:  brak notatki z lekcji w zeszycie.
     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy
     w semestrze. Każde kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

     Za nieprzygotowanie do zajęć uważa się: nieodrobienie pracy domowej, nieprzyniesienie potrzebnych materiałów, np. podręcznika, kart pracy, niewerbalnych wytworów pracy itp. 

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     Ocena za I półrocze oraz ocena roczna ustalana jest na podstawie następującej hierarchii ważności:

     - odpowiedzi ustne,

     - sprawdziany,

     - kartkówki,

     - aktywność,

     - karty pracy,

     - praca domowa,

     - zeszyt,

     - postawa ucznia.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy:

     – spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;

     – posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować,

     – jest bardzo aktywny na lekcji,

     – wykonuje zadane prace i ćwiczenia na ocenę co najmniej bardzo dobrą, przynosi niezbędne pomoce,

     – prowadzi na bieżąco zeszyt,

     – osiąga sukcesy w konkursach religijnych szkolnych
     i pozaszkolnych, zdobywa wyróżnienia lub zajmuje wysokie miejsca.

     Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy:
     – posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania,

     – sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji,
     – posiada i starannie prowadzi zeszyt,
     – przynosi niezbędne pomoce,
     – angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, rekolekcji,
     – bierze aktywny udział w konkursach religijnych szkolnych
     i pozaszkolnych,

     – odnosi się z szacunkiem do innych.

     Uczeń otrzymuje ocenę dobrą gdy:

     – opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować,

     – prowadzi na bieżąco zeszyt, jest zawsze przygotowany do katechezy,

     – przynosi niezbędne pomoce,

     – wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace
     i ćwiczenia,

     – uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji.
      

     Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

     – posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień,

     –potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, w jego wiadomościach są braki,

     – prowadzi na bieżąco zeszyt,

     – wykonuje niesystematycznie zadane prace

      i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne pomoce,

     – nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

      

     Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną gdy:

     – posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania,

     – posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych,

     – prowadzi zeszyt, w którym są braki,

     – zadania wykonuje sporadycznie,

     – rzadko włącza się w pracę grupy,

     – proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela.

      

     Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną gdy:

     – nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności,

     – nie prowadzi zeszytu, nie wykonuje zadawanych prac,

     – odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.