• Zajęcia komputerowe/ informatyka kl. 1-3

    •  

      

     PSO z informatyki/ zajęć komputerowych dla kl. 1 - 3 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     Ocenianiu podlegają:
     - ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
     - ćwiczenia wykonywane w podręczniku i zeszycie ćwiczeń,
     - wypowiedzi ustne ucznia,
     - postawa ucznia (przestrzeganie regulaminu pracowni, aktywność,  zaangażowanie, systematyczność, praca w grupie, samodzielność, wytrwałość i przezwyciężanie trudności).

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     - obserwacja uczenia się (praca w parach),
     - ocena aktywności ucznia na zajęciach edukacyjnych,
     - prace samodzielne,

     - wykonywanie ćwiczeń praktycznych,

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych jest oceniana na bieżąco, biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy dziecka oraz jego indywidualne możliwości

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Nieprzygotowanie ucznia do zajęć jest na bieżąco zapisywane

     w dzienniku elektronicznym skrótem „np.”. Ma ono na celu przekazanie rodzicom informacji czego dziecko nie posiadało podczas zajęć w danym dniu.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     KLASA I

     Uczeń korzysta z urządzeń (myszki, klawiatury) na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym. Z pomocą nauczyciela uczeń korzysta z urządzeń (myszki, klawiatury).

     Wykorzystuje edytor graficzny Paint do wykonania rysunków

     na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

     Z pomocą nauczyciela wykonuje kompozycje w edytorze graficznym Paint. Korzysta z edytora tekstowego Word do napisania wyrazów, zdań na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

     Z pomocą nauczyciela pisze wyrazy i zdania w edytorze tekstowym Word.

     KLASA II

     Uczeń korzysta z urządzeń komputerowych na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym. Z pomocą  nauczyciela uczeń korzysta z urządzeń komputerowych.

     Wykorzystuje edytor graficzny Paint do wykonania rysunków

     na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

     Z pomocą nauczyciela wykonuje kompozycje w edytorze graficznym Paint. Korzysta z edytora tekstowego Word do przepisywania tekstu z zastosowaniem wymaganej formy na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.
     Z pomocą nauczyciela korzysta z edytora
     tekstowego Word.
     Ma trudności z przepisaniem tekstu
     z zastosowaniem wymaganej formy.

     KLASA III

     Uczeń korzysta z urządzeń komputerowych na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym. Z pomocą nauczyciela korzysta z urządzeń komputerowych.

     Wykorzystuje edytor graficzny Paint do wykonania rysunków

     na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.

     Z pomocą nauczyciela wykonuje kompozycje w edytorze graficznym Paint. Korzysta z edytora tekstowego Word do przepisywania tekstu z zastosowaniem wymaganej formy na poziomie: bardzo dobrym, dobrym, słabym.
     Z pomocą nauczyciela korzysta z edytora tekstowego Word.
     Ma trudności z przepisaniem tekstu z zastosowaniem wymaganej formy.

     Śródroczna i roczna ocena opisowa wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.