• Język angielski kl. 1-3

    •  

      

     PSO z języka angielskiego dla klas 1-3 uwzględnia zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania zawarte w Statucie Szkoły

     L.p. Elementy PSO PSO
     1. Obszar oceniania osiągnięć uczniów

     I. Znajomość środków językowych:

     Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

     1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);

     2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);

     3) moja szkoła;

     4) popularne zawody;

     5) mój dzień, moje zabawy;

     6) jedzenie;

     7) sklep;

     8) mój czas wolny i wakacje;

     9) święta i tradycje, mój kraj;

     10) sport;

     11) moje samopoczucie;

     12) przyroda wokół mnie;

     13) świat baśni i wyobraźni.

     II. Rozumienie wypowiedzi:

     Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także wyrazy oraz jedno lub kilku zdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

     III. Tworzenie wypowiedzi:

     Uczeń tworzy – przede wszystkim według wzoru – wypowiedzi w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

     IV. Reagowanie na wypowiedzi:

     Uczeń reaguje ustnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

     V. Przetwarzanie wypowiedzi:
     Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub wizualnego
     w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

     2.  Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na oceny

     1. Testy

     2. Odpowiedź ustna (często w formie quizu, zabawy itp.)
     3. Obserwacja uczenia się (praca w grupie).
     4. Ocena aktywności ucznia na zajęciach edukacyjnych.
     5. Zadania domowe.
     6. Prace samodzielne np. albumy, makiety itp.

     3.  Ocena aktywności ucznia

     Aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych jest oceniana na bieżąco, biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy dziecka oraz jego indywidualne możliwości.

     4.  Nieprzygotowanie ucznia do lekcji

     Nieprzygotowanie ucznia do zajęć jest na bieżąco zapisywane w dzienniku elektronicznym skrótem „np.” Ma ono na celu przekazanie rodzicom informacji czego dziecko nie posiadało podczas zajęć w danym dniu. Nieprzygotowanie dotyczy również braku pracy domowej. Informowanie na bieżąco rodziców o nieprzygotowaniu dziecka do zajęć ma na celu szybkie uzupełnienie braków w wyposażeniu lub uzupełnieniu zaległej pracy domowej.

     5. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia półroczna / roczna

     W oddziałach klas I - III ocena za I półrocze oraz ocena roczna jest oceną opisową.

     1. Znajomość środków językowych.

     2. Rozumienie wypowiedzi.

     3. Tworzenie wypowiedzi.

     4. Reagowanie na wypowiedzi.

     5. Przetwarzanie wypowiedzi

     6. Udział w zajęciach, znajomość piosenek, rymowanek,

     7. Umiejętność pracy w grupie.

      

     Śródroczna i roczna ocena opisowa wskazuje także potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

     6.  Ogólne kryteria oceny ucznia w kl. 4-8 na poszczególne oceny

     Ocena w ramach zajęć edukacyjnych  uwzględnia:

     -postępy ucznia i efekty jego pracy w zakresie wypowiadania się, czytania oraz pisania;

     -​​​​​rozwój społeczny ucznia, w tym nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.